Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41685
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування алгоритму діагностики стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства
Authors Syhyda, Liubov Oleksiivna  
Saher, Liudmyla Yuriivna  
Keywords діагностика
диагностка
diagnostics
комунікації
коммуникации
communications
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41685
Publisher Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
License
Citation Формування алгоритму діагностики стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково- практичної конференції (м. Полтава, 28-29 травня 2015 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 164-166.
Abstract У сучасних умовах збільшуються необхідність реалізації цілей усіх зацікавлених осіб, яка досягається за рахунок посилення взаємозв’язків між усіма учасниками підприємницької діяльності, тобто відбувається підвищення ролі комунікаційних процесів підприємства, в т. ч. і на внутрішньоорганізаційному рівні. Ефективність комунікаційно-інформаційних процесів, комунікаційний клімат у результаті впливають на організацію тривалих партнерських взаємин ринкових суб’єктів, підвищення його конкурентоспроможності та ефективність діяльності підприємства в цілому. Відповідно своєчасний аналіз комунікаційних процесів дозволяє визначити слабкі місця, нівелювати або зменшити ступінь їх негативного впливу на відносини із партнерами, а в результаті і на економічну ефективність діяльності підприємства.
В современных условиях увеличиваются необходимость реализации целей всех заинтересованных лиц, которые достигаются за счет усиления взаимосвязей между всеми участниками предпринимательской деятельности, то есть происходит повышение роли коммуникационных процессов предприятия, в т. ч. и на внутриорганизационном уровне. Эффективность коммуникационно-информационных процессов, коммуникационный климат в результате влияют на организацию длительных партнерских взаимоотношений рыночных субъектов, повышение их конкурентоспособности и эффективность деятельности предприятия в целом. В соответствии своевременный анализ коммуникационных процессов позволяет определить слабые места, нивелировать или уменьшить степень их негативного влияния на отношения с партнерами, а в результате и на экономическую эффективность деятельности предприятия.
In modern conditions increase the need for the realization of the goals of all stakeholders, which is achieved through the strengthening of the relations between all participants of entrepreneurial activity, i.e. an increased role for the communication processes of an enterprise, including the organizational levels. The effectiveness of communication and information processes, communication climate as a result affect the organization's long-term partner relationships with market actors, increasing its competitiveness and efficiency of the company as a whole. In accordance timely analysis of communication processes allows to identify weaknesses, to neutralize or to reduce their negative impact on relationships with partners, and as a result, and on the economic efficiency of the enterprise activity.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
France France
3
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
628
Romania Romania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
284
United Kingdom United Kingdom
2510
United States United States
319
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Japan Japan
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
285
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
627
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Syhyda_Saher_Poltava_1.pdf 286,12 kB Adobe PDF 925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.