Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37678
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Advanced Use of Science for Global Sustainable Development
Other Titles Сучасне використання науки для глобального сестейнеблового розвитку
Современное использование науки для глобального сэстейнеблового развития
Authors Melnyk, Leonid Hryhorovych  
Dehtyarova, Iryna Borysivna  
Dehtiarova, Iryna Borysivna
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7824-0678
http://orcid.org/0000-0003-4615-0437
Keywords сестейнебловий розвиток
сэстэйнебловое развитие
sustainable development
екологічна безпека
экологическая безопасность,
ecological safety
економічна стабільність
экономическая стабильность
economic stability
соціальне благополуччя
социальное благополучие
social wellbeing
наукове співтовариство
научное сообщество
scientific community
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37678
Publisher Sumy State University
License
Citation Melnyk, L.H. Advanced Use of Science for Global Sustainable Development [Текст] / L.H. Melnyk, I.B. Dehtyarova // Механізм регулювання економіки. - 2013. - № 4. - С. 9-16.
Abstract Стаття присвячена питанням досягнення соціальних і економічних принципів сестейнеблового (сталого) розвитку. У статті розглянуті економічні, соціальні та екологічні проблеми участі наукової спільноти у забезпеченні сестейнеблового розвитку, які були обговорені під час проведення Всесвітнього наукового форуму, що відбувся у Ріо де Жанейро з 24 по 27 листопада 2013 року і який продовжив ідеї Всесвітнього саміту «Ріо+20» (2012). В роботі приділено увагу питаннями ефективного використання природних ресурсів, освіти та інноваційної політики, подолання соціальної і економічної нерівності. У статті розглядаються питання гармонізації глобальних та національних зусиль, націлених на скорочення нерівності та сприяння глобальній та сестейнебловій науці, а також інноваційній діяльності; відповідальності та етичними питанням в процесі проведення досліджень і впровадження інновацій, поліпшення діалогу з урядами, суспільством, промисловістю та засобами масової інформації з питань сестейнеблового розвитку та механізмів фінансування науки. В центрі увагинаукові питання, що пов’язані іззасобами і методами забезпечення сестейнеблового розвитку. Останнє означає: забезпечення екологічної безпеки, економічної стабільності і соціального добробуту майбутнім поколінням Землі. В статті порушуються проблемищодо ролі вищої освіти у створенні критичної маси освітнього потенціалу для сестейнеблового розвитку. Світова наукова спільнота наголошує, що студенти, які є потенційними носіями інтересів майбутнього покоління, повинні бути представлені як активні суб'єкти освітнього процесу, що формують його проблематику, а викладачі, які ввібрали досвід помилок і перемог минулого, повинні виступати в якості своєрідних носіїв соціальної пам'яті. При цьому повинна постійно підвищуватися роль інтерактивних методів навчання. В статті порушуються питання, що були в центрі уваги Форуму в рамках роботи секцій:«Нерівність як бар'єр глобальної стійкості», «Наукова політика та управління: створюючи майбутнє», «Наукова інтеграція», «Наука за природні ресурси», «Наука та інженерна освіта», «Фундаментальна роль науки у сфері інновацій». Розглядаються пистання, що були порушеніпід часпроведення ряду тематичних сесій Форуму: «Амазонія, біорізноманіття та сестейнебловий розвиток», «Медичні виклики похилого віку», «Дипломатія науки», «Стійкі лісопосадки», «Застосування океанічних наук і знань для блага суспільства: вимоги після Ріо +20», «Роль вищої освіти у побудові критичної маси для глобальної стійкості». В статті висвітлені основні рішення Форуму, які втілись у прийнятій декларації та рекомендаціях Форуму: 1. Гармонізація глобальних і національних зусиль у досягненні сестейнеблового розвитку. 2. Роль освіти у скороченнінерівності та сприяння глобальній науціта інноваціям. 3. Відповідальність та етика проведення наукових досліджень та впровадження інновацій. 4. Покращання діалогу з урядами, суспільством, промисловістю та засобами масової інформації з питань сестейнеблового розвитку. 5. Сестейнеблові механізми фінансування науки. Реалізація прийнятих положень щодо досягнення сестейнеблового розвитку можестати ще більшим викликом для сучасної науки. Реалізація зазначених принципів та рішень має відбуватися на національному, регіональному та глобальному рівнях.Тільки за такої умовисвітова спільнота матиме змогу досягти успіхів на шляху до досягнення глобального сестейнеблового розвитку
Статья посвящена вопросам достижения социальных и экономических принципов сэстэйнеблового (устойчивого) развития. В статье рассмотрены экономические, социальные и экологические проблемыучастия научного сообщества в обеспечении сэстэйнеблового развития. Уделено вниманиевопросами эффективного использования природных ресурсов, образования и инновационной политики, преодоления социального и экономического неравенства. В статье рассматриваются вопросы гармонизации глобальных и национальных усилий, образования, нацеленных на сокращение неравенства и содействия глобальной и сэстэйнебловой науке, а также актуальные вопросы развития инновационной деятельности; ответственности и этическиого проведения в процессе исследований и внедрения инноваций, улучшения диалога с правительствами, обществом, промышленностью и средствами массовой информации по вопросам сэстэйнеблового развития и механизмов финансирования науки
The article reveals the ideas of achievement of social and economic principles of sustainable development. It deals with acute economic, social and environmental problems of participation of scientific community in ensuring sustainable development.It shows issues of efficient natural resource use, education, and innovative policy, overcoming social and economic inequality. It examines harmonization of global and national efforts; education to reduce inequalities and promote global and sustainable science and innovation; responsible and ethical conduct of research and innovation; improved dialogue with governments, society, industry and media on sustainability issues and sustainable mechanisms for the funding of science.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Canada Canada
1
China China
-1566792029
Colombia Colombia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Finland Finland
1
France France
1969037180
Germany Germany
1165919482
India India
2
Ireland Ireland
2067381482
Italy Italy
2
Japan Japan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
55246
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1602512559
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1498580601
United Kingdom United Kingdom
251733782
United States United States
1602512557
Unknown Country Unknown Country
605237419
Vietnam Vietnam
849381

Downloads

China China
-1566792028
Germany Germany
441954
Ireland Ireland
262465870
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
198158
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1566792029
Unknown Country Unknown Country
605237420
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
melnyk_sustainable_development.pdf 736,59 kB Adobe PDF 2029726647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.