Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37817
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб оцінки ступеню ризику розвитку асоційованої патології у ВІЛ-інфікованих осіб
Authors Chemych, Mykola Dmytrovych  
Piddubna, Anna Ivanivna  
Keywords ВІЛ-інфекція
ВИЧ-инфекция
HIV infection
опортуністичні інфекції
оппортунистические инфекции
opportunistic infections
Type Patent
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37817
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 93780 Україна, (51) МПК (2006.01) G01N33/53. Спосіб оцінки ступеня ризику розвитку асоційованої патології у ВІЛ-інфікованих осіб / Чемич М. Д., Піддубна А. І. (Україна); заявник і патентовласник Сумський державний ун-т. – № u201405640; заявл. 26.05.2014; опубл. 10.10.2014, бюл. № 19.
Abstract Спосіб оцінки ступеню ризику розвитку асоційованої патології у ВІЛ-інфікованих осіб шляхом визначення у крові вмісту інтерлейкіну 10 та поліморфізму гену інтерлейкіну 10 (-592C/A), який відрізняється тим, що додатково визначають фактор некрозу пухлин альфа, причому рівні цитокінів визначають саме у сироватці кров, крім того, визначають поліморфізм гену фактору некрозу пухлин альфа (-308G/A) та абсолютну кількость CD4+ Т-лімфоцитів, і за цими імуногенетичними параметрами, зведеними у таблицю шляхом альтернативного послідовного аналізу Вальда, здійснюють розрахунок сумарних прогностичних коефіцієнтів (ПК) і ступеню вірогідності безпомилкового прогнозу, при тому, якщо рівень сумарного значення ПК становить ±9 умовних балів, результати, які прогнозуються, будуть реалізовані в окремої особи з вірогідністю 90 %; ±12,8 – 95 %; ±19,8 – 99 %, де показник зі знаком “-” зазначає несприятливу модуляцію параметру з певним патологічним станом, а зі знаком “+” – його протекторне значення, крім того, якщо у ВІЛ-інфікованих осіб, носіїв різних генотипів генів цитокінів, рівень інтерлейкіну 10 становить ≥10,0 пг/мл, рівень фактору некрозу пухлин альфа ≥1,0 пг/мл, а абсолютна кількість CD4+ Т-лімфоцитів ≤200 клітин/мкл з вірогідністю >90 % оцінюють ризик розвитку ВІЛ-асоційованої патології, а саме тяжких уражень ЦНС, легеневого і позалегеневого туберкульозу, герпесвірусних інфекцій.
Способ оценки степени риска развития ассоциированной патологии у ВИЧ-инфицированных лиц путем определения в крови содержания интерлейкина 10 и полиморфизма гена интерлейкина 10 (-592C / A), который отличается тем, что дополнительно определяют фактор некроза опухолей альфа, причем уровни цитокинов определяют именно в сыворотке кровь, кроме того, определяют полиморфизм гена фактора некроза опухолей альфа (-308G / A) и абсолютное количество CD4 + Т-лимфоцитов, и по этим иммуногенетическим параметрами, возведенными в таблицу путем альтернативного последовательного анализа Вальда, осуществляют расчет суммарных прогностических коэффициентов (ПК) и степени достоверности безошибочного прогноза. Если уровень суммарного значения ПК составляет ± 9 условных баллов, результаты, которые прогнозируются, будут реализованы с вероятностью 90%; ± 12,8 - 95%; ± 19,8 - 99%, где показатель со знаком "-" отмечает неблагоприятную модуляцию параметра с определенным патологическим состоянием, а со знаком "+" - его протекторной значение, кроме того, если у ВИЧ-инфицированных лиц, носителей различных генотипов генов цитокинов уровень интерлейкина 10 составляет ≥10,0 пг / мл, уровень фактора некроза опухолей альфа ≥1,0 пг / мл, а абсолютное количество CD4 + Т-лимфоцитов ≤200 клеток / мкл с вероятностью> 90% оценивают риск развития ВИЧ-ассоциированной патологии , а именно тяжелых поражений ЦНС, легочного и внелегочного туберкулеза, герпесвирусных инфекций.
The method of risk assessment associated pathology in HIV-infected individuals by determining the blood content of interleukin 10 and interleukin 10 gene polymorphism (-592C / A), wherein further define the tumor necrosis factor alpha, and cytokine levels determined in serum, further indicates the gene polymorphism of tumor necrosis factor alpha (-308G / A) and the absolute number of CD4 + T lymphocytes.
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
1
China China
61
Czechia Czechia
2
France France
5
Germany Germany
19
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3186
Romania Romania
1
Russia Russia
3
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1418
United Kingdom United Kingdom
6370
United States United States
1595
Unknown Country Unknown Country
75

Downloads

China China
3
France France
2
Germany Germany
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1266
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
236

Files

File Size Format Downloads
Chemych_Piddubna_Patent.pdf 303,81 kB Adobe PDF 1514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.