Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40887
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Казначейська справа
Other Titles Інтегрований посібник (посібник для фахівця органів Державного казначейства та бюджетних установ, автоматизована система навчання на компакт-диску та Інтернет-портал )
Authors Aleksandrov, Vadym Trofymovych
Петрашко, Петро Геннадійович
Петрашко, Петр Геннадьевич
Petrashko, Peter Genadievich
Чечуліна, Олена Олександрівна
Чечулина, Елена Александровна
Chechulina, Elena Aleksandrovna
Булгакова, Світлана Олексіївна
Булгакова, Светлана Алексеевна
Bulgakov, Svetlana Alekseevna
Огданський, Кирило Миколайович
Огданский, Кирилл Николаевич
Ohdanskyy, Cyril Nikolaevich
Назарчук, Олександр Ілліч
Назарчук, Александр Ильич
Nazarchuk, Alexander Ilich
Сушко, Наталія Іванівна
Сушко, Наталья Ивановна
Sushko, Natalia Ivanovna
Keywords Державне казначейство України
Государственное казначейство Украины
State Treasury of Ukraine
розпорядники бюджетних коштів
распорядители бюджетных средств
spending money
бюджетна класифікація
бюджетная классификация
budget classification
єдиний казначейський рахунок
единый казначейский счет
single treasury account
державний борг
государственный долг
public debt
бюджетні доходи
бюджетные доходы
budget revenues
бюджетні видатки
бюджетные расходы
budget expenditures
Type Schoolbook
Date of Issue 2004
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40887
Publisher Науково-видавнича фірма «АВТ»
License
Citation Казначейська справа: Інтегрований посібник [Текст] / П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров та ін. - У 2-х т. – Т.1. – К.: НВП «АВТ», 2004. – 288 с.
Abstract Інтегрований посібник – це сучасний інформаційно-довідковий і навчально-атестаційний комплекс, який складається з трьох взаємопов’язаних частин: 1) Посібник для всіх рівнів керівників, фахівців і спеціалістів системи Державного казначейства та фінансових органів України. Він складається з восьми частин, у яких розкрито всі питання діяльності, функціонування та розвитку (планування, обліку звітності, обслуговування розпорядників, інформаційного та технічного забезпечення та ін.) Державного казначейства України. 2) Автоматизована інформаційно-довідкова та навчально-атестаційна система (АСН), яка містить підсистеми підготовки всіх необхідних документів у діяльності Державного казначейства та підсистеми з найсучаснішими методами навчання та контролю знань з фінансово-економічної роботи фахівців і спеціалістів системи казначейства (озвучені фільми-лекції, практичні завдання, тренінги, тести, контрольні роботи, іспити), словники термінів і понять. Поставляється на CD у комплекті з посібником. 3) Інтернет - портал, який накопичує новини, інформацію та зміни в нормативно-правових документах, що регулюють фінансово-економічну діяльність Державного казначейства України та бюджетних установ і дає можливість обмінюватися досвідом, підтримує і реалізує режим оновлення програмних компонентів та інформаційних блоків в автоматизованих інформаційно-довідкових і навчально-атестаційних системах підтримки цього посібника.
Интегрированное пособие - это современный информационно-справочный и учебно-аттестационный комплекс, который состоит из трех взаимосвязанных частей: 1) Пособие для всех уровней руководителей, специалистов и специалистов системы Государственного казначейства и финансовых органов Украины. Он состоит из восьми частей, в которых раскрыты все вопросы деятельности, функционирования и развития (планирования, учета отчетности, обслуживание распорядителей, информационного и технического обеспечения и др.) Государственного казначейства Украины. 2) Автоматизированная информационно-справочная и учебно-аттестационная система (АСН), которая содержит подсистемы подготовки всех необходимых документов в деятельности Государственного казначейства и подсистемы с самыми современными методами обучения и контроля знаний по финансово-экономической работе специалистов и специалистов системы казначейства (озвученные фильмы-лекции , практические задания, тренинги, тесты, контрольные работы, экзамены), словари терминов и понятий. Поставляется на CD в комплекте с руководством. 3) Интернет-портал, который накапливает новости, информацию и изменения в нормативно-правовых документах, регулирующих финансово-экономическую деятельность Государственного казначейства Украины и бюджетных учреждений и дает возможность обмениваться опытом, поддерживает и реализует режим обновления программных компонентов и информационных блоков в автоматизированных информационно-справочных и учебно-аттестационных системах поддержки этого пособия.
Integrated guide - a modern Informational, educational and certifying complex, which consists of three interrelated parts: 1) User for all levels of managers, professionals and specialists of the State Treasury system and financial services in Ukraine. It consists of eight parts, which solved all issues of functioning and development (planning, accounting, reporting, service managers, information and technical support, etc.). State Treasury of Ukraine. 2) Automated informational and educational Certification System (ACH), which contains a subsystem preparing all the necessary documents to the State Treasury and subsystems with the most modern methods of learning and knowledge control of financial and economic experts and specialists of Treasury System (voiced movies lectures , practical tasks, training, tests, tests, exams), dictionaries of terms and concepts. Delivered on a CD included with the manual. 3) Internet portal, which collects news, information and changes in the legal documents governing financial and economic activity of the State Treasury of Ukraine and budgetary institutions and provides an opportunity to share experiences, supports and implements the update mode-ponents computer software and information in the blocks automated information-reference and attestation of educational and support systems of this manual.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
France France
8
Germany Germany
160
Netherlands Netherlands
7090
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
61442
United Kingdom United Kingdom
37808
United States United States
14180
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Belarus Belarus
1
Bulgaria Bulgaria
2
Canada Canada
3
Czechia Czechia
7
EU EU
6
Finland Finland
1
France France
225
Germany Germany
161
Hungary Hungary
2
Italy Italy
4
Kazakhstan Kazakhstan
3
Netherlands Netherlands
6
Norway Norway
2
Poland Poland
7
Romania Romania
2
Russia Russia
4721
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
120712
United Kingdom United Kingdom
37807
United States United States
30
Unknown Country Unknown Country
3592

Files

File Size Format Downloads
Казна Т-1.doc 2,04 MB Microsoft Word 167295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.