Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40894
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: Науково-практичний коментар
Other Titles Інтегрований навчально-атестаційний комплекс (посібник для фахівців системи Пенсійного фонду України, автоматизовані інформаційно-довідкова та навчально-атестаційна системи на компакт-диску та Інтернет-портал
Authors Aleksandrov, Vadym Trofymovych
Зайчук, Борис Олександрович
Зайчук, Борис Александрович
Zaychuk, Boris Aleksandrovich
Зарудний, Олексій Борисович
Зарудный, Алексей Борисович
Zarudny, Alexey Borisovich
Березіна, Світлана Борисівна
Березина, Светлана Борисовна
Berezina, Svetlana Borisovna
Недбаєва, Світлана Миколаївна
Недбаева, Светлана Николаевна
Nedbaeva, Svetlana Nikolaevna
Keywords пенсійна реформа
пенсионная реформа
pension reform
обчислення розміру пенсій
начисление размера пенсий
the calculation of pensions
страховий стаж
страховой стаж
the insurance period
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
общеобязательное государственное пенсионное страхование
the compulsory state pension insurance
підвищення кваліфікації
повышение квалификации
continuous education, training
автоматизація освіти
автоматизация образования
automation of education
Type Schoolbook
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40894
Publisher Науково-видавниче підприємство «АВТ лтд.»
License
Citation Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: Науково-практичний коментар [Текст] / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна та ін. – К.: НВП «АВТ», 2005. – 1024 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).
Abstract У посібнику вміщено повний текст Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року і ухвалення якого ознаменувало початок пенсійної реформи в Україні. Зміст кожної зі 113 статей закону глибоко розкрито і проаналізовано в науково-практичному коментарі, наведеному безпосередньо після кожної статті. Коментар доповнено текстами законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також прикладами практичного застосування норм закону для обчислення розміру пенсій, страхового стажу, заробітної плати (доходу) для обчислення пенсій тощо. Посібник є частиною інтегрованого навчально-атестаційного комплексу, який складається з трьох взаємопов’язаних частин: 1) Посібник для фахівців усіх рівнів системи Пенсійного фонду України, студентів і наукових працівників, які займаються питаннями діяльності Пенсійного фонду України. 2) Автоматизована система навчання (АСН), створена на основі найсучасніших методів навчання (озвучені фільми-лекції, практичні завдання, тренінги, тести, контрольні роботи, іспити). Поставляється на компакт-диску у комплекті з посібником. 3) Інтернет - портал (www.dbu.com.ua), на якому накопичуються новини, інформація про електронні посібники та дистанційні системи навчання і який дає можливість обмінюватися досвідом, підтримує і реалізує режим оновлення програмних компонентів та інформаційних блоків в автоматизованих системах навчання.
В пособии помещены полный текст Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу с 1 января 2004 года и принятие, которого ознаменовало начало пенсионной реформы в Украине. Содержание каждой из 113 статей закона глубоко раскрыто и проанализированы в научно-практическом комментарии, приведенном непосредственно после каждой статьи. Комментарий дополнен текстами законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования, а также примерами практического применения норм закона для вычисления размера пенсий, страхового стажа, заработной платы (дохода) для исчисления пенсий и тому подобное. Пособие является частью интегрированного учебно-аттестационного комплекса, который состоит из трех взаимосвязанных частей: 1) Пособие для специалистов всех уровней системы Пенсионного фонда Украины, студентов и научных работников, занимающихся вопросами деятельности Пенсионного фонда Украины. 2) Автоматизированная система обучения (АСН), созданная на основе самых современных методов обучения (озвученные фильмы-лекции, практические задания, тренинги, тесты, контрольные работы, экзамены). Поставляется на компакт-диске в комплекте с руководством. 3) Интернет - портал, на котором накапливаются новости и информация об электронных пособиях и дистанционных системах обучения. Интернет - портал дает возможность обмениваться опытом, поддерживает и реализует режим обновления программных компонентов и информационных блоков в автоматизированных системах обучения.
The guide placed the full text of the Law of Ukraine "On Compulsory State Pension Insurance", which entered into force on 1 January 2004 and the adoption of which marked the beginning of the pension reform in Ukraine. The contents of each of the 113 articles of the law is deeply analyzed and disclosed in the scientific and practical comments made immediately after each article. Note amend the text of legislative and normative-legal acts regulating the relations in the sphere of compulsory state pension insurance, as well as examples of practical application of the law to calculate the amount of pension insurance period, wages (income) for the calculation of pensions and the like. The manual is part of an integrated training and qualifying complex, which consists of three interrelated parts: 1) Allowance for specialists at all levels of the Pension Fund of Ukraine, students and researchers involved in the activities of the Pension Fund of Ukraine. 2) Automated Training System (ACH), established on the basis of the most modern training methods (voiced movies, lectures, practical exercises, trainings, tests, tests, exams). Available on the CD bundled with the leadership. 3) Internet - portal, which accumulate news and information about the benefits of electronic and distance learning systems. Internet Portal - provides an opportunity to share experiences, supports and implements the update mode of software components and information units in the automated systems of education.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ ФЕМ)

Views

A1 A1
2
Canada Canada
1
China China
4
Czechia Czechia
1
France France
70303
Germany Germany
213827
Italy Italy
3
Latvia Latvia
4
Moldova Moldova
2
Netherlands Netherlands
712045
Norway Norway
2
Poland Poland
10821670
Romania Romania
1
Russia Russia
16
Ukraine Ukraine
43072851
United Kingdom United Kingdom
3844571
United States United States
5766856
Unknown Country Unknown Country
191
Uzbekistan Uzbekistan
2

Downloads

Albania Albania
1
Belarus Belarus
1
China China
6
Czechia Czechia
14
EU EU
19
France France
2737
Germany Germany
2682
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Ireland Ireland
1
Israel Israel
2
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Netherlands Netherlands
5
Norway Norway
2
Poland Poland
21643339
Romania Romania
1
Russia Russia
115
Spain Spain
3
Ukraine Ukraine
43074459
United Kingdom United Kingdom
7
United States United States
80
Unknown Country Unknown Country
612

Files

File Size Format Downloads
Strahuvannya.pdf 5,04 MB Adobe PDF 64724089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.