Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43053
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т полісорфізму гена β3-субодиниці G-протеїн
Other Titles Эффективность гиполипидемической терапии у больных с артериальной гипертензией в зависимости от С825Т полиморфизма гена β3- субьединицы G-протеина
The effectiveness of lipid-lowering therapy in patient with hypertension according the C825T polymorphism of β3-subunit G-protein
Authors Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Moiseyenko, Iryna Olehivna  
Moіseienko, Iryna Olehivna
Keywords дисліпідемія
поліморфізм
ген β3-субодиниці G-протеїну
статини
дислипидемия
полиморфизм
ген β3- субъединицы G-протеина
статины
dyslipidemia
polymorphism
gene β3-subunit of Gprotein statins
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43053
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Приступа, Л.Н. Ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т полісорфізму гена β3-субодиниці G-протеїну [Текст] / Л.Н. Приступа, І.О. Моісеєнко // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2015. - Т. 3, № 3. - С. 416-424.
Abstract Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають чільне місце в структурі смертності України. Високий ризик розвитку ССЗ асоційований із дисліпідемією, а найбільш ефективним є агресивне зниження ліпідів, що досягається призначенням статинів. Фармакогенетичні дослідження статинів виявили, що варіабельність відповіді може бути пов’язана з генетично детермінованою модифікацією метаболізму, всмоктування, екскреції та зміни структури і функції рецепторів до препарату, що змінює фармакологічну відповідь. Виявлено асоціацію між індивідуальною чутливістю до статинів і поліморфізмом генів-кандидатів, які ідентифіковані як предиктори атеросклерозу, дисліпідемії та ішемічної хвороби серця, одним з яких є ген β3-субодиниці G-протеїну (GNB3). Мета: Дослідити ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена GNB3. У дослідженні приймали участь 62 пацієнти із верифікованим діагнозом АГ у поєднанні з дисліпідемією. Визначення показників ліпідограми проводили на біохімічному аналізаторі з використанням стандартних наборів. Визначення С825Т поліморфізму гена GNB3 (rs5443) проводили методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом рестрикційних фрагментів. Через 4 тижні прийому аторвастатину спостерігається вірогідне зниження показників ліпідограми (р=0,001), а через 12 тижнів досягнуто цільового значення холестерину ліпопротеїнів низької щільності у хворих на АГ з дисліпідемією. У носіїв С/Т та Т/Т генотипів ефективність стартової дози аторвастатину нижча порівняно із носіями С/С генотипу. Пацієнти з Т/Т генотипом потребують збільшення дози статинів у 2 та 4 рази порівняно із носіями С/С генотипу. Для пацієнтів із С/С генотипом є ефективним призначення стартової дози аторвастатину.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее положение в структуре смертности Украины. Высокий риск развития ССЗ ассоциированный с дислипидемией, а наиболее эффективным является агрессивное снижение липидов, которое достигается назначением статинов. Фармакогенетические исследования статинов продемонстрировали, что вариабельность ответа может быть связана с генетически детерминированной модификацией метаболизма, всасывания, экскреции, изменения структуры и функции рецепторов к препарату, что приводит к изменению фармакологического ответа. Выявлено ассоциацию между индивидуальной чувствительностью к статинам и полиморфизмом генов-кандидатов, которые идентифицированы как предикторы атеросклероза, дислипидемии и ишемической болезни сердца, одним из которых является ген β3-субъединицы G-протеина (GNB3). Цель: Исследовать эффективность гиполипидемической терапии у больных артериальной гипертензией (АГ) в зависимости от С825Т полиморфизма гена GNB3. В исследовании принимали участие 62 пациента с верифицированным диагнозом АГ в сочетании с дислипидемией. Определение показателей липидограммы проводили на биохимическом анализаторе с помощью стандартных наборов. Определение С825Т полиморфизма гена GNB3 (rs5443) проводили методом полимеразной цепной реакции с последующим анализом рестрикционных фрагментов. Через 4 недели приема аторвастатина наблюдается достоверное снижение показателей липидограммы (р = 0,001), а через 12 недель достигнуто целевого значения холестерина липопротеинов низкой плотности у больных АГ с дислипидемией. У носителей С/Т и Т/Т генотипов эффективность стартовой дозы аторвастатина ниже по сравнению с носителями С/С генотипа. Пациенты с Т/Т генотипом нуждаются в увеличения дозы статинов в 2 и 4 раза по сравнению с носителями С/С генотипа. Для пациентов с С/С генотипом является эффективным назначение стартовой дозы аторвастатина.
High risk of cardiovascular deseases is associated with dyslipidemia.The most effective for lipid lowering are statins. Previous studies have indicated the association between individual sensitivity to statins and polymorphisms of candidate genes that are predictors of atherosclerosis, dyslipidemia and coronary heart disease, one of that is a gene of β3-subunit of G-protein (GNB3). The aim this research was to analyze the effectiveness of lipidlowering therapy in patients with arterial hypertension (AH) according the C825T polymorphism of GNB3. In the study participated 62 patients with diagnosis of AH with dyslipidemia. To determine the level of lipid metabolism was performed on biochemical analyzer. The C825T polymorphism GNB3 was determinated by polymerase chain reaction and restriction digestion. The study showed that after 4 weeks of atorvastatin observed decrease level of lipids, and after 12 weeks achieved target value of low density lipoprotein in hypertensive patients with dyslipidemia. Carriers C/T and T/T genotypes had lower starting effectiveness dose of atorvastatin compared with carriers C/C genotype. Hypertensive patients with dyslipidemia carrier T allele (C/T and T/T genotypes) require higher doses purpose of atorvastatin compared with C allele carriers. For patients with C/C genotype appointment starting dose of atorvastatin is effective
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Canada Canada
1
Egypt Egypt
1
Finland Finland
1
France France
3
Germany Germany
6
Greece Greece
3247
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
541
Russia Russia
1
Serbia Serbia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
244
United Kingdom United Kingdom
2162
United States United States
6492
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
9
Croatia Croatia
1
France France
1
Germany Germany
2
India India
12712
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
218
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
540
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
Prustupa.pdf 724,29 kB Adobe PDF 13512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.