Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39481
Title: Чисельне моделювання верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів
Authors: Ivanov, Vitalii Oleksandrovych 
Карпусь, Владислав Євгенович
Карпусь, Владислав Евгеньевич
Karpus, Vladyslav Eugenovych
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Богдан, Валерія Ростиславівна
Богдан, Валерия Ростиславовна
Bogdan, Valeria Rostyslavovna
Keywords: верстатний пристрій
станочное приспособление
fixture
технологічний процес
технологический процесс
manufacturing process
фрезерування
фрезерование
milling
напружено-деформований стан
напряженно-деформированное состояние
deflected mode
напруження
напряжение
stress
переміщення
перемещения
displacement
точність
точность
accuracy
частота
frequency
Issue Year: 2015
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чисельне моделювання верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів [Текст] / В.О. Іванов, В.Є. Карпусь, І.М. Дегтярьов [та ін.] // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технології в машинобудуванні». – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 4 (1113). – С. 108–113.
Abstract: У статті запропоновано конструкцію верстатного пристрою, який забезпечує достатню інструментальну доступність і дозволяє виконувати багатокоординатну обробку деталей типу важелів при одному закріпленні. Дослідження, виконані методами чисельного моделювання, підтвердили, що запропонована конструкція відповідає усім параметрам точності. Результати досліджень напружено- деформованого стану показали, що величини переміщень і напружень, які виникають у процесі механічної обробки, у запропонованому верстатному пристрої менші, ніж у стандартних. Проведений модальний аналіз підтвердив, що запропонований верстатний пристрій має значно вищу динамічну жорсткість, ніж стандартні верстатні пристрої. Моделювання виконувалося для обробки важелів із сталі, чавуна, алюмінієвого сплаву. Визначені залежності переміщень і напружень від глибини різання, що дозволяє оптимізувати процес механічної обробки.
В статье предложена конструкция станочного приспособления, которое обеспечивает инструментальную доступность и позволяет выполнять многокоординатного обработку деталей типа рычагов при одном закреплении. Исследования, выполненные методами численного моделирования, подтвердилии, что предложенная конструкция соответствует всем параметрам точности. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния показали, что величины перемещений и напряжений, возникающих в процессе механической обработки, в предложенном приспособлении меньше, чем в стандартных приспособлениях. Выполненный модальный анализ подтвердил, что предложенное приспособление имеет значительно большую динамическую жесткость, чем стандартные приспособления. Моделирование проводилось для обработки рычагов из стали, чугуна и алюминиевого сплава. Определены зависимости перемещений и напряжений от глубины резания, которые позволяют оптимизировать процесс механической обработки.
This paper proposes the fixture design that provides sufficient tool availability and allows performing a multiaxis machining of parts of levers with one fixing. Research, performed by methods of numerical simulation, confirmed that the proposed design complies with all requirements of accuracy. Results of deflected mode research show that the values of displacements and stress during machining in the proposed fixture are smaller than standard one. Modal analysis confirmed that proposed fixture has higher dynamic stiffness than standard fixtures for machining of levers. Simulations were carried out for levers machining of steel, cast iron and aluminum alloy. Dependences for displacements and stresses on the cut depth were determined, which allows to optimizing machining process.
Description: Метою даної роботи є обґрунтування доцільності розроблення верстатного пристрою, який забезпечує можливість переналагодження елементів верстатного пристрою для встановлення деталей типу важелів у певному діапазоні розмірів, підвищує інструментальну доступність та дозволяє виконувати багатокоординатну обробку, а також довести, що запропонована конструкція верстатного пристрою забезпечує задані показники точності при механічній обробці деталей і порівняти з аналогічними показниками спеціального та збірного верстатного пристрою.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39481
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other35
Armenia1
Belarus1
Canada2
Czech Republic1
Germany5
France2
United Kingdom2
Italy2
Russia2
Slovakia4
Ukraine64
United States2
Downloads
Other28
China3
Germany2
France2
Georgia1
Lebanon1
Russia9
Slovakia2
Ukraine82
United States8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
article.pdfСтаття1.59 MBAdobe PDF138Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.