Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46756
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення маркетингової діяльності підприємств на основі інформаційної складової виставкової діяльності
Other Titles Совершенствование маркетинговой деятельности предприятий на основе информационной составляющей выставочной деятельности
Improving Marketing Activities of Enterprises on the Basis of the Information Component of Exhibition Activity
Authors Сазонець, О.М.
Радько, А.О.
Keywords виставкова діяльність
інформаційне забезпечення
Інтернет-технології
анкетування
выставочная деятельность
информационное обеспечение
Интернет- технологии
анкетирование
exhibition activity
information
Internet technologies
questionnaires
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46756
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сазонець, О.М. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств на основі інформаційної складової виставкової діяльності [Текст] / О.М. Сазонець, А.О. Радько // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 4. - С. 48-54.
Abstract Підвищення ефективності виставок як інструменту маркетингу потребує широкого використання інформаційних технологій. Для аналізу впливу інтерактивних інформаційних систем на діяльність виставкових центрів авторами статті проведене анкетування. Вивчалися фактори конкурентоспроможності виставкового центру, проблеми сучасної інформаційної системи виставкової діяльності, вплив інформаційних технологій на розвиток виставкової діяльності. Доведено, що для здійснення ефективної виставкової діяльності важливе значення має залучення інтерактивних технологій. Формування цільової аудиторії, залучення учасників без використання можливостей Інтернет-середовища на сьогодні є непродуктивним. Серед інструментів Інтернет-маркетингу основними є використання соціальних мереж та динамічна робота власного веб-сайту. Сучасна система здійснення виставкової діяльності потребує удосконалення її інформаційної системи. При цьому уваги потребують безпосередньо технічні засоби, організаційна складова та кадровий потенціал. Активізація участі вітчизняних товаровиробників у міжнародних виставках забезпечує збільшення обсягів продажів. Цьому поряд з іншими чинниками сприяє відповідне інформаційне забезпечення.
Повышение эффективности выставок как инструмента маркетинга требует широкого использования информационных технологий. Для анализа влияния интерактивных информационных систем на деятельность выставочных центров авторами статьи проведено анкетирование. Изучались факторы конкурентоспособности выставочного центра, проблемы современной информационной системы выставочной деятельности, влияние информационных технологий на развитие выставочной деятельности. Доказано, что для осуществления эффективной выставочной деятельности важное значение имеет привлечение интерактивных технологий. Формирование целевой аудитории, привлечение участников без использования возможностей Интернет-среды на сегодня является непродуктивным. Среди инструментов Интернет-маркетинга основными являются использование социальных сетей и динамическая работа собственного сайта. Современная система осуществления выставочной деятельности требует усовершенствования её информационной системы. При этом внимания требуют непосредственно технические средства, организационная составляющая и кадровый потенциал. Активизация участия отечественных товаропроизводителей в международных выставках обеспечивает увеличение объёмов продаж. Этому наряду с другими факторами способствует соответствующее информационное обеспечение.
Improved exhibitions as a marketing tool require extensive use of information technology. Questioning was conducted to analyze the impact of interactive information systems activity in Exhibition Centre. Authors studied the factors of Exhibition Centre, problems of modern information systems exhibition activities, impact of information technology on the development of exhibition activity. It is proved that for effective exhibiting. It is important interactive technologies must be attractive. The formation of the targeted audience and attracting participants without the use of the Internet environment today is not productive. The tools of online marketing are the main use of social networks and dynamic work of your own website. The current system implementation needs improvement in the exhibiting of its information system. This attention should be paid directly to hardware, component of organizational and human resources. Active involvement of domestic producers in international exhibitions provision.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
592
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
137
United Kingdom United Kingdom
296
United States United States
138
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
136
France France
1
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
97
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Sazonets_Radko.pdf 438,92 kB Adobe PDF 254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.