Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42789
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Морфофункціональні перетворення міокарда за умов гіпоосмолярної гіпергідратації організму у віковому аспекті (анатомо-експериментальне дослідження)
Authors Yarmolenkо, Olha Serhiivna  
Keywords серце
кардіоміоцити
вік
гіпоосмолярна гіпергідратація
мельдоній
сердце
кардиомиоциты
возраст
гипоосмолярная гипергидратация
мельдоний
heart
cardiomyocytes
age
hypoosmolar overhydratation
meldonium
Type PhD Thesis
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42789
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Ярмоленко, О.С. Морфофункціональні перетворення міокарда за умов гіпоосмолярної гіпергідратації організму у віковому аспекті (анатомо-експериментальне дослідження) [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук / О.С. Ярмоленко; Наук. кер. В.З. Сікора. - Суми: СумДУ, 2015. - 165 с.
Abstract Дисертація присвячена комплексному вивченню морфофункціональних перетворень міокарда щурів молодого, зрілого та старечого віку за умов гіпоосмолярної гіпергідратації легкого, середнього і тяжкого ступеня та корекції виявлених змін мельдонієм. Структурно-функціональні особливості міокарда вивчали за допомогою методів кардіометрії, гістоморфометрії, скануючої електронної мікроскопії та хіміко-аналітичним методом з наступним статистичним аналізом. В роботі доведений негативний вплив гіпергідратації на всі досліджувані показники, що проявляється порушенням взаємовідносин вагових та планіметричних параметрів шлуночків серця, змінами гістоархітектоніки міокарда та дисбалансом хімічних елементів. Найбільш виражені зміни при цьому виявляються у тварин старечого віку. Застосування коректора на фоні гіпергідрії призводить до уповільнення дилатації правого шлуночка та зменшення його гідратації, покращення васкуляризації міокарда, зменшення проникності судинної стінки у молодих та зрілих щурів та, меншою мірою, у щурів старечого віку.
Диссертация посвящена изучению морфофункциональных преобразований миокарда животных разного возраста под воздействием гипоосмолярной гипергидратации легкой, средней и тяжелой степени и коррекции выявленных изменений мельдонием. Эксперимент был проведен на 180 белых лабораторных крысах в возрасте 3, 8 и 22 месяцев. Животным моделировалась гипоосмолярная гипергидратация трех степеней тяжести. Структурно-функциональные особенности миокарда изучали с помощью методов кардиометрии, гистоморфометрии, сканирующей электронной микроскопии и химико-аналитическим методом с последующим статистическим анализом. Кардиометрически во всех возрастных категориях по мере воздействия гипергидратации постепенно увеличивается масса сердца и расширяется полость правого желудочка. Возрастными особенностями являются равномерное увеличение массы желудочков у молодых крыс и преимущественное увеличение массы правого желудочка у животных зрелого и старческого возраста, что выражается увеличением желудочкового индекса, соответственно, на 28,89 % (p < 0,0001) и 19,2 % (p < 0,0001). Планиметрическое исследование выявляет значительное расширение полости правого желудочка у крыс молодого и зрелого возраста, в результате чего планиметрический индекс уменьшается на 8,78 % (p = 0,0107) и 16,93 % (p < 0,0001). У крыс старческого возраста полости правого и левого желудочков расширяются равномерно. Следствием водной загрузки является клеточный отек, который морфометрически выявляется увеличением диаметра кардиомиоцитов. Максимально увеличивается диаметр кардиомиоцитов левого желудочка молодых крыс – на 16,98 % (p < 0,0001). Выявлена высокая гидрофильность миокарда правого желудочка, что проявляется увеличением стромально-кардиомиоцитарного отношения на протяжении эксперимента, максимально у крыс старческого возраста – на 5,36 % (p = 0,0007). Стромально-кардиомиоцитарное отношение левого желудочка молодих крыс при тяжелой степени гипергидрии уменьшается на 3,38 % (p = 0,0168), у крыс старческого возраста – увеличивается на 3,43 % (p = 0,0123), а у крыс зрелого возраста остается стабильным. Методом химического анализа во всех возрастных группах выявлено увеличение содержания воды в сердце и уменьшение концентрации химических элементов. Самые значительные изменения минерального состава отмечаются в сердце крыс старческого возраста, а именно, содержание натрия снижается на 14,77 % (p < 0,0001), калия – на 12,14 % (p = 0,0002), магния – на 11,47 % (p = 0,0157), кальция – на 10,7 % (p = 0,0145), цинка – на 10,74 % (p < 0,0001), железа – на 9,61 % (p = 0,0033). Двухфакторный дисперсионный анализ показывает, что на массу предсердий в равной мере влияет фактор возраста животных и фактор степени тяжести гипергидрии; на показатель массы левого желудочка влияет фактору возраста, правого желудочка – фактор степени тяжести гипергидрии. На планиметрические показатели левого желудочка оказывает влияние фактор возраста, а на соответствующие показатели правого желудочка в равной степени влияют оба контролируемых фактора. Изменения гистоморфометрических показателей зависят от влияния фактора возраста. На содержание в сердце воды и натрия влияет фактор степени тяжести гипергидрии. На концентрацию цинка, калия и магния в равной степени влияют оба контролируемые факторы, а на содержание железа и кальция – фактор возраста. Применение кардиотропного корректора мельдония на фоне гипергидрии способствует замедлению дилатации правого желудочка и уменьшению его гидратации, улучшению васкуляризации миокарда, уменьшению проницаемости сосудистой стенки у молодых и зрелых крыс и, в меньшей степени, у крыс старческого возраста.
Dissertation is devoted to the complex studying of morphofunctional changes of young, mature and senium rats myocardium under mild, moderate and severe forms of hypoosmolar overhydration and correction of detected changes by meldonium. Structural and functional features of the myocardium were studied using cardiometry, histomorphometry, scanning electron microscopy and chemical analysis with followed statistical analysis. In this thesis it was proved the negative influence of overhydratation on all examined parameters, which manifests itself through the violations of the weight and planimetric indexes of heart ventricles, alteration of myocardium histoarchitectonics and chemical elements imbalance. The most сonsiderable changes were detected in senium animals. Corrector application on overhydration background leads to slowing dilatation of the right ventricle and its hydration reduction, myocardium vascularity improvement, vessel wall permeability reduction in young and mature rats and less in senium rats.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Austria Austria
1
Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
Finland Finland
1
France France
3
Germany Germany
868
Italy Italy
1
Jamaica Jamaica
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4321
Russia Russia
17285
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
796
United Kingdom United Kingdom
8644
United States United States
2596
Unknown Country Unknown Country
42

Downloads

Austria Austria
2
China China
804
Czechia Czechia
1
EU EU
1
Finland Finland
4320
France France
17286
Germany Germany
869
Hungary Hungary
1
Italy Italy
1
Poland Poland
17286
Russia Russia
102
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
922
United Kingdom United Kingdom
8643
United States United States
17295
Unknown Country Unknown Country
132

Files

File Size Format Downloads
diss_Yarmolenko.pdf 8,53 MB Adobe PDF 67666
critique_Hnatiuk.pdf 3,59 MB Adobe PDF 67666
critigue_Popadynets.pdf 412,41 kB Adobe PDF 67666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.