Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46721
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблема емоційного інтелекту на сучасному етапі розвитку психологічної думки
Authors Kolisnyk, Liudmyla Oleksiivna
Колиснык, Людмила Алексеевна
Kolisnyk, Lyudmyla Oleksiivna
Темрук, О.В.
Keywords емоції
эмоции
emotions
емоційний інтелект
эмоциональный интеллект
emotional intelligence
здібності
способности
abilities
особистісні риси
личностные черты
personality traits
компетентність
компетентность
competence
модель емоційного інтелекту
модель эмоционального интеллекта
emotional intelligence model
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46721
Publisher Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
License
Citation Темрук, О.В. Проблема емоційного інтелекту на сучасному етапі розвитку психологічної думки [Текст] / О.В. Темрук, Л.О. Колісник // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2014. − вип. 33. – С. 207-223.
Abstract Статтю присвячено висвітленню основних підходів до розуміння феномену емоційного інтелекту на сучасному етапі розвитку психологічної думки. Відображено погляди провідних у цій сфері вчених на сутність явища емоційного інтелекту. Розглянуто розроблені науковцями моделі емоційного інтелекту, здійснено аналіз його складових. Існуючі теорії систематизовано відповідно до особливостей тлумачення феномену емоційного інтелекту. Всі відомі моделі емоційного інтелекту об'єднано у три групи: моделі здібностей, моделі характеристик та змішані моделі. Окрему увагу приділено синтетичній теорії, що поєднує всі існуючі концептуальні підходи до розуміння емоційного інтелекту. У рамках моделей здібностей емоційний інтелект трактується як перетин емоцій та пізнання, тобто як когнітивна здібність. Представники змішаних моделей інтерпретують його як складне психологічне утворення, яке має і когнітивну, і особистісну природу. У моделі характеристик емоційний інтелект виступає як сукупність рис особистості і поведінки, пов'язаних із емоціями. Емоційний інтелект у синтетичній теорії постає одночасно і як здібність, і як емоційна компетентність, і як риса особистості. У результаті аналізу основних підходів до розуміння емоційного інтелекту авторами визначено його як особистісну компетентність людини, що пов'язана з внутрішнім світом особистості, її переживаннями; здатність до ідентифікації, розуміння й управління емоціями, як власними, так і інших людей, а також вміння використовувати це для досягнення благополуччя. Відповідно, здібності, що стосуються власних емоцій визначають внутрішньоособистісний інтелект; а ті, що відповідають за емоції інших – міжособистісний. Авторами представлено спектр сучасних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, що присвячені доповненню та уточненню змісту емоційного інтелекту; описанню засобів його розвитку; встановленню взаємозв'язку з іншими особистісними характеристиками, когнітивними стилями та гендерною ідентичністю особистості; розробці та адаптації діагностичного інструментарію; з’ясуванню його значущості у різних сферах життєдіяльності особистості. Значну увагу приділено внеску українських та російських вчених. Визначено існуючі проблеми та окреслено перспективи подальших досліджень в означеній сфері. Наголошено на значущій ролі емоційного інтелекту у вирішенні завдань розвитку у межах окремих психологічних періодів, зокрема, в юнацькому віці.
В статье освящены основные подходы к пониманию феномена эмоционального интеллекта на современном этапе развития психологической мысли. Отражены взгляды ведущих в этой сфере ученых на сущность явления эмоционального интеллекта. Рассмотрены разработанные учеными модели эмоционального интеллекта, осуществлен анализ его составляющих. Существующие теории систематизированы в соответствии с особенностями толкования явления эмоционального интеллекта. Все известные модели эмоционального интеллекта объединены в три группы: модели способностей, модели характеристик и смешанные модели. Отдельное внимание уделено синтетической теории, объединяющей все существующие концептуальные подходы к пониманию эмоционального интеллекта. В рамках моделей способностей эмоциональный интеллект трактуется как пересечение эмоций и познания, то есть как когнитивная способность. Представители смешанных моделей интерпретируют его как сложное психологическое образование, которое имеет и когнитивную, и личностную природу. В модели характеристик эмоциональный интеллект выступает как совокупность черт личности и поведения, связанных с эмоциями. Эмоциональный интеллект в синтетической теории возникает одновременно и как способность, и как эмоциональная компетентность, и как черта личности. В