Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39223
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теоретичні та науково-методичні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств у контексті нової парадигми суспільного розвитку
Authors Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych
Bondar, Tetiana Viktorivna
Keywords парадигма розвитку
парадигма развития
development paradigm
екологічний фактор
экологический фактор
ecological factor
самоорганізація
самоорганизация
self-organization
конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
закономірний стан
закономерное состояние
natural state
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39223
Publisher ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»
License
Citation Кислий, В.М. Теоретичні та науково-методичні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств у контексті нової парадигми суспільного розвитку [Текст] / В.М. Кислий, Т.В. Бондар // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. − 2013. − № 5(22). − С. 198−203.
Abstract Мета. Аналіз та узагальнення підходів до формування нової парадигми суспільного розвитку та представлення принципів забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств за цих умов. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід. Для вирішення поставлених завдань статті використовуються такі методи та прийоми дослідження у визначеній логічній послідовності їх застосування: аналіз підходів до визначення основ суспільного розвитку; дедукція ідентифікація основ розвитку промислового підприємства з урахуванням базису суспільного розвитку; метод ідеалізації ідентифікація фундаментального принципу (інформаційної сутності) функціонування та розвитку системи; метод абстрагування встановлення принципів конкурентоспроможності промислового підприємства; структурний аналіз –систематизація теоретичних засад щодо визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства». Результати. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення фундаментальних основ розвитку суспільства. Запропоновано власну точку зору щодо визначення фундаментальних основ розвитку, що полягає в існуванні ідеалістичної основи розвитку суспільства, яка є інформаційною сутністю та організаційним началом. Розглянуто структуру нової парадигми суспільного розвитку, що представлена новим світоглядом, ідеологією; принципами розвитку. Запропоновано визначення конкурентоспроможності, що ґрунтується на досягненні закономірного стану підприємства та урахуванні тенденцій його розвитку. Представлено концептуальні основи та принципи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств з позицій фундаментальних основ розвитку та нових суспільно значущих форм науково-технічного прогресу. Наукова новизна. Визначено сутність конкурентоспроможності з позицій системної методології розвитку та теорії самоорганізації економічних систем; представлено принципи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств у контексті нової парадигми суспільного розвитку. Практична значущість. Встановлено принципи досягнення конкурентоспроможності промислового підприємства та систематизовано науково-методичні завдання управління підприємством для досягнення конкурентоспроможності з позицій системної методології розвитку. Виявлені фундаментальні основи суспільного розвитку в рамках нової парадигми для визначення стратегічних орієнтирів діяльності підприємств.
Цель. Анализ и обобщение подходов к формированию новой парадигмы общественного развития и представление принципов обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий при этих условиях. Методика исследования. Методологической основой исследования является системный подход. Общим используемым методом является диалектический, поскольку объект исследования определяется с учетом его связей с другими объектами и явлениями в пространстве и времени. Для решения поставленных задач в статье используются следующие методы и приемы исследования в определенной логической последовательности их применения: анализ подходов к определению основ общественного развития; дедукция идентификация основ развития промышленного предприятия с учетом базиса общественного развития; метод идеализации идентификация фундаментального принципа (информационной сущности) функционирования и развития системы; метод абстрагирования установление принципов конкурентоспособности промышленного предприятия; структурный анализ систематизация теоретических основ по определению понятия «конкурентоспособность предприятия». Результаты. Проанализированы подходы различных ученых относительно определения фундаментальных основ развития общества. Предложено собственную точку зрения относительно определения фундаментальных основ развития, заключающаяся в существовании идеалистической основы развития общества, которая является информационной сущностью и организационным началом. Рассмотрена структура новой парадигмы общественного развития, представлена новым мировоззрением, идеологией, принципами развития. Предложено определение конкурентоспособности, основанное на достижении закономерного состояния предприятия и учете тенденций его развития. Представлены концептуальные основы и принципы обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий с позиций фундаментальных основ развития и новых общественно значимых форм научно-технического прогресса. Научная новизна. Определена сущность конкурентоспособности с позиций системной методологии развития и теории самоорганизации экономических систем; представлены принципы обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий в контексте новой парадигмы общественного развития. Практическая значимость. Установлены принципы достижения конкурентоспособности промышленного предприятия и систематизированы научно-методические задачи управления предприятием для достижения конкурентоспособности с позиций системной методологии развития. Выявлены фундаментальные основы общественного развития в рамках новой парадигмы для определения стратегических ориентиров деятельности предприятий.
Purpose. To analysis and summarize the approaches to the formation of a new paradigm of social development and to present the principles of industrial enterprises competitiveness under these conditions. Methodology of research. The methodological basis of the study is the system approach. A common method that is used is dialectical, as the object of study is determined by considering its relations to other objects and phenomena in space and time. To achieve the objectives of Article, the following methods and techniques of research are used in a certain logical order of use: analysis of approaches to defining the foundations of social development; deduction identification basis of industrial enterprises development considering the basis of social development; method of idealization identification of the fundamental principle (informational nature) of the operation and development of a system; method of abstraction establishing the principles of industrial enterprises competitiveness; structural analysis systematization of theoretical principles concerning the definition of «enterprise competitiveness». Findings. The approaches of various scientists to determine the fundamentals of society development have been analysed. An own point of view to determine the fundamentals of development that is the existence of an idealistic foundations of the society development, which is the essence of information and organizing principle. The structure of the new paradigm of social development are considered that has been presented by a new philosophy, ideology, principles of development. The definition of competitiveness has been offered, which is based on achievement of the enterprise natural state and taking into account the trend of its development. The conceptual framework and principles of industrial enterprises competitiveness have been presented from the standpoint of development fundamentals and of new socially significant forms of scientific and technological progress. Originality. The essence of the competitiveness from the standpoint of system methodology of development and the theory of the economic systems self-organization has been determined; the principles of competitiveness of industrial enterprises in the context of a new paradigm of social development have been presented. Practical value. Principles of industrial enterprises competitiveness achieving have been established; scientific and methodical tasks of enterprise management have been systematized to achieve competitiveness from the standpoint of system methodology of development. The fundamentals of social development in the new paradigm have been identified for defining strategic objectives of the enterprise activities.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
3
France France
2
Germany Germany
7
Italy Italy
1
Romania Romania
1
Russia Russia
13
Singapore Singapore
12
Ukraine Ukraine
109
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Russia Russia
8
Ukraine Ukraine
172
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Konkurentospromozhnist_pidpryiemstva_nova_paradyhma_rozvytku_Kyslyi.pdf 242,16 kB Adobe PDF 191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.