Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44548
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Assessment of the cell-mediated immunity and il-4 and il-6 levels in children with chronic tonsillitis
Authors Smiian, Oleksandr Ivanovych  
Mozghova, Yuliia Anatoliivna
Moschich, O.P.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8225-0975
Keywords діти
дети
children
хронічний тонзиліт
хронический тонзиллит
chronic tonsillitis
піднебінні мигдалики
небные миндалины
palatine tonsils
імунна системи
иммунная система
immune system
цитокіни
цитокины
cytokines
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44548
Publisher The Yerevan State Medical University
License
Citation Smiyan, O.I. Assessment of the cell-mediated immunity and il-4 and il-6 levels in children with chronic tonsillitis / O.I. Smiyan, I.A. Mozgova, O.P. Moschich // The New Armenian Medical Journal. - 2015. - Vol. 9 (3). - P. 69-72.
Abstract Хронічний тонзиліт є нагальною проблемою для педіатрів. По-перше, це викликано незрілістю імунної системи, зокрема, лімфатичної системи, в молодому віці. По-друге, можливі ускладнення, викликані від ангіни і хронічних захворювань інших органів і систем може статися. Стан колонізаційної резистентності, яка може серйозно постраждати у пацієнтів з гострим або хронічним тонзиліт, грає важливу роль для захисту мигдалин, порожнини рота, і носоглотки проти вторгнення з боку патогенних мікроорганізмів. Цитокіни беруть участь в інфекційному запаленні специфічної імунної відповіді і неспецифічним ефектор механізм під час хронічних запальних захворювань дихальних шляхів. Крім того, вони визначають клінічний перебіг, тяжкість і клінічний результат патологічного процесу. Наша мета полягала в тому, щоб оцінити клітинний імунний статус і IL-4 і IL-6 рівнів у дітей з хронічний тонзиліт. У статті представлені важливі особливості імунного статусу у дітей з хронічним тонзилітом. Ми оцінювали рівнілімфоцитів, Т-клітини, Т-хелперів, Т-супресорів і імунорегуляторного балансу в сироватці крові. Ми оцінювали імунний статус у дітей деяких імунологічних показників, включаючи рівні Т-лімфоцитів, Т-хелпери, Т-супресори, В-лімфоцити, фагоцитарної індекс, фагоцитарної номер; IgG, IgA, IgM, і цитокіни профіль. Ми виявили, Т і В-лімфоцитів і їх підмножин методом імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл. Сироватка рівня цитокінів (IL-4 і IL-6), були виміряні за допомогою ELISA техніка. Фагоцитарну активність нейтрофілів оцінювали за їхньою здатністю поглинати латексні-частинки за допомогою світлового мікроскопа. Таким чином, галузь Т-клітин, як правило, бути придушені в той час були більш високі рівні CD8 + у дітей з хронічний тонзиліт в порівнянні з відносно здоровими дітьми. При вивченні змін в прозапальних і протизапальними рівні цитокінів у дітей з хронічним тонзилітом, більш високий рівень IL-4 був спостерігається в період загострення захворювання і після прийому стандартної терапії. рівень IL-6 у хворих з хронічним тонзилітом значно збільшилася протягом перших днів госпіталізації і зниження після стандартної обробки, але ці цифри не досягають рівня здорових дітей.
