Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43243
Title: Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну
Other Titles: Lipid abnormalities and dyslipidemia risk according to the C825T polymorphism of β3-subunit G-protein gene in patients with arterial hypertension
Authors: Моїсеєнко, Ірина Олегівна
Moіseienko, Iryna Olehivna
Moiseienko, Iryna Olehivna
Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Keywords: ліпідний обмін
липидный обмен
lipid metabolism
ген β3-субодиниці G-протеїну
ген β3-субъединицы G-протеина
β3-subunit of G-protein gene
C825T поліморфізм
C825T полиморфизм
C825T polymorphism
дисліпідемія
дислипопротеинемия
dyslipidemia
Issue Year: 2015
Publisher: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Citation: Моісеєнко, І.О. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3 субодиниці G-протеїну / І.О. Моісеєнко, Л.Н. Приступа // Львівський медичний часопис (Acta Medica Leopoliensia). – 2015. – Т. 21. − № 4.
Abstract: Метою дослідження було вивчення показників ліпідного обміну та ризику виникнення дисліпідемії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну. Матеріали та методи дослідження. У дослідженні приймало участь 155 пацієнтів із верифікованим діагнозом артеріальна гіпертензія. Пацієнти були розділені на 3 групи залежно від індексу маси тіла: I – 35 хворих з нормальною масою тіла, II – 38 хворих з надмірною масою тіла, III – 82 хворих із ожирінням. Проведено загальноклінічні, антропометричні, лабораторні, інструментальні, молекулярно-генетичні та статистичні методи дослідження. Для аналізу кількісних показників використовували значення медіани та інтерквартільного розмаху (25-й і 75-й процентилі). Для порівняння груп використовували непараметричні тести Краскела-Уолліса та Манна-Уїтні. Кореляційний зв'язок визначали методом Спірмена. Значимість відмінностей в частоті алелів і генотипів визначали за допомогою χ² критерія Пірсона. Для визначення ризику розвитку захворювання використовували метод логістичної регресії. Результати дослідження. Вірогідної різниці між показниками концентрації ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ та ІА у пацієнтів жіночої та чоловічої статті не виявлено. Пацієнти з ожирінням мають вищі показники вмісту ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ та ІА і нижчий вміст ХС ЛПВЩ порівняно з хворими із надмірною та нормальною масою тіла. У носіїв С/Т та Т/Т генотипів був вищий вміст ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ та ІА порівняно із С/С генотипом, причому, пацієнти з Т/Т генотипом мають найвищі значення даних показників (р=0,003, р=0,044, р=0,002 та р=0,032 відповідно). Носії Т алеля продемонстрували вірогідно вищі показники концентрації ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ та ІА порівняно з носіями С алелю (р=0,013, р=0,029, р=0,009 та р=0,025 відповідно). У групах з нормальною масою тіла, надмірною масою тіла та ожирінням пацієнти з С/Т та Т/Т генотипами мають значення показників вищі, ніж пацієнти з С/С генотипом. У ІІІ групі носії Т/Т генотипу мають найвищі показники ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ та ІА, ніж з даним генотипом у І та ІІ групах. Серед пацієнтів з дисліпідемією носіїв С алеля вдвічі менше, ніж серед пацієнтів без дисліпідемії (р=0,011). Ризик виникнення підвищення ХС ЛПНЩ у хворих на артеріальну гіпертензію у 3,2 рази вищий у носіїв Т алеля порівняно з носіями С алеля (р=0,007). Висновок. Результати нашого дослідження демонструють асоціацію С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну із рівнем ліпідів крові у хворих на артеріальну гіпертензію.
