Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39628
Title: Підходи до вибору перспективних напрямів інноваційно-орієнтованого сталого розвитку України
Other Titles: Подходы к выбору перспективных напрвлений инновационно-ориентированного устойчивого развития Украины
Approaches to the choice of perspective directions of innovation-oriented sustainable development of Ukraine
Authors: Illiashenko, Serhii Mykolaiovych 
Keywords: інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovative development
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
вибір напрямів розвитку
выбор направлений развития
the choice of directions of development
розвиток України
развитие Украины
development of Ukraine
Issue Year: 2015
Publisher: Видавець Чабаненко Ю.А.
Citation: Ілляшенко С.М. Підходи до вибору перспективних напрямів інноваційно-орієнтованого сталого розвитку України / С.М. Ілляшенко // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [Акулов-Муратов В.В., Алимов О.Н., Андерсон В.М., Андрєєва Н.М. та ін.] / НАН України, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", НТУ "Київський політехнічний інститут", Інститут телекомунікацій та глобального економічного простору НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Вища економіко-гуманітарна школа, Міжнародна асоціація сталого розвитку : за наук ред. проф. Хлобистова Є.В. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 33- 40.
Abstract: Обґрунтовано, що основою переходу економіки України до сталого інноваційного розвитку у руслі концепції інноваційного випередження є розроблення, виготовлення і комерціалізація екологічних інновацій. Показано, що вибір пріоритетних напрямів розвитку слід здійснювати на основі поєднання маркетингових прогнозів тенденцій змін споживчого попиту у найближчій і віддаленій перспективі з експертними оцінками тенденцій розвитку науки і техніки, оцінками можливості їх втілення у інновації, що здатні задовольнити екологічно-орієнтовані запити споживачів. При цьому до уваги обов’язково слід брати стан потенціалу інноваційного розвитку аналізованих суб’єктів господарської діяльності. Визначено ряд перспективних напрямів сталого інноваційного розвитку економіки України та Сумської області. Виконаний аналіз факторів, які визначають ринковий успіх екологічно-орієнтованої інноваційної діяльності показав, що в Україні, як і в розвинених країнах світу, відбувається інтенсивне формування екологічних потреб споживачів і екологічних пропозицій товаровиробників. Проте потребує суттєвого удосконалення законодавча база забезпечення переходу вітчизняної економіки до сталого інноваційного розвитку, яка узгоджує і приводить у відповідність екологічні потреби і екологічні пропозиції. Показано, що активізація процесів переходу до сталого інноваційного розвитку потребує формування екологічно-орієнтованої інноваційної культури. Запропоновано авторське бачення її основних функцій.
Обосновано, что основой перехода экономики Украины к устойчивому инновационному развитию в русле концепции инновационного опережения является разработка, изготовление и коммерциализация экологических инноваций. Показано, что выбор приоритетных направлений развития нужно осуществлять на основе объединения маркетинговых прогнозов тенденций изменений потребительского спроса в ближайшей и отдаленной перспективе с экспертными оценками тенденций развития науки и техники, оценками возможности их воплощения в инновации, которые способны удовлетворить экологически-ориентированные запросы потребителей. При этом во внимание обязательно следует принимать состояние потенциала инновационного развития анализируемых субъектов хозяйственной деятельности. Определен ряд перспективных направлений устойчивого инновационного развития экономики Украины и Сумской области. Выполненный анализ факторов, которые определяют рыночный успех экологически-ориентированной инновационной деятельности показал, что в Украине, как и в развитых странах мира, происходит интенсивное формирование экологических потребностей потребителей и экологических предложений товаропроизводителей. Тем не менее, нуждается в существенном усовершенствовании законодательная база обеспечения перехода отечественной экономики к устойчивому инновационному развитию, которая приводит в соответствие экологические потребности и экологические предложения. Показано, что активизация процессов перехода к устойчивому инновационному развитию нуждается в формировании экологически-ориентированной инновационной культуры. Предложено авторское видение ее основных функций.
The basis of a transition economy to sustainable innovation in the concept of the innovation curve is the development, manufacturing and commercialisation of environmental innovation. It is shown that the choice of the priority directions of development should be carried out on the basis of a combination of market forecasts of trends, changes in consumer demand in the short term and with remote expert estimates trends in the development of science and technology, estimated possibilities of their implementation in the innovation that can satisfy the eco-oriented consumers. In this note, be sure to take the State's potential for innovative development of the analyzed subjects of economic activity. Defined a number of perspective directions of sustainable innovative development of economy of Ukraine and the Sumy oblast. Performed analysis of the factors that determine market success of environmentally-oriented innovation activities showed that in Ukraine, as in developed countries, there is an intense formation of ecological needs of consumers and the environmental proposals of commodity producers. However, requires significant improvements in the legislative framework ensuring the transition of the national economy to sustainable innovative development, which coordinates and leads in compliance with environmental requirements and environmental proposals. It is shown that the intensification of the processes of transition to sustainable innovation requires the formation of an ecologically-oriented innovation culture. Proposed copyright vision of its core functions.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39628
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other28
Canada1
China1
Czech Republic1
Germany4
EU1
France1
United Kingdom2
Italy1
Poland4
Portugal1
Russia2
Ukraine101
United States24
Downloads
Other25
China6
Germany2
France2
United Kingdom1
Italy1
Poland1
Russia1
Turkey1
Ukraine100
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Illiashenko_nedin_2015.pdf441.39 kBAdobe PDF144Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.