Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42767
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості складу мікробіоти кишківника у дітей раннього віку хворих на гострий обструктивний бронхіт
Authors Мощич, Олександр Петровия
Мощич, Александр Петрович
Moshchych, Olexandr Petrovich
Plakhuta, Valentyna Anatoliivna  
Smiian, Oleksandr Ivanovych  
Keywords обструктивний бронхіт
обструктивный бронхит
obstructive bronchitis
мікробіоценоз
микробиоценоз
microbiocenosis
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42767
Publisher Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
License
Citation Мощич О.П. Особливості складу мікробіоти кишківника у дітей раннього віку хворих на гострий обструктивний бронхіт / О.П. Мощич, В.А. Плахута, О.І.Сміян // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - 2014. - № 23(3). - С. 344 - 352.
Abstract Хвороби респіраторної системи, зокрема ураження нижніх дихальних шляхів реєструють майже у кожної 4 дитини, при чому більшість яких складають бронхіти. Поряд з тим, кожне п’яте захворювання на бронхіт у дітей перебігає на фоні обструктивного синдрому. Мета. Дослідити кількісний та якісний стан мікробіоцинозу кишківника у дітей раннього, хворих на гострий обструктивний бронхіт. Матеріали та методи. Для визначення стану мікробіоценозу кишківника про- водили мікробіологічні дослідження випорожнень з визначенням видового складу та популяційного рівня мікрофлори за методикою Р.Б. Епштейн–Літвак (1977). Обстежено 106 хворих на гострий обструктивний бронхіт у поєднанні з дисбак-теріозом товстої кишки віком 1-3 роки. Залежно від віку хворих розподілили на 3 групи. Результати. У всіх дітей були виявлені симптомами диспепсичного синдрому, а також зниження кількості біфідо- та лактобактерій, ешерихій з нормальною ферментативною активністю та збільшення числа дріжджеподібних грибів, стафілококів та інших представників умовно-патогенної флори. Найбільш виражені клінічні зміни спостерігалися у дітей першої групи (р < 0,05).
Болезни дыхательной системы, в частности поражения нижних дыхательных путей регистрируют почти у каждого 4 ребенка, причем большую их часть составляют бронхиты. Вместе с тем, каждое пятое заболевания бронхитом у детей протекает на фоне обструктивного синдрома. Цель. Исследовать количественное и качественное состояние микробиоциноза кишечника у детей раннего, больных острым обструктивным бронхитом. Материалы и методы. Для определения состояния микробиоценоза кишечника проводили микробиологические исследования испражнений с определением видового состава и популяционного уровня микрофлоры по методике Р.Б. Эпштейн - Литвак (1977). Обследовано 106 больных острым обструктивным бронхитом в сочетании с дисбактериозом толстой кишки в возрасте 1-3 лет. В зависимости от возраста больных распределили на 3 группы. Результаты. У всех детей были обнаружены симптомами диспепсического синдрома, а также снижение количества бифидо- и лактобактерий, эшерихий с нормальной ферментативной активностью и увеличение числа дрожжеподобных грибов, стафилококков и других представителей условно-патогенной флоры. Наиболее выраженные клинические и лабораторные изменения наблюдались у детей первой группы (р < 0,05).
Respiratory diseases are recorded almost in every 4 child, and most of them are bronchitis. At the same time, every fifth bronchitis occurs in children against the background of obstructive syndrome. The purpose of the article was to investigate the quantitative and qualitative state of intestinal microbiocenosis in infants with acute obstructive bronchitis. Materials and methods. To determine the status of intestinal microbiocenosis we conducted the microbiological tests of stool with defining the species composition and population level of the microflora by Epstein - Litvak method (1977). 106 patients with acute obstructive bronchitis associated with intestinal dysbiosis, aged 1 – 3, were examined. Three groups were formed depending on the age. Results. The symptoms of dyspeptic syndrome and the decreased bifidobacteria and lactobacilli, E. coli with normal enzymatic activity and the increased yeast-like fungi, staphylococci and other opportunistic pathogenic microflora were found in all the children. The most significant clinical and lab changes were observed in the first group (р < 0,05).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Netherlands Netherlands
1100
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
499
United Kingdom United Kingdom
4397
United States United States
6595
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

China China
7
France France
6594
Germany Germany
6594
Ukraine Ukraine
559
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1100
Unknown Country Unknown Country
72

Files

File Size Format Downloads
moshchych_bronchit.pdf 1,16 MB Adobe PDF 14927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.