Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38633
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні
Other Titles Ways to improve financial policy incentives of non-governmental organizations’ activities in Ukraine
Пути совершенствования финансовой политики стимулирования деятельности общественных организаций в Украине
Authors Petrushenko, Yurii Mykolaiovych  
Keywords громадські організації
державне регулювання
конкурсне фінансування
фінансова політика
общественные организации
государственное регулирование
конкурсное финансирование
финансовая политика
non-governmental organizations
state regulation
competitive financing
financial policy
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38633
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Петрушенко, Ю.М. Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні [Текст] / Ю.М. Петрушенко // Механізм регулювання економіки. - 2014. - № 1. - С. 110-120.
Abstract Річний бюджет пересічної громадської організації у країнах Східної Європи – членах ЄС еквівалентний 560-670 тис. грн, при цьому близько половини цих коштів припадає на державне фінансування. Бюджет української громадської організації становить у середньому 50-60 тис. грн на рік, і лише 2-3% від цієї суми забезпечує держава. Відсутність цілеспрямованої державної політики фінансового стимулювання розвитку громадських організацій стримує подальший розвиток громадянського суспільства в Україні. Проведений аналіз чинного українського законодавства щодо фінансування інститутів громадянського суспільства засвідчив, що існуючі законодавчі норми переважно відповідають критеріям, які застосовуються при наданні фінансової допомоги неурядовим організаціям у Європейському Союзі. Проте між теорією та практикою застосування цього законодавства на національному та місцевому рівнях існує значна відмінність. У дослідженні обґрунтовується, що подальші позитивні зрушення у сфері державного фінансування діяльності громадських організацій в Україні неможливі без вирішення системних проблем функціонування державних та місцевих фінансів (конкурсний розподіл коштів, удосконалення казначейських процедур та ін.). Завдяки залученню громадських організацій місцева влада заощаджує значну частину вартості соціальних послуг для територіальних громад. У середньому державна підтримка громадських організацій дозволяє на кожну 1 грн вкладених бюджетних коштів отримувати послугу вартістю 4 грн. Тому головним завданням фінансової політики сприяння розвитку громадянського суспільства як на державному, так і на місцевому рівнях має стати мотивація ефективної взаємодії між органами влади, громадськими організаціями та місцевими громадами.
Годовой бюджет среднестатистической общественной организации в странах Восточной Европы – членах Европейского Союза эквивалентен 560-670 тыс. грн, при этом около половины этих средств приходится на государственное финансирование. Бюджет украинской общественной организации составляет в среднем 50-60 тыс. грн в год, и только 2-3% от этой суммы обеспечивает государство. Отсутствие целенаправленной государственной политики финансового стимулирования развития общественных организаций сдерживает дальнейшее развитие гражданского общества в Украине. Проведённый анализ действующего украинского законодательства относительно финансирования институтов гражданского общества показал, что существующие нормы в основном соответствуют критериям, которые применяются при предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям в Европейском Союзе. Однако между теорией и практикой применения этого законодательства на национальном и местном уровнях существуют значительные расхождения. В исследовании обосновывается, что дальнейшие позитивные сдвиги в сфере государственного финансирования деятельности общественных организаций в Украине невозможны без решения системных проблем функционирования государственных и местных финансов (конкурсное распределение средств, совершенствование казначейских процедур и пр.). Благодаря привлечению общественных организаций местные власти экономят значительную часть стоимости социальных услуг, предоставляемых территориальным сообществам. В среднем государственная поддержка общественных организаций позволяет на каждую 1 грн вложенных бюджетных средств получать услугу стоимостью 4 грн. Поэтому главной задачей финансовой политики содействия развитию гражданского общества как на государственном, так и на местном уровнях должна стать мотивация эффективного взаимодействия между органами власти, общественными организациями и местными сообществами.
The annual budget of the average non-governmental organization in Eastern Europe (the European Union members) countries is equivalent to 560-670 thousand UAH, with about half of these funds being state funding. The annual budget of a Ukrainian non-governmental organization is an average 50-60 thousand UAH (and only 2.3% of that amount is provided by the government). The lack of a clear state policy of financial incentives to non-governmental organizations’ development hinders the further development of civil society in Ukraine. The analysis of the current Ukrainian legislation concerning the funding of civil society institutions has shown that the Ukrainian current legislative norms mainly correspond to the criteria that are used while providing financial assistance to non-governmental organizations in the European Union. However, there is a significant difference between the theory and the practice of application of the law at the national and local levels. The paper substantiates that further improvements in public funding of non-governmental organizations in Ukraine is impossible without solving systemic problems concerning state and local finances’ functioning (funds’ competitive distribution, improving treasury procedures, etc.). Local authorities save significant part of the social services’ cost to local communities due to non-governmental organizations’ involvement. In average, the state support of non-governmental organizations allows to get a service that costs 4 UAH per every 1 UAH budget money invested. Therefore, the main objective of financial policy incentives for civil society development both at the state and local levels should be the motivation for effective interaction between government, non-governmental organizations and local communities
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Austria Austria
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
976
Germany Germany
5040
Italy Italy
3
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
10078
Portugal Portugal
1
Ukraine Ukraine
96760
United Kingdom United Kingdom
58459
United States United States
96761
Unknown Country Unknown Country
39

Downloads

China China
2
Finland Finland
1
France France
3
Germany Germany
136
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
268123
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2003
Unknown Country Unknown Country
99

Files

File Size Format Downloads
Petrushenko.pdf 754,21 kB Adobe PDF 270371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.