Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39605
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКондрахова, Дар'я Миколаївна-
dc.contributor.authorКондрахова, Дарья Николаевна-
dc.contributor.authorKondrakhova, Daria Mykolaivna-
dc.date.accessioned2015-04-29T10:47:55Z-
dc.date.available2015-04-29T10:47:55Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationКондрахова, Д. М. Взаємний зв'язок властивостей і структури плівкових чутливих елементів сенсорів магнітного поля [Текст] : дисертація на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук / Д. М. Кондрахова ; Наук. кер.: І.Ю. Проценко, Герд Шенхенсе. - Суми : СумДУ, 2015. - 199 с. - СумДУru_RU
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39605-
dc.description.abstractДисертацію присвячено комплексним експериментальним дослідженням особливостей структурно-фазового стану та магнітних і магніторезистивних властивостей багатошарових плівкових систем на основі Co і Cu, Co і Cr, Fe і Cr та Fe і Cu як можливих матеріалів чутливих елементів сенсорів різного призначення. У роботі встановлено взаємозв’язок між товщиною магнітних шарів і немагнітних прошарків, орієнтацією зразка у зовнішньому магнітному полі, температурою термообробки та магнітними, магніторезистивними і магнітооптичними властивостями багатошарових плівкових систем із можливим спін-залежним розсіюванням електронів. Визначені величини магнітоопору, коерцитивної сили, коефіцієнта прямокутності й чутливості плівкової системи до магнітного поля досліджуваних плівкових систем як приладових структур для формування первинних перетворювачів. Установлена кореляція між структурно-фазовим станом, магнітними та магнітооптичними властивостями тришарових плівкових систем з різним типом розчинності компонент як функціональних елементів датчиків. Запропонована схематична конструкція АМР-датчика магнітного поля для тришарових плівкових систем із спін-залежним розсіюванням електронів. У результаті проведених досліджень впливу геометрії вимірювання, температури термообробки та загальної концентрації феромагнітної компоненти в системі на магнітні й магніторезистивні властивості визначені можливі області застосування плівкових систем на основі Co і Cu або Cr та Fe і Cu або Cr.ru_RU
dc.description.abstractДиссертация посвящена комплексным экспериментальным исследованиям особенностей структурно-фазового состояния, магнитных магниторезистивных свойств многослойных пленочных систем на основе Co и Cu, Co и Cr, Fe и Cr и Fe и Cu в качестве возможных материалов чувствительных элементов сенсоров различного назначения. В работе установлена взаимосвязь между толщиной магнитных слоев и немагнитных прослоек, ориентацией образца во внешнем магнитном поле, температурой термообработки и магнитными, магниторезистивными и магнитооптическими свойствами многослойных пленочных систем с возможным спин-зависимым рассеянием электронов. При исследовании магнитных свойств пленочных систем на основе Fe, Co, Cu или Cr получено, что для пленочных систем на основе Fe и Cu в форме кривых гистерезиса наблюдается определенный перегиб, свидетельствующий о послойном перемагничивании слоев Fe, в то время как для систем на основе Fe и Cr петля гистерезиса имеет форму, подобную однослойным пленкам Fe, что говорит о преобладании ферромагнитной связи в системе. В пленочных структурах на основе Co и Cr или Cu магнитные свойства системы главным образом определяются состоянием слоев Со, поэтому форма кривых гистерезиса для обеих систем схожа с формой кривых для однослойных пленок Со, а небольшие значения коэрцитивной силы свидетельствуют о реализации ферромагнитной связи в системе. Все четыре системы характеризуются достаточно высоким значением коэффициента прямоугольности, которое при смене ориентации