Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44247
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Показники фертильності еякуляту та ендогенної інтоксикації у чоловіків за умов безплідності в шлюбі
Other Titles Показатели фертильности эякулята и эндогенной интоксикации у мужчин при условии бесплодия в браке
The indexes of the ejaculate fertility and endogenous intoxication in men under condition of infertility in marriage
Authors Воронцова, Л.Л.
Кривохацька, Ю.О.
Партола, Н.М.
Коваленко, В.А.
Keywords чоловіча безплідність
спермограма
лейкограма
рівень ендотоксикозу
мужское бесплодие
спермограмма
лейкограмма
уровень эндотоксикоза
male infertility
spermogram
leykogram
the degree of endotoxemia
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44247
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Показники фертильності еякуляту та ендогенної інтоксикації у чоловіків за умов безплідності в шлюбі [Текст] / Л.Л. Воронцова, Ю.О. Кривохацька, Н.М. Партола, В.А. Коваленко // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2015. - Т. 3, № 4. - С. 625-635.
Abstract Метою досліджень було виявлення порушень фертильності еякуляту та ендогенної інтоксикації у чоловіків за умов безплідності в шлюбі. Матеріали і методи дослідження. Для реалізації поставленої мети обстежено 58 чоловіків віком від 26 до 41 року, які були поділені на 3 групи. Контрольну групу склали здорові чоловіки без порушень репродуктивної системи, другу групу – чоловіки із збереженою фертильністю еякуляту, третю групу – чоловіки, які перебували у бездітному шлюбі. У чоловіків 2-ї та 3-ї груп на момент дослідження були виявлені інфекції, що передаються статевим шляхом. Усім чоловікам було проведено комплексне дослідження, що передбачало аналіз спермограм та визначення рівня ендотоксикозу. Результати дослідження. У досліджуваних групах чоловіків виявлено 2 ступені порушення фертильності еякуляту. Перший ступінь супроводжувався незначними зрушеннями окремих показників спермограми, що, незважаючи на наявність інфекцій, які передаються статевим шляхом, не викликали активної місцевої запальної реакції та істотного впливу на чоловічу фертильність не мали. Показники периферичної крові свідчили про розвиток незначного ендотоксикозу 1-го ступеня, обумовленого інфекційним процесом, що проявлявся наявністю токсогенної зернистості нейтрофілів та активацією клітин фагоцитарної ланки імунної системи. Другий ступінь порушення фертильності еякуляту характеризувався значними зрушеннями провідних показників спермограми, що свідчило про сильне зниження фертильності еякуляту. В еякуляті у цих чоловіків переважали асоціати інфекцій на тлі хронічного запального процесу нейтрофільно-моноцитарного типу. Показники периферичної крові свідчили про зростання ендотоксикозу, обумовленого інфекційним процесом за участі алергічного компонента, токсичного впливу дегенеративно змінених і зруйнованих клітинних елементів при збереженні імунологічної реактивності та активації клітинних компонентів фагоцитарної ланки імунної системи. Висновки. Таким чином, визначення ступеня ендогенної інтоксикації у чоловіків за умов безплідності у шлюбі є необхідною складовою комплексного обстеження, яке може дозволити удосконалити діагностику чоловічої безплідності та сприяти розробленню правильної тактики і оптимальних схем лікування.
