Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41852
Title: Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів
Authors: Kobushko, Ihor Mykolaiovych
Kobushko, Yana Volodymyrivna
Keywords: інвестиційний ринок
инвестиционный рынок
investment market
конкуренція
конкуренция
competition
податкове регулювання
налоговое регулирование
tax regulations
прямі інвестиціі
прямые инвестиции
direct investment
транспарентність
транспарентность
transparency
інвестиційний посередник
инвестиционный посредник
investment intermediaries
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Кобушко, І.М. Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів [Текст] / І.М. Кобушко, Я.В. Кобушко // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 1. - С. 79-87.
Abstract: У статті розроблено теоретико-методологічні засади обґрунтування стратегічних напрямків розвитку інструментарію державного регулювання інвестиційного ринку (ІР) України, що містять систему конкретних практичних заходів, згрупованих у межах семи загальних напрямків. Обґрунтовано необхідність та визначено черговість заходів щодо скасування в Україні податку на депозити. Запропоновано механізм створення державою правового поля та стимулювання появи нового типу посередників на ньому – інвестиційних фондів прямих інвестицій. У рамках підвищення ефективності виконання державою ролі інвестиційного посередника на ринку обґрунтовано доцільність створення в Україні Державного фонду фінансування пріоритетних проектів. Доведено необхідність установлення вимоги щодо обов’язкової публікації інформації про юридичних осіб усіх організаційних форм – суб’єктів інвестиційного ринку, формування на цій основі відповідної узагальненої бази даних про емітентів та потенційних об’єктів інвестування для збільшення транспарентності інвестиційного ринку. Обґрунтовано необхідність посилення правової, інституціональної та фінансової незалежності регуляторів інвестиційного ринку. Запропоновано ввести в Україні ряд податків на операції з фінансовими інструментами та диференціювати розмір ставок оподаткування.
В статье разработаны теоретико-методологические основы обоснования стратегических направлений развития инструментария государственного регулирования инвестиционного рынка (ИР) Украины, которые содержат систему конкретных практических мероприятий, сгруппированных в пределах семи общих направлений. Обоснована необходимость и определены очередность мероприятий по отмене в Украине налога на депозиты. Предложен механизм создания государством правового поля и стимулирования появления нового типа посредников на нем – инвестиционных фондов прямых инвестиций. В рамках повышения эффективности выполнения государством роли инвестиционного посредника на рынке обоснована целесообразность создания в Украине Государственного фонда финансирования приоритетных проектов. Доказана необходимость установления требования по обязательной публикации информации о юридических лицах всех организационных форм – субъектах инвестиционного рынка, формирование на этой основе соответствующей обобщенной базы данных об эмитентах и потенциальных объектах инвестирования для увеличения транспарентности инвестиционного рынка. Обоснована необходимость усиления правовой, институциональной и финансовой независимости регуляторов инвестиционного рынка. Предложено ввести в Украине ряд налогов на операции с финансовыми инструментами и дифференцировать размер ставок налогообложения.
In the article developed theoretical and methodological foundations substantiation strategic directions of development of instruments of state regulation of the investment market (IM), which contains a system of practical steps that are grouped within seven general areas. Substantiated the necessity and sequencing identified the cancellation in Ukraine tax deposits. The mechanism of creation of state legal environment and stimulate the emergence of new types of intermediaries on it – private equity investment. As part of improving the efficiency of state investment intermediary role in the market expediency establishment in Ukraine State Fund for financing priority projects. Proved the necessity of establishing requirements for the mandatory use of legal entities of all organizational forms – business investment market, the formation of the basis of the corresponding generalized data base of issuers and potential targets for increasing the transparency of the investment market. Substantiated the necessity of strengthening the legal, institutional and financial independence of regulators investment market. Proposed to introduce in Ukraine a number of taxes on transactions in financial instruments and differentiate the rates of taxation.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41852
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other12
Canada1
Czech Republic3
Germany5
Spain1
EU1
France3
United Kingdom1
Japan6
Russia6
Taiwan1
Ukraine34
United States4
Downloads
Other15
China3
Germany3
Denmark1
EU4
France2
United Kingdom1
Italy2
Japan7
Russia9
Slovakia1
Ukraine181
United States7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
kobushko_direct_investment.pdf338.15 kBAdobe PDF236Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.