Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44439
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вимірювання цінності грошей
Other Titles Measuring the worth of money
Измерение ценности денег
Authors Zaitsev, Oleksandr Vasylovych  
Keywords гроші
деньги
money
вимірювання грошей
измерение денег
measure of money
людська праця
человеческий труд
human labor
монетарна вартість (цінність) грошей
монетарная стоимость (ценность) денег
monetary value (worth) of money
цінова інфляція
ценовая инфляция
price inflation
монетарна інфляція
монетарная инфляция
monetary inflation
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44439
Publisher Українська академія банківської справи
License
Citation Зайцев, О.В. Вимірювання цінності грошей / О.В. Зайцев // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – №2 (39). – С. 46-52.
Abstract Загально відомо що ціна товарів або послуг оцінюється кількістю грошей. Але. Чи існує оцінка безпосередньо грошей? У цій статті мова йде про оцінку грошей за допомогою показника витрат людської праці. Такий показник розраховується в годинах, але ці години інші і вони не співпадають з астрономічними годинами часу. Метою статті є обґрунтування та оприлюднення показника вимірювання монетарної вартості (цінності) грошей, а, також, його застосування у фінансово-економічних розрахунках на прикладах розрахунків цінової інфляції (традиційний розрахунок) та монетарної (інноваційний метод). У статті описані дослідження впливу знецінення грошей на розрахунок показника монетарної інфляції. На умовних прикладах проведено порівнювання рівнів інфляції, розрахованих за традиційним механізмом розрахунку (цінова інфляція) і розрахунку інфляції шляхом оцінки грошей через працю (монетарна інфляція). Ці показники відрізняються. Прийшли до висновку, якщо інфляцію вимірювати за показником знецінення грошей, то така інфляція не пов’язана зі зростанням цін. А те, що зараз іменують інфляцією, то це самостійний показник, а саме ─ показник зростання цін, і до інфляції він можливо, не має безпосереднього відношення. Тому, зв’язок інфляції із ростом цін потребує окремого вивчення із врахуванням, як вважаємо, нового напрямку досліджень, оприлюдненого в даній статті.
Общеизвестно, что цена товаров или услуг оценивается количеством денег. Но. Существует ли оценка непосредственно денег? В этой статье речь идет об оценке денег с помощью показателя затрат человеческого труда. Такой показатель измеряется количеством часов, но эти часы другие и они не совпадают с астрономическими часами времени. Целью статьи является обоснование и обнародование показателя измерения монетарной стоимости (ценности) денег, а также его использование в финансово-экономических расчетах, показанных на условных примерах расчётов ценовой инфляции (традиционный расчёт) и монетарной (инновационный метод). В статье описаны исследования влияния обесценивания денег на расчёт показателя монетарной инфляции. На условных примерах проведен сравнительный анализ инфляции, рассчитанной традиционным методом (ценовая инфляция) и рассчитанной через трудовую оценку денег (монетарная инфляция). Эти показатели отличаются. Вывод, ─ если инфляцию мерять с помощью монетарного показателя обесценивания денег, то такая инфляция не связана с ростом цен. То, что сейчас называют инфляцией, ─ самостоятельный показатель, а именно, ─ показатель роста цен, и к инфляции он, возможно, не имеет непосредственного отношения. Связь инфляции с ростом цен требует отдельного изучения в русле нового направления исследований, обнародованного в данной статье.
Introduction. Known the price of goods or services measured by the amount of money. But. Is there a measure of money? This article is not talking about the concept of time value of money. This is not about money evaluation using gold prices. This is not about money assessment by changing commodity prices. This is not about money assessment due to changes in the price of the currency. In this article we are talking about money that estimate using costs of human labor. The human labor is calculated in hours, but those hours other because they do not coincide with astronomical clock. Purpose. The purpose of the article is the substantiation and promulgation indicator measuring the monetary value (worth) of money and its application in the financial and economic calculations with examples of calculations of price inflation (traditional calculation) and monetary inflation (innovative method). Results. The research of the impact of money on parameter estimation calculation of monetary inflation. A comparison of the calculated levels of inflation over the existing mechanism of calculation and the calculation of inflation by assessing money. These data differ. Conclusion. We have concluded that is quite unexpected. So, if inflation measured in the monetary value (worth) of money, such inflation is not associated with an increase in prices. Monetary inflation is an independent financial phenomenon that is as independent as the rise or fall in prices. Therefore, relations monetary inflation with inflation rising prices require a separate study, taking into account the new direction of research, published in this article.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
3755
Germany Germany
129034
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
64516
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
379520
United Kingdom United Kingdom
129032
United States United States
45538
Unknown Country Unknown Country
379517

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
129035
Luxembourg Luxembourg
1
Norway Norway
1
Russia Russia
8
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
379519
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7581
Unknown Country Unknown Country
94

Files

File Size Format Downloads
Zaitsev_vymiriuvannia.pdf 326,8 kB Adobe PDF 516245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.