Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44074
Title: Семантична девіація якісно-кількісних атрибутів в англійському дискурсі
Other Titles: Семантическая девиация качественно-количественных атрибутов в английском дискурсе
Semantic deviation of qualitative-quantitative lexemes in the English discourse
Authors: Shvachko, Svitlana Oleksiivna 
Kobiakova, Iryna Karpivna 
Keywords: семантична девіація
синергетика
поляризація
прислів’я
поняття добро
зло
семантическая девиация
синергетика
поляризация
пословицы
понятия добро
зло
semantic deviation
synergy
polarization
proverbs
notions of Good and Evil
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Швачко, С.О. Семантична девіація якісно-кількісних атрибутів в англійському дискурсі [Текст] / С.О. Швачко, І.К. Кобякова // Філологічні трактати. - 2015. - Т.7, №4. - С. 109-116.
Abstract: У статті йдеться про семантичні девіації у номінативних та комунікативних одиницях (об’єкт дослідження), їх чинники в англомовному дискурсі (предмет дослідження). Фокусується увага на групі лексем багато, мало, що вживаються на позначення однойменних понять. Емпатується увага на текстоцентричному підході до осмислення комунікативних одиниць – прислів’їв в корелюючих мовах англійській та українській. Інтегративним моментом зазначених комунікативних одиниць є їх структурно-семантичні характеристики. Прислів’я – це ущільнені речення, яким притаманні сингулярна топіковість, семантичний синкретизм (інтеграція інформативної та аксіологічної функцій). Відмінною рисою корелюючих текстів є дискретність та недискрентність англійських прислів’їв на відміну від українських аналогів. Пор. англ. a few / little, many / much (укр. мало, багато). Ізоморфним є атрибутивний характер номінацій багато, мало. Корелюючі лексеми потребують наявності означуваних референтів, контактування з детермінованими лексемами. Досліджувані лексеми віддзеркалюють дієвість синкретизму, поляризації та лакунарності. Поляризація є візуально очевидною внаслідок топікової представленості, а також аналізу текстових ситуацій, в яких значення «мало», «багато», взаємозамінюючись, поляризуються в оцінках «добре», «погано».
В статье исследуются вопросы семантической девиации номинативных единиц (объект исследования), их статус в англоязычном дискурсе (предмет исследования). Фокусируется внимание на группе лексем много, мало, обозначающих одноименные понятия. Внимание эмпатируется на текстоцентрическом подходе к пословицам коррелирующих языков – английского и украинского. Аттрактором исследуемых пословиц является их структурно-семантическая параметризация – упрощенная структура, сингулярная топиковость, семантический синкретизм. В английском языке в отличие от украинского действует стандарт дискретных и недискретных детерминируемых единиц. Ср. англ. a few / little, many / much (русс. мало, много). Изоморфной представляется их бифункциональность, реализация информативной и аксиологической оценок. Исследуемые лексемы маркируют действие законов синкретизма, поляризации и лакунарности. Поляризация верифицируется релевантными топиками и ситуациями, в которых указанные лексемы, взаимозаменяясь, поляризуются в противоположных оценках.
The paper in question deals with the nominative units, their status in the English discourse (the object of investigation). Attention is being focused upon the paradigm of lexemes a few / little, many / much. Special attention is being paid to proverbs with the above units. Cf. Ukrainian ones мало, багато. Among their attractors considered are structures and semantics of outer and inner constructions. The proverbs in question are mostly one-sentence, two-block (theme, rheme), with one topic, devoid of fable and title. The evaluative semes are actualized by both lexemes (good, bad), seemingly chaotic. The basic lexemes are bifunctional; they have both nominative and evaluative functions. The words in question perform the actions of syncretism, polarization, lacunarity to meet demands of topicality, situations.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44074
Type: Article
Appears in Collections:Філологічні трактати

Views
Other35
Canada1
Germany6
United Kingdom1
Italy1
Netherlands1
Ukraine14
United States3
Downloads
Other13
China4
Germany2
Ukraine15
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shvachko_semantychna_deviatsiia.pdf357.8 kBAdobe PDF35Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.