результате анализа основных подходов к пониманию эмоционального интеллекта авторами он определен как личностная компетентность человека, которая связана с внутренним миром личности, ее переживаниями; способность к идентификации, пониманию и управлению эмоциями, как собственными, так и других людей, а также умение использовать это для достижения благополучия. Соответственно, способности, касающиеся собственных эмоций, определяют внутриличностный интеллект; а те, что отвечают за эмоции других - межличностный. Авторами представлен спектр современных исследований отечественных и зарубежных ученых, посвященных дополнению и уточнению содержания эмоционального интеллекта; описанию средств его развития; установлению взаимосвязи с другими личностными характеристиками, когнитивными стилями и гендерной идентичностью личности; разработке и адаптации диагностического инструментария; выяснению его значимости в различных сферах жизнедеятельности личности. Значительное внимание уделено вкладу украинских и российских ученых. Определены существующие проблемы и намечены перспективы дальнейших исследований в указанной сфере. Подчеркивается значимая роль эмоционального интеллекта в решении задач развития в рамках отдельных психологических периодов, в частности, в юношеском возрасте.
The article highlights the main approaches to understanding the phenomenon of emotional intelligence in current psychological thought. The views of leading scientists in the field are examined in order to understand the essence of emotional intelligence. The models of emotional intelligence developed by scientists are considered, and their components are analyzed. Existing theories are categorized according to features of the emotional intelligence phenomenon interpretation. All existing emotional intelligence models are united in three groups: ability models, trait models, and mixed models. Special attention is paid to the compositive theory that combines all conceptual approaches to the understanding of emotional intelligence. Within the framework of ability, model emotional intelligence is interpreted as crossing of emotions and cognitions, in other words – as cognitive ability. The representatives of mixed models interpret it as complicated psychological formation that has both cognitive and personal nature. In the trait models emotional intelligence is perceived as a complex of personal and behavior traits related to emotions. Emotional intelligence in the compositive theory is ability, emotional competence and personality trait simultaneously. By analyzing main approaches to the emotional intelligence understanding, the authors define it as human personal competence that relates to the inner world of the personality, her/his experience; the ability to perceive, understand and regulate emotions in the self and others, and also the proficiency to use it for reaching the well-being. Respectively, abilities that concern one’s own emotions determine intrapersonal intelligence, those that are responsible for other people emotions – interpersonal intelligence. The authors present a range of modern research from domestic and foreign scientists that are dedicated to clarifying the concept of emotional intelligence; to describing its development facilities; to maintaining the interrelation with other personal characteristics, cognitive styles and gender identity of the personality; to developing and adapting diagnostic instruments; and to promoting the significance of emotional intelligence in a variety of areas in people’s lives. Special attention is paid to the contribution of Ukrainian and Russian scientists. Existing problems and prospects for further research in this field are discussed. Considerable role of emotional intelligence in the solving of the development tasks within separate psychological periods, especially adolescence, is emphasized.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Australia Australia
14824
Canada Canada
1
France France
107
Germany Germany
2
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
4812
United Kingdom United Kingdom
29649
United States United States
59295
Unknown Country Unknown Country
80

Downloads

China China
4813
EU EU
2
Finland Finland
59303
France France
59298
Germany Germany
107
Italy Italy
1
Japan Japan
4790
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
2299
Poland Poland
2293
Russia Russia
59297
Ukraine Ukraine
59307
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
59296
Unknown Country Unknown Country
460

Files

File Size Format Downloads
Temruk_Kolisnyk.pdf 469,23 kB Adobe PDF 311268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.