Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38638
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Nigerian challenge in environmental sustainability: forest economics and the need for conservation
Other Titles Экологическая устойчивость как вызов для Нигерии: экономика леса и необходимость его сохранения
Екологічна стійкість як виклик для Нігерії: економіка лісу і його необхідність збереження
Authors Nwosu, J.E.
ORCID
Keywords Nigeria
deforestation
forest resources
degradation
Biodiversity conservation
sustainable forest management
Нігерія
вирубка лісів
лісові ресурси
деградація
збереження біорізноманіття
стале управління лісами
Нигерия
вырубка лесов
лесные ресурсы
деградация
сохранение биоразнообразия
устойчивое управление лесами
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38638
Publisher Sumy State University
License
Citation Nwosu, J.E. The Nigerian challenge in environmental sustainability: forest economics and the need for conservation [Текст] / J.E. Nwosu // Механізм регулювання економіки. - 2014. - № 2. - С. 22-29.
Abstract Ліси багато в чому впливають на життя людини. Вони слугують місцем проживання для тварин та рослин, підтримують біологічне розмаїття. Ліси підтримують рекреаційну діяльність та забезпечують важливими природними ресурсами покоління людей. Численні сільські поселення, включаючи мільйони збіднілих людей у всьому світі, залежать від лісів у своєму повсякденному житті. Іншими словами, ліси та їх ресурси є важливим джерелом їжі, притулку та засобів для існування домашніх господарств. Незважаючи на це, втрата лісів продовжується та має негативний тренд. Згідно з даними Міжнародного Союзу зі Збереження Природи (IUCN) 80% прадавнього лісу, що покривав землю 8 000 років тому, був очищений, фрагментований та знищений сучасним суспільством. Відмічено, що більше дев’яти мільйонів гектарів лісу втрачається кожного року в усьому світі. У Нігерії ситуація не відрізняється від світової: приблизно від 350 000 до 400 000 гектарів лісу втрачається кожного року (за даними FAO, 2007). Деградація лісів продовжується певний час. Цей процес йде поруч із систематичним спадом у біорозмаїтті в тих же регіонах (згідно з DuToit et al., 2004; Bruner et al., 2001). Без збереження лісів не може бути захисту клімату, як стверджує Стерн (Stern, 2008). Місцеве населення країн по всьому світу в основному покладається на утилізацію лісних ресурсів. Хоча в цих регіонах багато областей було призначено під охорону, тим не менш площа природних лісів продовжує скорочуватися. Сьогодні лише 36 відсотків світових лісів є незайманими – тобто такими, які ніколи не зачіпала людська активність у великих масштабах (Hirschberger, 2007). У Нігерії, знищення лісів було ідентифіковано як одна з найважливіших причин екологічних проблем у країні поряд з опустелюванням та ерозією ґрунту, втратою біологічного розмаїття. Видобуток нафти в країні, а також інших корисних копалин (газ, вугілля), сприяє підвищенню темпів лісозаготівлі та прирощенню виробництва лісоматеріалів, що в комплексні призводить до втрати лісів. Декілька спроб із збереження лісів у Нігерії були зроблені, але зниження кількості їх триває. Отже, мета цієї статті, полягає у виявлення причин втрати лісів по всьому світу, з особливим акцентом на Нігерії, та розроблення шляхів ефективного збереження лісів. У статті представлено теоретичний підхід для виявлення проблем втрати лісів. У даному дослідження розкрито загальні природні та економічні наслідки збезлісення у регіонах Африки та окремо – у Нігерії. У статті виокремлено ключові параметри збезлісення в Нігерії, при цьому автор пропонує заходи, які можуть допомогти у вирішенні питання переведення природного та економічного призначення лісів до стійкого, та забезпечення стійкого розвитку регіону за рахунок збереження лісів.
Леса во многом влияют на жизнь человека. Они служат местом обитания для животных и растений, поддерживая биологическое разнообразие. Поддерживают также рекреационную деятельность и обеспечивают важными природными ресурсами поколения людей. Многочисленные деревенские поселения, включая миллионы обедневших людей во всем мире, зависят от лесов в своей повседневной жизни. Другими словами, леса и лесные ресурсы являются важным источником пищи, укрытия, средств ведения домашнего хозяйства. Тем не менее, тренд потери лесов продолжает оставаться снижающимся. Сегодня только 36% мировых лесов является первозданными – то есть такими, которые не потревожены человеческой активностью в больших масштабах (Hirschberger, 2007). В Нигерии проблема обезлесения идентифицирована как одна из важнейших экологических проблем в стране наравне с опустыниванием, эрозией почвы и потерей биологического разнообразия страны. Были предприняты несколько попыток сохранить леса в Нигерии, но они не уменьшили деградацию лесов. Цель данной статьи – идентифицировать причины потерь лесов в мире, и в частности в Нигерии, разработать предложения по эффективной консервации лесов.
Forests impact on human lives in many ways. They serve as safe places of solitude for animals and habitat for biological diversities. Forests have supported recreational activities and provide important natural resource for generations of people. Many rural populations, including millions of impoverished people throughout the world are dependent on forests for their way of life. In other words, forests and it resources are their important source of food, shelter and means of livelihood. This notwithstanding, the loss of forest has continued on the downward trend. Today only 36 percent of the world’s forests are primary forests – forests that have never been disturbed by human activities on a large scale (Hirschberger, 2007). In Nigeria, deforestation has been identified as one of the causes of some other environmental problems in the country such as desertification and erosion and loss of biological diversity. Several efforts to preserve the forests in Nigeria have been made yet its decline has continued. The essence of this paper therefore is to identify the causes for the lost of forest around the globe with particular interest in Nigeria and to suggests ways of effective forest conservation.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
98253519
Canada Canada
1
China China
42
France France
2
Germany Germany
388773
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
33012
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
46837483
South Korea South Korea
2
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
1584931
United Kingdom United Kingdom
986851
United States United States
196507037
Unknown Country Unknown Country
1584930

Downloads

China China
10
France France
1
Germany Germany
175331
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
4753878
United Kingdom United Kingdom
986852
United States United States
98253519
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Nwosu.pdf 528,17 kB Adobe PDF 104169599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.