Целью исследований было выявление нарушений фертильности эякулята и эндогенной интоксикации у мужчин при условии бесплодия в браке. Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели обследовано 58 мужчин в возрасте от 26 до 41 года, которые были разделены на 3 группы. Контрольную группу составили здоровые мужчины без нарушений репродуктивной системы, вторую группу – мужчины с сохраненной фертильностью эякулята, третью группу – мужчины, находившиеся в бездетном браке. У мужчин 2-й и 3-й групп на момент исследования были выявлены инфекции, передающиеся половым путем. Всем мужчинам было проведено комплексное исследование, включавшее анализ спермограмм и определение уровня эндотоксикоза. Результаты исследования. В исследуемых группах мужчин выявлено 2 степени нарушения фертильности эякулята. Первая степень сопровождалась незначительными сдвигами отдельных показателей спермограммы, которые, несмотря на наличие инфекций, передающихся половым путем, не вызывали активной местной воспалительной реакции и не имели существенного влияния на мужскую фертильность. Показатели периферической крови свидетельствовали о развитии незначительного эндотоксикоза 1-й степени, обусловленного инфекционным процессом, проявлявшимся наличием токсогенной зернистости нейтрофилов и активацией клеток фагоцитарного звена иммунной системы. Вторая степень нарушения фертильности эякулята характеризовалась значительными сдвигами ведущих показателей спермограммы, что свидетельствовало о сильном снижении фертильности эякулята. В эякуляте у этих мужчин преобладали ассоциаты инфекций на фоне хронического воспалительного процесса нейтрофильномоноцитарного типа. Показатели периферической крови свидетельствовали о росте эндотоксикоза, обусловленного инфекционным процессом с участием аллергического компонента, токсического влияния дегенеративно измененных и разрушенных клеточных элементов при сохранении иммунологической реактивности и активации клеточных компонентов фагоцитарного звена иммунной системы. Выводы. Таким образом, определение степени эндогенной интоксикации у мужчин при условии бесплодия в браке является необходимой составляющей комплексного обследования, которое может позволить усовершенствовать диагностику мужского бесплодия и способствовать разработке правильной тактики и оптимальных схем лечения.
Despite the progress achieved, opinions regarding pathogenesis, methods of investigation and treatment of male infertility remain controversial and require further study. The recommendations made in result of this study can be implemented to expand the search for possible reasons for unsuccessful treatment of male infertility and can improve approach to the pathogenesis and treatment tactics. Therefore, the purpose of our research was to determine violations of the ejaculate fertility and endogenous intoxication in men under condition of infertility in marriage. To reach the purpose of the study, we examined 58 men aged 26 to 41 years, who were divided into 3 groups. The control group consisted of healthy men without violations of reproductivity, the second group included men with reserved ejaculate fertility, and the third group – of men with no children. In the men from groups 2 and 3 there were identified sexually transmitted infections during the study. A comprehensive study, which included analysis of spermogram and determining the degree of endotoxemia, was conducted for all men. As the result of this study, 2 levels of ejaculate fertility disorder were identified in the studied groups of men. Analysis of spermogram in men from group 2 showed that the detected slight changes of some indicators of spermogram were consistent with the first level of disorder of ejaculate fertility; sexually transmitted infections didn’t have an active local inflammatory response and didn’t cause a significant impact on male fertility. However, the indicators of peripheral blood showed the development of mild endotoxicosis, degree I, which was caused, obviously, by an infectious process manifested through toxogenic granularity in neutrophils and activation of the phagocytic link of the im-mune system. In the 3-rd group, men demonstrated significant changes of the principal indicators (oligoastenoteratozoospermia, inefficient spermatogenesis) during the study of spermogram, which corresponded to the second level of disorder (significant decrease) of ejaculate fertility. In this group the associations of 2 and 3 infections were detected in men’s ejaculate, which, obviously, caused local chronic inflammatory process due to the presence of neutrophils and monocytes, sometimes with an allergic component. The parameters of peripheral blood in men with the second level of ejaculate fertility disorder showed the growth of endotoxemia caused by the infectious process, involving allergic component, toxic effects of cellular elements, which were destroyed, with degenerative changes, while the immunological reactivity and activation of the phagocytic link of the immune system were saved. Thus, based on the findings, the determination of the degree of endogenous intoxication in men under condition of infertility in marriage is a necessary component of the comprehensive examination. The results can be applied to improve the diagnostics of male infertility and to promote the development of the right tactics and optimal treatment regimens.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Canada Canada
1
China China
3762
France France
1
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
628
Russia Russia
4
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
285
United Kingdom United Kingdom
2509
United States United States
315
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
7
Germany Germany
2
Russia Russia
4
Turkey Turkey
7
Ukraine Ukraine
259
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
286
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Vorontsova.pdf 549,66 kB Adobe PDF 579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.