Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38952
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ефективність антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції в умовах обмеженої ресурсної бази
Authors Грабовий, С.Л.
Diachenko, Anatolii Hryhorovych  
Панченко, О.П.
Панасенко, Л.М.
Keywords ВІЛ-інфекція/СНІД
ВИЧ-инфекция/СПИД
HIV-infection/AIDS
антиретровірусна терапія
антиретровирусная терапия
antiretroviral therapy
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38952
Publisher Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
License
Citation Ефективність антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції в умовах обмеженої ресурсної бази [Текст] / С.Л. Грабовий, А.Г. Дьяченко, О.П. Панченко, Л.М. Панасенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2014. - № 2(17). - C. 31-42.
Abstract Мета роботи – визначити ефективність комбінованої антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції в одному з регіонів України. Методи дослідження. Реєстрація ВІЛ-інфікованих, обстеження, діагностика, лікування та аналіз ефективності лікування проводилися в Сумському обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом. Аналітичною базою були форми звітності № 56, 57 та 2, затверджені наказом МОЗ України № 182 від 21.03.2012 і № 180 від 05.03.2013. Концентрація провірусної ДНК ВІЛ ≤50 копій/мл визначена порогом чутливості ПЛР та ознакою повної супресію вірусної реплікації. Ефективність лікування визначали за імунологічними, вірусологічними та функціональними критеріями. Результати та обговорення. АРВ-терапію в Сумський області України отримують понад 95% ВІЛ-інфікованих осіб від тих, хто її потребує. Максимальний показник виживання через 12 місяців (кількість осіб в когорті, які залишилися живими) склав 93,6%. В 2006-2007 рр. пацієнти з обмеженою фізичною активністю та/або не здатні до самообслуговування становили 50–60% від всіх пацієнтів, яким призначалась АРТ, у 2010-2012 рр. таких пацієнтів було вже не більше 35,2%. Фізичний стан пацієнтів покращується пропорційно тривалості лікування. Якщо на початку терапії лише 65,4% пацієнтів відповідали критеріям функціонального статусу «працездатний», то вже через 3-4 роки цей показник зростає до 94-96%. Під впливом АРТ відбувається відновлення імунної системи: на початку АРТ лише у 18,3 % пацієнтів кількість СD4+ клітин перевищувала 350 в 1 мкл, через 6 місяців після початку терапії таких пацієнтів було вже майже половина. Після 4 років терапії частка таких пацієнтів стабілізується на рівні близько 90%. Супресія вірусної реплікації відбувається скоріше, ніж відновлення імунітету: на початку терапії лише у 0,7% хворих не спостерігалась віремія, через півроку частка таких осіб становила вже 77%. Максимального значення лікувальний ефект набуває через 2 роки, коли у 92% хворих спостерігається повна супресія вірусної реплікації. У решти осіб відзначається часткова вірусологічна відповідь. Висновки. Високоактивна комбінована антиретровірусна терапія навіть в умовах обмеженої ресурсної бази є надзвичайно ефективним засобом боротьби з ВІЛ-інфекцією. Вона дає змогу досягти повної супресії поточної вірусної реплікації у переважної кількості ВІЛ-інфікованих, у мінорної популяції хворих спостерігається часткова вірусологічна відповідь.
Цель – установить эффективность комбинированной антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции в одном из регионов Украины. Методы. Проведен анализ текущей и отчетной документации Сумского областного Центра по борьбе со СПИДом за период с 05.2006 по 12.2013. Результаты и обсуждение. Максимальный показатель выживания чере 12 месяцев после начала лечения (количество оставшихся в живых пациентов в когорте) составлял 93,6%. В 2006-2007 гг. пациенты с ограниченной физической активностью и/или не способные к самообслуживанию составляли 50–60% от всех пациентов, которым назначалась АРТ, в 2010-2012 гг. таких пациентов было уже не больше 35,2%. Физическое состояние пациентов улучшалось пропорционально продолжительности лечения. Если в начале терапии лишь 65,4% пациентов отвечает критериям функционального статуса «трудоспособный», то уже через 3-4 года этот показатель возрастает до 94-96%. АРТ стимулирует восстановление количества СD4+ Т клеток в крови больных: в начале лечения лишь у 18,3 % инфицированных количество этих клеток превышало 350 в 1 мкл, через 6 месяцев после начала АРТ таких пациентов было уже почти половина, а после 4 лет терапии – примерно 90%. Супрессия вирусной репликации происходит быстрее, чем восстановление иммунитета: до начала лечения только у 0,7% инфицированных не наблюдалась виремия, через полгода этот процент возрастает до 77. Максимального значения ингибирующий эффект достигает через 2 года, когда у 92% пациентов наблюдается полная супрессия вирусной репликации, у остальных регистрируется частичный вирусологический ответ. Выводы. Высоко активная (комбинированная) антиретровирусная терапия даже в условиях ограниченной ресурсной базы является чрезвычайно эффективным способом борьбы с ВИЧ-инфекцией. При этом у большинства пациентов достигается полная супрессия текущих циклов репликации вируса, у минорной популяции больных наблюдается частичный вирусологический ответ.
Objective – to determine the efficiency of combined antiretroviral therapy of HIV infection in the one of Ukrainian region. Methods. The analysis of current and reporting documentation of the Sumy regional Centre for the fight against AIDS for the period from 05.2006 till 12.2013 was carried out. Results and discussion. The maximum survival rate across 12 months after starting treatment (number of surviving patients in the cohort) was 93.6%. The part of patients with disabilities and/or not capable to self-service in 2006-2007 was approximately 50-60% of all patients, who were appointed ART; in 2010-2012 – only 35.2%. The patients’ condition improve in according to the duration of treatment. If at the beginning of therapy only 65.4% of patients meet the criteria of functional status of «able-bodied», after 3-4 years the figure increases to 94-96%. ART stimulates restoration of the number of CD4+ T cells in the blood of patients: at the beginning of treatment only 18.3 % of patients demonstrated excess of the cell number over 350 in 1 ml, six months after initiation of ART, percent of such patients rised to approximately 50%, and after 4 years of therapy - approximately 90%. Suppression of viral replication is faster than restoring of the immune system: before the treatment only 0.7% of HIV-infected had no viraemia, six months later this percentage rises to 77. Maximum value of an inhibiting effect was observed after 2 years, when 92% of patients experience complete suppression of viral replication, the rest is logged partial virologic response. The conclusions. Highly active (combined) antiretroviral therapy even in resource-limited conditions is a very effective way to struggle against a HIV-infection. Thus, the majority of patients achieved a complete suppression of the current cycles of virus replication, minor population of patients show a partial virologic response.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
6
Greece Greece
1
Hungary Hungary
2
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
831
Sweden Sweden
3327
Ukraine Ukraine
377
United Kingdom United Kingdom
1663
United States United States
3326
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

Belarus Belarus
1
China China
3
France France
2
Germany Germany
2
India India
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
3
Ukraine Ukraine
3394
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
44

Files

File Size Format Downloads
Dyachenko_HIV-infection.pdf 718,75 kB Adobe PDF 3457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.