Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37654
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розроблення науково-методичних підходів до визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру
Other Titles Development of Scientific and Methodological Approaches for Determining the Optimal Location of a Regional Logistics Center
Разработка научно-методических подходов к определению оптимального местоположения регионального логистического центра
Authors Rodymchenko, Anzhelika Oleksiivna
Keywords регіональна логістична система
региональная логистическая система
regional logistics system
регіональний логістичний центр
региональный логистический центр
regional logistics center
оптовий товарооборот
оптовый товарооборот
wholesale turnover
сталий розвиток регіону
устойчивое развитие региона
regional sustainable development
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37654
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Родимченко, А.О. Розроблення науково-методичних підходів до визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру [Текст] / А.О. Родимченко // Механізм регулювання економіки. - 2013. - № 2. - С. 127–135.
Abstract Останнім часом все більше уваги в управлінні регіональним розвитком науковцями приділяється використанню логістичного інструментарію, зокрема формуванню регіональних логістичних систем. Одним із перспективних напрямів дослідження за таких умов стає врахування чинників, що негативно впливають на навколишнє природне середовище, у процесі прийняття управлінських рішень із розвитку регіонів та організації регіональних логістичних центрів. У статті запропоновано автором визначення поняття регіональної логістичної системи, сформульоване з врахуванням її впливу на довкілля. Також представлено напрями діяльності регіональних логістичних центрів для забезпечення сталого розвитку регіону. Розглянуто підходи до визначення оптимального місця розташування логістичного центру в Сумській області за допомогою методів «центра тяжіння» та єдиного середнього. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру з урахуванням екодеструктивного впливу на навколишнє природне середовище.
Последнее время все больше внимания в управлении региональным развитием учеными уделяется использованию логистического инструментария, в частности формированию региональных логистических систем. Одним из перспективных направлений исследования при таких условиях становится учет факторов, которые негативно влияют на окружающую среду, в процессе принятия управленческих решений по развитию регионов и организации региональных логистических центров. В статье предложено автором определение понятия региональной логистической системы, сформулированое с учетом ее влияния на окружающую среду. Также представлены направления деятельности региональных логистических центров для обеспечения устойчивого развития региона. Рассмотрены подходы к определению оптимального местоположения логистического центра в Сумской области с помощью методов «центра притяжения» и единого среднего. Предложен научно-методический подход к определению оптимального местоположения регионального логистического центра с учетом екодеструктивного воздействия на окружающую среду.
Recently in the management of regional development scientists pay more and more attention to the use of logistic tools, including the forming of regional logistics systems. One of the perspective areas of research under such conditions is consideration of factors that affect the environment in the process of decision-making on regional development and formation of regional logistics centers. In the article the author definition of regional logistics system is formulated with regard to its impact on the environment. Also the activities of the regional logistics centers for sustainable development are presented. The approaches to determine the optimal location of logistics center in Sumy region using the "center of gravity" and a single medium are considered. A scientific and methodical approach to determine the optimal location of logistics center is presented considering harmful impact on the environment.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2276
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
677
United Kingdom United Kingdom
9102
United States United States
13652
Unknown Country Unknown Country
70

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
594
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
rodumchenko_logistics_system.pdf 637,34 kB Adobe PDF 617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.