Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46797
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Причини і ризики невизначеності міжбюджетних відносин в Україні
Other Titles Причины и риски неопределённости межбюджетных отношений в Украине
Causes of Uncertainty and Risks of Inter-Budgetary Relations in Ukraine
Authors Задорожний, В.П.
Keywords міжбюджетні відносини
фінансова децентралізація
місцевий бюджет
бюджетний процес
межбюджетные отношения
финансовая децентрализация
местный бюджет
бюджетный процесс
intergovernmental relations
fiscal decentralization
local budgets
budget process
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46797
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Задорожний, В.П. Причини і ризики невизначеності міжбюджетних відносин в Україні [Текст] / В.П. Задорожний // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 4. - С. 139-149.
Abstract По мірі становлення України як суверенної держави підвищується роль місцевого самоврядування, удосконалюються механізми управління у самоврядних структурах, відбувається децентралізація управління. У статті наведено основні європейські моделі міжбюджетних відносин та етапи реформування бюджетного устрою пов’язаного з розвитком фінансової децентралізації. Акцентована увага, що основною проблемою реформування міжбюджетних взаємовідносин в Україні є недотримання послідовності у здійснені реформ. Відсутність проведення реформи створило вкрай невизначену інституційну ситуацію в управлінні основною частиною місцевих бюджетів: в основному через програми, які були передані для виконання на місцевий рівень, але в яких центральний уряд залишив за собою основну міру відповідальності (як за фінансування, так і за характер надання послуг). Зроблено висновок, що на місцевому рівні має бути створена повноцінна і забезпечена управлінською ефективністю функція стратегічного планування у бюджетній сфері. Одночасно центральний уряд повинен відмовитись від ідеї безпосереднього обрахунку вартості надання послуг на місцевому рівні й реалізовувати більш прозорий, стратегічний та аналітичний підхід використання бюджетних ресурсів.
По мере становления Украины как суверенного государства повышается роль местного самоуправления, совершенствуются механизмы управления в самоуправляющихся структурах, происходит децентрализация управления. В статье приведены основные европейские модели межбюджетных отношений и этапы реформирования бюджетного устройства связанного с развитием финансовой децентрализации. Акцентировано внимание, что основной проблемой реформирования межбюджетных взаимоотношений в Украине является несоблюдение последовательности шагов в осуществлении реформ. Отсутствие проведения реформы создало крайне неопределённую институциональную ситуацию в управлении основной частью местных бюджетов в основном из-программы, которые были переданы для исполнения на местном уровне, но в которых центральное правительство оставило за собой основную меру ответственности (как за финансирование, так и за характер предоставления услуг). Сделан вывод, что на местном уровне должна быть создана полноценная и обеспечена управленческой эффективностью функция стратегического планирования в соответствующей сфере. Одновременно центральное правительство должно отказаться от идеи непосредственного расчёта стоимости предоставления услуг на местном уровне и реализовывать более прозрачный, стратегический и аналитический подход использования бюджетных ресурсов.
As the formation of Ukraine as a sovereign state, the role of local government, improved control mechanisms in the self-governing structures, there is decentralization of management. The article describes the main European model of intergovernmental relations and the stages of reforming the budget system associated with the development of financial decentralization. The attention that the main problem of reforming inter-budgetary relations in Ukraine is the failure to comply with the sequence of steps in the implementation of reforms. The lack of reform has created a highly uncertain institutional situation in the management of a major part of local budgets mainly because of programs that have been submitted for execution at the local level, but in which the central government has retained the basic measure of responsibility (both for funding and for the nature of services). It was concluded that at the local level should be set up and provided full management efficiency of strategic planning in the relevant field. At the same time the central government should abandon the idea of direct calculation of the cost of providing services at the local level, and to implement a more transparent, strategic and analytical approach is the use of budgetary resources.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
461
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
139
United Kingdom United Kingdom
922
United States United States
308
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
113
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Zadorozhnyi.pdf 448,01 kB Adobe PDF 129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.