Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39767
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі фактори ризику розладів мікрогемореології хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ішемічною хворобою серця
Other Titles Some risk factors for disorders of the microrheology of blood in patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with ischemic heart disease
Некоторые факторы риска нарушений микрогемореологии у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, сочетанным с ишемической болезнью сердца
Authors Шупер, С.В.
Keywords ХОЗЛ
ІХС
агрегація тромбоцитів
ХОЗЛ
ИБС
аггрегация тромбоцитов
COPD
ischemic heart disease
platelet aggregation
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39767
Publisher Сумський державний університет
License
Citation J. Clin. Exp. Med. Res., 2015;3(1):146-152
Abstract Вступ. Коморбідність хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) з ішемічною хворобою серця (ІХС) є одною із важливих проблем сучасної пульмонології. Одною із спільних патогенетичних ланок обох захворювань є мікроциркуляторні розлади. Метою роботи було вивчити стан агрегаційної здатності тромбоцитів у хворих із поєднанням ХОЗЛ та ІХС і визначити можливі шляхи її корекції. Матеріали та методи дослідження. Дослідженню підлягали 32 пацієнти середнім віком (54,4 ± 3,1) років із поєднанням загострення ХОЗЛ (клінічна група В, GOLD II) з ІХС (стабільна стенокардія напруги, ІІ функціональний клас) – основна група. 25 пацієнтів із загостренням відповідного ступеня тяжкості ХОЗЛ (І група порівняння) та 27 – із ІХС, стабільною стенокардією напруги, ІІ ф. кл. (ІІ група порівняння) увійшли до груп порівняння. Діагнози ХОЗЛ та ІХС, обсяг їх лікування встановлювалися згідно з існуючими протоколами. У пацієнтів досліджувався стан спонтанної та АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів. Результати дослідження. Визначення агрегаційної здатності тромбоцитів у пацієнтів основної групи показало підвищення всіх показників спонтанної та АДФ-індукованої агрегаційної здатності тромбоцитів порівняно з нормою та аналогічними показниками хворих І групи порівняння. У пацієнтів І групи порівняння досліджені показники мали різноспрямований характер. У осіб ІІ групи стан агрегаційної здатності тромбоцитів був підвищеним, але нижчим за такий в основній групі. Підвищення агрегаційної здатності тромбоцитів у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та ІХС вказує на ризик ускладнень внаслідок формування синдрому гіперкоагуляції та потребує підбору засобів раціональної корекції.
Вступление. Коморбидность хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) с ишемической болезнью сердца (ИБС) является одной из важных проблем современной пульмонологии. Одним из общих патогенетических звеньев обоих заболеваний являются микроциркуляторные расстройства. Целью исследования - было изучить состояние аггрегационной способности тромбоцитов у больных с сочетанием ХОЗЛ и ІБС и определить возможные пути ее корекции. Материал и методы исследования. Были обследованы 32 пациеєнта в среднем возрасте (54,4 ± 3,1) лет с сочетанием обострения ХОЗЛ (клиническая группа В, GOLD II) с ИБС (стабильная стенокардия напряжения, ІІ функциональный класс) – основная группа. 25 пациентов с обострением ХОЗЛ соответствующей степени тяжести (І группа сравнения) и 27 – с ИБС, стабильной стенокардией напряжения, ІІ ф. кл. (ІІ группа сравнения) составили группы сравнения. Диагнозы ХОЗЛ и ИБС, объем их лечения устанавливались в соответствии с существующими протоколами. У паціентов исследовалось состояние спонтанной и АДФ-индуцировавной аггрегации тромбоцитов. Результаты исследования. Определение аггрегационной способности тромбоцитов у пациентов основной группы показало повышение всех показателей спонтанной и АДФ-индуцированной аггрегационной способности тромбоцитов в сравнении с нормой и аналогичными показателями больных І группы сравнения. У пациентов І группы сравнения исследованные показатели имели разнонаправленный характер. У лиц ІІ группы состояние аггрегационной способности тромбоцитов было повышенным, но ниже, чем в основной группе. Повышение аггрегационной способности тромбоцитов у пациентов с сочетанием ХОЗЛ и ИБС указывает на риск осложнений вследствие формирования синдрома гиперкоагуляции и требует подбора средств рациональной коррекции.
Introduction. Comorbidity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Ischemic Heart Disease (IHD) is one of the important problems of the modern pulmonology. Microcirculatory disorders are the common pathogenic links of both diseases. The aim of this work was to study the state of aggregation capacity of platelets in patients with a combination of COPD with IHD and to identify possible ways of its correction. Materials and methods. 32 patients in average age (54,4 ± 3,1) years with a combination of exacerbation of COPD (clinical group B, GOLD II), combined with ischemic heart disease (stable angina pectoris, II functional class) - main group - were studied. 25 patients with exacerbation of COPD (comparison group I) and 27 with ischemic heart disease, stable angina pectoris, II functional class (comparison group II) were included in the comparison groups. Diagnoses of COPD and IHD, the volume of their treatment was determined in accordance with existing protocols. The state of spontaneous and ADPinduced platelet aggregation was studied in those patients. The results of the study. All indicators of spontaneous and ADPinduced aggregating ability of platelets in patients of the main group were increased in comparing to the norm and parameters of the patients from the comparison group I. Indicators of the aggregating ability of platelets of patients from the comparison group I were multidirectional. Aggregation capacity of platelets in patients of comparison group II was high, but lower than in the main group. Increasing of the aggregation capacity of platelets in patients with a combination of COPD and IHD indicates an increased risk of complications due to the formation of the syndrome of hypercoagulability and requires selection of rational correction
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Canada Canada
1
Egypt Egypt
1
France France
3
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
305
Russia Russia
8
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
273
United Kingdom United Kingdom
1219
United States United States
1828
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
7
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Japan Japan
1
Russia Russia
307
Ukraine Ukraine
244
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
30

Files

File Size Format Downloads
Shuper.pdf 467,9 kB Adobe PDF 595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.