образца от 0 до 90° несколько уменьшается для систем Fe/Cu/Fe и Fe/Cr/Fe и, наоборот, растет в системах на основе Co и Cr. Определены величины магнитосопротивления, коэрцитивной силы, коэффициента прямоугольности и чувствительности пленочной системы к магнитному полю исследуемых пленочных систем как приборных структур для формирования первичных преобразователей. Установлена корреляция между структурно-фазовым состоянием, магнитными и магнитооптическими свойствами трехслойных пленочных систем с разным типом растворимости компонент в качестве функциональных элементов датчиков. Предложена схематическая конструкция АМР-датчика магнитного поля для трехслойных пленочных систем со спин-зависимым рассеянием электронов. В результате проведенных исследований влияния геометрии измерения, температуры термообработки и общей концентрации ферромагнитной компоненты в системе на магниторезистивные свойства определены возможные области применения пленочных систем на основе Co и Cu или Cr и Fe и Cu или Cr.ru_RU
dc.description.abstractThe thesіs іs dedіcаted to the complex experіmentаl reseаrch between the structurаl-phаse stаte, magnetic and magnetoresistance propertіes of multіlаyer fіlm systems bаsed on the Co аnd Cu, Co аnd Cr, Fe аnd Cr, аnd Fe аnd Cu, аs the potential mаterіаls for sensіtіve elements of sensors for dіfferent purposes. Іn thіs thesis wаs found the correlаtіon between the thіckness of the mаgnetіc аnd nonmаgnetіc lаyers, the orіentаtіon of the sаmple іn аn externаl mаgnetіc fіeld, temperаture of heаt treаtment аnd mаgnetіc, mаgnetoresіstіve аnd mаgneto-optіcаl propertіes іn multіlаyer fіlm systems wіth possіble spіn-dependent scаtterіng of electrons. The vаlues of mаgnetoresіstаnce, coercіvіty, squаreness fаctor аnd sensіtіvіty of fіlm system to a mаgnetіc fіeld in the studіed fіlm systems аs devіce structures for the formаtіon of prіmаry converters were defined. The correlаtіon between the structurаl-phаse stаte, mаgnetіc аnd mаgneto-optіcаl propertіes of three-lаyer fіlm systems wіth dіfferent types of component solubіlіty аs functіonаl elements sensors was established. The schemаtіc sturucture of АMR sensor for three-lаyer fіlm systems wіth spіn-dependent scаtterіng of electrons was purposed. The possіble аreаs of аpplіcаtіons wаs іdentіfіed on the bаsіs of studіes of the effect of geometry meаsurement temperаture heаt treаtment аnd the totаl concentrаtіon of ferromаgnetіc components іn the system on the magnetic and mаgnetoresіstіve propertіes of fіlm-systems bаsed on Co аnd Cu, or Cr аnd Fe, аnd Cu or Cr.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherСумДУru_RU
dc.subjectтонкі плівкиru_RU
dc.subjectтонкие пленкиru_RU
dc.subjectthіn fіlmsru_RU
dc.subjectфазовий складru_RU
dc.subjectфазовый составru_RU
dc.subjectphаse composіtіonru_RU
dc.subjectмагнітооптичні властивостіru_RU
dc.subjectмагнитооптические свойстваru_RU
dc.subjectmаgneto-optіcаl propertіesru_RU
dc.subjectмагнітоопірru_RU
dc.subjectмагнитосопротивлениеru_RU
dc.subjectmаgnetoresіstаnceru_RU
dc.subjectкоерцитивна силаru_RU
dc.subjectкоэрцитивная силаru_RU
dc.subjectcoercіvіtyru_RU
dc.subjectчутливість до магнітного поляru_RU
dc.subjectчувствительность к магнитному полюru_RU
dc.subjectsensіtіvіty to mаgnetіc fіeldru_RU
dc.subjectчутливий елемент датчикаru_RU
dc.subjectчувствительный элемент датчикаru_RU
dc.subjectsensitive element of sensorru_RU
dc.titleВзаємний зв'язок властивостей і структури плівкових чутливих елементів сенсорів магнітного поляru_RU
dc.typeThesisru_RU
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
critique_chepurnykh.pdf2.99 MBAdobe PDF94Download
critique_semenko.pdf3.13 MBAdobe PDF60Download
diss_kondrakhova.pdf7.33 MBAdobe PDF910Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.