Хронический тонзиллит является насущной проблемой для педиатров. Во-первых, это вызвано незрелостью иммунной системы, в частности, лимфатической системы, в молодом возрасте. Во-вторых, возможные осложнения, вызванные от ангины и хронических заболеваний других органов и систем может произойти. Состояние колонизационной резистентности, которая может серьезно пострадать у пациентов с острым или хроническим тонзиллит, играет важную роль для защиты миндалин, полости рта, и носоглотки против вторжения со стороны патогенных микроорганизмов. Цитокины участвуют в инфекционном воспалении специфического иммунного ответа и неспецифическим эффектор механизм во время хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей. Кроме того, они определяют клиническое течение, тяжесть и клинический исход патологического процесса. Наша цель состояла в том, чтобы оценить клеточный иммунный статус и IL-4 и IL-6 уровней у детей с хронический тонзиллит. В статье представлены важные особенности иммунного статуса у детей с хроническим тонзиллитом. Мы оценивали уровни лимфоцитов, Т-клетки, Т-хелперов, Т-супрессоров и иммунорегуляторного баланса в сыворотке крови. Мы оценивали иммунный статус у детей некоторых иммунологических показателей, включая уровни Т-лимфоцитов, Т-хелперы, Т-супрессоры, В-лимфоциты, фагоцитарной индекс, фагоцитарной номер; IgG, IgA, IgM, и цитокин профиль. Мы обнаружили, Т и В-лимфоцитов и их подмножеств методом иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител. Сыворотка уровня цитокинов (IL-4 и IL-6), были измерены с помощью ELISA техника. Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали по их способности поглощать латексные-частицы с помощью светового микроскопа. Таким образом, ветвь Т-клеток, как правило, быть подавлены в то время были более высокие уровни CD8 + у детей с хронический тонзиллит по сравнению с относительно здоровыми детьми. При изучении изменений в провоспалительных и противовоспалительными уровни цитокинов у детей с хроническим тонзиллитом, более высокий уровень IL-4 был наблюдается в период обострения заболевания и после приема стандартной терапии. Уровень IL-6 у больных с хроническим тонзиллитом значительно увеличилось в течение первых дней госпитализации и снижение после стандартной обработки, но эти цифры не достигают уровня здоровых детей.
Chronic tonsillitis has been a pressing issue for pediatricians. Firstly, it is caused by immaturity of the immune system, particularly the lymphatic system, at a young age. Secondly, possible complications caused by tonsillitis and chronic diseases of other organs and systems may occur. The state of colonization resistance, which can be seriously affected in patients with acute or chronic tonsillitis, plays an important role to protect the tonsils, mouth cavity, and nasopharynx against incursion by pathogens. Cytokines are involved into infectious inflammation of specific immune response and non-specific effector mechanism during chronic inflammatory diseases of the respiratory tract. Besides, they determine clinical course, severity, and clinical outcome of pathologic process. Our aim was to assess the cell-mediated immunity status and the IL-4 and IL-6 levels in children with chronic tonsillitis. The article presents important features of the immune status of children with chronic tonsillitis. We evaluated the levels of lymphocytes, T cells, T helpers, T suppressors, and immunoregulatory balance in serum. We assessed the immune status in children by certain immunological indices including the levels of T lymphocytes, T helpers, T suppressors, B lymphocytes, phagocytal index, phagocytal number; IgG, IgA, IgM, and cytokine profile. We detected T and B lymphocytes and their subsets by the immunofluorescence technique using monoclonal antibodies. The serum cytokine (IL-4 and IL-6) levels were measured by the ELISA technique. Phagocytic activity of the neutrophils was evaluated for their capacity to absorb latex-particles using a light microscope. Thus, the T-cell branch tended to be suppressed while there were higher levels of CD8+ in children with chronic tonsillitis in comparison with relatively healthy children. During the study of the changes in proinflammatory and anti-inflammatory cytokine levels of children with chronic tonsillitis, higher IL-4 level was observed in the period of exacerbation of the disease and after receiving the standard therapy. The level of IL-6 in patients with chronic tonsillitis increased significantly in the first days of hospitalization and decreased after the standard treatment, but these figures did not reach the levels of healthy children.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
China China
3
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
5810
Germany Germany
8402031
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1954473434
Japan Japan
-1535887244
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
40619
Singapore Singapore
-1387449758
Sweden Sweden
475805
Ukraine Ukraine
1972818314
United Kingdom United Kingdom
174734415
United States United States
89608868
Unknown Country Unknown Country
1972818313
Vietnam Vietnam
951611

Downloads

Armenia Armenia
2
China China
207375
Germany Germany
2
India India
5152622
Indonesia Indonesia
6
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1954473433
United Kingdom United Kingdom
73677336
United States United States
89608868
Unknown Country Unknown Country
13
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
smiyan_tonzilit.pdf 571,69 kB Adobe PDF 2123119661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.