Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47497
Title: Оценка клеточного иммунитета и уровней IL-4 и IL-6 у детей с хроническим тонзиллитом
Authors: Smiian, Oleksandr Ivanovych 
Mozghova, Yuliia Anatoliivna
Мощич, А.П.
Keywords: діти
дети
children
хронічний тонзиліт
хронический тонзилит
chronic tonsillitis
піднебінні мигдалики
небные миндалины
palatine tonsils
імунна мистема
имунная система
immune system
цитокіни
цитокины
cytokines
Issue Year: 2015
Publisher: Ереванский государственный медицинский университет
Citation: Смиян А.И. Оценка клеточного иммунитета и уровней IL-4 и IL-6 у детей с хроническим тонзиллитом [Текст] / А.И. Смиян, Ю.А. Мозговая, О.П. Мощич // Новый армянский медицинский журнал. – 2015. – Т9 (№ 3). – С. 69-72.
Abstract: Проблема хронічного тонзиліту залишається актуальною для педіатрів. По-перше, це обумовлено недостатньою зрілістю імунної системи в дитячому віці, особливо лімфатичної, а по-друге ймовірністю розвитку тонзилогенного ускладнень і хронічних захворювань інших органів і систем. У захисті мигдалин, порожнини рота, носоглотки від проникнення патогенних мікроорганізмів велике значення має стан колонізаційної резистентності, яка значно порушується у хворих на гострий або хронічний тонзиліт. Вирішальними в реалізації мікробних чинників при хронічному тонзиліті є зміни загальної і місцевої реактивності організму. При хронічних запальних захворюваннях дихальних шляхів цитокіни залучаються до інфекційно-запального процесу на рівні специфічної імунної відповіді і неспецифічного ефекторних ланки; вони в значній мірі визначають напрямок, тяжкість і результат патологічного процесу. Метою нашого дослідження було вивчення стану імунної системи і рівень IL-4 і IL-6 у дітей з хронічним тонзилітом. У статті викладені основні особливості імунного статусу дітей з хронічним тонзилітом. Проаналізовано рівнілімфоцитів, Т-лімфоцитів, Т-хелперів, Т-супресорів і імунорегуляторного індексу в сироватці крові. Стан імунної системи дітей оцінювався шляхом вивчення рівнів імунологічних показників: Т-лімфоцитів, Т-хелперів, Т-супресорів, В-лімфоцитів, фагоцитарного індексу, фагоцитарного числа, імуноглобулінів (IgG, IgA, IgM) і профілю цитокінів (провоспалительного IL-6 і протизапального IL-4). Визначення Т- і В-лімфоцитів і їх субпопуляцій проводили методом імунофлуоресценції з моноклональними антитілами. Визначення вмісту цитокінів (IL-4, IL-6) в сироватці крові проводили методом імуноферментного аналізу (ELISA). Фагоцитарну активність нейтрофілів визначали за допомогою світлового мікроскопа по здатності нейтрофілів поглинати латекс-частинки. Встановлено, що у дітей з хронічним тонзилітом фагоцитарні Т-клітинні ланки схильні до пригнічення, в той час як CD8 + - до підвищення в порівнянні з показниками практично здорових дітей. У дітей з хронічним тонзилітом при аналізі динаміки про- і протизапальних цитокінів було встановлено підвищення концентрації IL-4 як в періоді загострення, так і після проведення стандартної терапії, а рівень IL-6 достовірно підвищувався в перші дні госпіталізації і знижувався після проведення стандартного лікування, але так і не досягаючи рівнів, зареєстрованих у практично здорових дітей.