Целью исследования было изучение показателей липидного обмена и риска возникновения дислипидемии у больных артериальной гипертензией в зависимости от С825Т полиморфизма гена β3-субъединицы G-протеина. Материалы и методы исследования. В исследовании принимало участие 155 пациентов с верифицированным диагнозом артериальная гипертензия. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от индекса массы тела: I - 35 больных с нормальной массой тела, II - 38 больных с избыточной массой тела, III - 82 больных с ожирением. Проведено общеклинические, антропометрические, лабораторные, инструментальные, молекулярно-генетические и статистические методы исследования. Для анализа количественных показателей использовали значение медианы и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили). Для сравнения групп использовали непараметрические тесты Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни. Корреляционная связь определяли методом Спирмена. Значимость различий в частоте аллелей и генотипов определяли с помощью χ² критерия Пирсона. Для определения риска развития заболевания использовали метод логистической регрессии. Результаты исследования. Достоверной разницы между показателями концентрации ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ИА у пациентов женского и мужского пола не выявлено. Пациенты с ожирением имеют более высокие показатели содержания ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ИА и низкое содержание ХС ЛПВП по сравнению с больными с избыточным и нормальным весом. У носителей С / Т и Т / Т генотипов был выше содержание ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ИА сравнению с С / С генотипом, причем, пациенты с Т / Т генотипом имеют высокие значения данных показателей (р = 0,003, р = 0,044, р = 0,002 и р = 0,032 соответственно). Носители Т аллеля продемонстрировали достоверно более высокие показатели концентрации ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ИА сравнению с носителями С аллеля (р = 0,013, р = 0,029, р = 0,009 и р = 0,025 соответственно). В группах с нормальной массой тела, избыточной массой тела и ожирением пациенты с С / Т и Т / Т генотипами имеют значения показателей выше, чем пациенты с С / С генотипом. В третьем группе носители Т / Т генотипа имеют высокие показатели ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ИА, чем с данным генотипом в I и II группах. Среди пациентов с дислипидемией носителей С аллеля вдвое меньше, чем среди пациентов без дислипидемии (р = 0,011). Риск повышения ХС ЛПНП у больных артериальной гипертензией в 3,2 раза выше у носителей Т аллеля по сравнению с носителями С аллеля (р = 0,007). Вывод. Результаты нашего исследования показывают ассоциации С825Т полиморфизма гена β3-субъединицы G-протеина с уровнем липидов крови у больных артериальной гипертензией.
Aim. The aim of the study was to investigate lipid metabolism and risk of dyslipidemia in patients with arterial hypertension depending on C825T polymorphism of β3-subunit G-protein gene. Methods. In the study participated 155 patients with verified diagnosis of arterial hypertension. Patients were divided into 3 groups according to body mass index: I - 35 patients with normal body weight, II - 38 patients with overweight, III - 82 patients with obesity. We used general clinical, anthropometric, laboratory, instrumental, molecular genetic and statistical methods. To analyze the quantitative indicators used median values and interkvartil scale (25 th and 75 th percentiles). For comparison groups using nonparametric tests Kraskela-Wallis and Mann-Whitney. Correlation was determined by Spearman. The significance of differences in the frequency of alleles and genotypes were determined using the χ² Pearson criteria. To determine the risk of disease using logistic regression. Results. Significant differences between the concentration of total cholesterol (TC), triglycerides (TG), low density lipids (LDL), high density lipids (HDL) and atherogenic index (AI) in female and male were not found. Patients with obesity had higher concentration of TC, TG, LDL and AI and lower level of HDL compared with patients with overweight and normal body mass. C / T and T / T carriers had higher levels of TC, TG, LDL and IA compared with C / C genotype and patients with the T / T genotype had the highest values of these indicators (r = 0.003, p = 0.044, p = 0.002 and p = 0.032 respectively). T allele carriers showed significantly higher level of concentration of TC, TG, LDL and AI compared with C allele carriers (p = 0.013, p = 0.029, p = 0.009 and p = 0.025 respectively). In the group with normal mass, overweight and obesity patients with C / T and T / T genotypes had higher these concentrations than patients with C / C genotype. In the third group T / T genotype carriers had the highest level of TC, TG, LDL and AI than with this genotype in the first and second groups. Among patients with dyslipidemia C allele carriers twice less than among patients without dyslipidemia (p = 0.011). The risk of increasing LDL in patients with hypertension in 3.2 times higher in T allele carriers compared with C allele carriers (p = 0.007). Conclusion. Our results showed association of C825T polymorphism β3-subunit of G-protein gene with levels of blood lipids in patients with hypertension.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43243
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other19
Canada1
Germany5
France4
Italy2
Russia10
Ukraine13
Downloads
Other12
China3
Germany2
France5
Netherlands1
Russia2
Saudi Arabia1
Ukraine43
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Moisejenko_03.pdf610.27 kBAdobe PDF72Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.