Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40845
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Other Titles Інтегрований навчально атестаційний комплекс (посібник для фахівців системи Пенсійного фонду України, автоматизовані інформаційно-довідкова та навчально-атестаційна системи на компакт-диску та Інтернет-портал)
Authors Aleksandrov, Vadym Trofymovych  
Зайчук, Борис Олександрович
Зайчук, Борис Александрович
Zaychuk, Boris Aleksandrovich
Зарудний, Олексій Борисович
Зарудний, Алексей Борисович
Zarudniy, Aleksey Borisovich
Березіна, Світлана Борисівна
Березина, Светлана Борисовна
Berezina, Svetlana Borisovna
Недбаєва, Світлана Миколаївна
Недбаева, Светлана Николаевна
Nedbaeva, Svetlana Nikolaevna
Keywords пенсійне страхування
пенсионное страхование
pension insurance
солідарна пенсійна система
солидарная пенсионная система
joint pension system
страхові внески
страховые взносы
insurance premiums
якість освіти
качество образования
the quality of education
підвищення кваліфікації
повышение квалификации
professional development
автоматизація освіти
автоматизация образования
education automation
Type Schoolbook
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40845
Publisher «АВТ» лтд
License
Citation Зайчук, Б.О. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навчальний курс [Текст] / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. та ін. – К.: НВП «АВТ», 2004. – 256 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).
Abstract У посібнику висвітлено суспільну природу пенсійного страхування, дано загальну характеристику, описано правові основи та соціально-економічні засади загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. В особливій частині посібника вміщено докладну характеристику солідарної пенсійної системи та обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, зокрема: учасники, їхні функції, права та обов’язки; страхові внески; види виплат; порядок і терміни обчислення та сплати страхових внесків; тарифи тощо. Посібник є частиною інтегрованого навчально-атестаційного комплексу, який складається з трьох взаємопов’язаних частин: 1) Посібник (у двох томах) для фахівців усіх рівнів системи Пенсійного фонду України, студентів і наукових працівників, які займаються питаннями діяльності Пенсійного фонду України. 2) Автоматизована система навчання (АСН), створена на основі найсучасніших методів навчання (озвучені фільми-лекції, практичні завдання, тренінги, тести, контрольні роботи, іспити). Поставляється на компакт-диску у комплекті з посібником. 3) Інтернет - портал (www.dbu.com.ua), на якому накопичуються новини, інформація про електронні посібники та дистанційні системи навчання і який дає можливість обмінюватися досвідом, підтримує і реалізує режим оновлення програмних компонентів та інформаційних блоків в автоматизованих системах навчання.
В пособии освещена общественная природа пенсионного страхования, дана общая характеристика, описаны правовые основы и социально-экономические основы обязательного государственного пенсионного страхования. В основной части пособия помещены подробная характеристика солидарной пенсионной системы и описание обязательной накопительной пенсионной системы. В пособии описаны: участники, их функции, права и обязанности; страховые взносы; виды выплат; порядок, сроки исчисления и уплаты страховых взносов; тарифы. Пособие является частью интегрированного учебно-аттестационного комплекса, который состоит из трех взаимосвязанных частей: 1) Руководства для специалистов всех уровней системы Пенсионного фонда Украины, студентов и научных работников, занимающихся вопросами деятельности Пенсионного фонда Украины. 2) Автоматизированной системы обучения (АСО), созданной на основе самых современных методов обучения (озвученные фильмы-лекции, практические задания, тренинги, тесты, контрольные работы, экзамены). Поставляется на компакт-диске в комплекте с руководством. 3) Интернет - портал, на котором накапливаются новости и информация об электронных пособиях и дистанционных системах обучения, Интернет - портал дает возможность обмениваться опытом, поддерживает и реализует режим обновления программных компонентов и информационных блоков в автоматизированных системах обучения.
The manual highlights the social nature of pension insurance, the general characteristic, described the legal framework and the socio-economic foundations of compulsory state pension insurance. In the main part of the book placed a detailed description of the solidarity of the pension system and a description of the mandatory funded pension system. The manual describes: the participants, their roles, rights and responsibilities; insurance premiums; types of payments; procedure, terms of calculation and payment of insurance premiums; rates. The manual is part of an integrated training and qualifying complex, which consists of three interrelated parts: 1) Guidelines for specialists at all levels of the Pension Fund of Ukraine, students and researchers involved in the activities of the Pension Fund of Ukraine. 2) Automated training system (ASO), established on the basis of the most modern training methods (voiced movies, lectures, practical exercises, trainings, tests, tests, exams). Available on the CD bundled with the leadership. 3) Internet - portal, which accumulate news and information about the benefits of electronic and distance learning systems, the Internet Portal - provides an opportunity to share experiences, supports and implements the update mode of software components and information units in the automated systems of education.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
967195
China China
1
France France
4
Germany Germany
23827
Netherlands Netherlands
380539
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
2901580
United Kingdom United Kingdom
967193
United States United States
174422
Unknown Country Unknown Country
7854

Downloads

Canada Canada
1
China China
6
Czechia Czechia
11
EU EU
18
France France
2901668
Germany Germany
2901584
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
23832
Poland Poland
23827
Romania Romania
1
Russia Russia
8078
Ukraine Ukraine
2902757
United Kingdom United Kingdom
15
United States United States
7870
Unknown Country Unknown Country
463

Files

File Size Format Downloads
Zagalnoobovyazkove_derzghavne_strahuvannya.pdf 1,78 MB Adobe PDF 8770132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.