Проблема хронического тонзиллита остается актуальной для педиатров. Во-первых, это обусловлено недостаточной зрелостью иммунной системы в детском возрасте, особенно лимфатической, а во-вторых вероятностью развития тонзилогенных осложнений и хронических заболеваний других органов и систем. В защите миндалин, полости рта, носоглотки от проникновения патогенных микроорганизмов большое значение имеет состояние колонизационной резистентности, которая значительно нарушается у больных острым или хроническим тонзиллитом. Решающими в реализации микробных факторов при хроническом тонзиллите являются изменения общей и местной реактивности организма. При хронических воспалительных заболеваниях дыхательных путей цитокины привлекаются к инфекционно-воспалительному процессу на уровне специфического иммунного ответа и неспецифического эффекторного звена; они в значительной степени определяют направление, тяжесть и исход патологического процесса. Целью нашего исследования было изучение состояния иммунной системы и уровень IL-4 и IL-6 у детей с хроническим тонзиллитом. В статье изложены основные особенности иммунного статуса детей с хроническим тонзиллитом. Проанализированы уровни лимфоцитов, Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров и иммунорегуляторного индекса в сыворотке крови. Состояние иммунной системы детей оценивалось путем изучения уровней иммунологических показателей: Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, В-лимфоцитов, фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа, иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM) и профиля цитокинов (провоспалительного IL-6 и противовоспалительного IL-4). Определение Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций проводили методом иммунофлуоресценции с моноклональными антителами. Определение содержания цитокинов (IL-4, IL-6) в сыворотке крови проводили методом иммуноферментного анализа (ELISA). Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли с помощью светового микроскопа по способности нейтрофилов поглощать латекс-частицы. Установлено, что у детей с хроническим тонзиллитом фагоцитарные Т-клеточные звенья склонны к угнетению, в то время как CD8 + – к повышению по сравнению с показателями практически здоровых детей. У детей с хроническим тонзиллитом при анализе динамики про- и противовоспалительных цитокинов было установлено повышение концентрации IL-4 как в периоде обострения, так и после проведения стандартной терапии, а уровень IL-6 достоверно повышался в первые дни госпитализации и снижался после проведения стандартного лечения, но так и не достигая уровней, зарегистрированных у практически здоровых детей.
The problem of chronic tonsillitis remains relevant to pediatricians. Firstly, this is caused by insufficient maturity of the immune system in children, especially lymphatic, and secondly the likelihood of tonzilogennyh complications and chronic diseases of other organs and systems. On defense, tonsils, mouth, nose and throat from the penetration of pathogenic microorganisms is very important condition of colonization resistance, which greatly impaired in patients with acute or chronic tonsillitis. The crucial in the implementation of the microbial factors in chronic tonsillitis are changes in general and local reactivity. In chronic inflammatory diseases of the respiratory tract to cytokines involved in infectious and inflammatory process at the level of a specific immune response and nonspecific effector unit; They largely determine the direction, severity and outcome of the disease process. The aim of our study was to examine the state of the immune system and the level of IL-4 and IL-6 in Children with chronic tonsillitis. The article describes the main features of the immune status of children with chronic tonsillitis. We analyzed the levels of lymphocytes, T-lymphocytes, T-helpers and T-suppressors and immunoregulatory index in serum. Status of the immune system in children was assessed by examining the levels of immunological parameters: T-lymphocytes, T-helpers, T-suppressors, B-lymphocytes, phagocytic index, phagocytic number, immunoglobulins (IgG, IgA, IgM), and the profile of cytokines (proinflammatory IL-6 and anti-IL-4). Determination of T and B lymphocytes and their subpopulations was performed by immunofluorescence with monoclonal antibodies. Determination of cytokine content (IL-4, IL-6) in the serum was performed by enzyme immunoassay (ELISA). The phagocytic activity of neutrophils was measured using a light microscope for the uptake of neutrophils latex particles. It was found that children with chronic tonsillitis phagocytic T-cell units are prone to oppression, while CD8 + - to increase as compared with the healthy children. In children with chronic tonsillitis when analyzing the dynamics of pro- and anti-inflammatory cytokines were found to increase the concentration of IL-4 in exacerbation and after standard therapy, and IL-6 level was significantly increased in the early days of hospitalization and decreased after the standard treatment, but did not reach levels reported in healthy children.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47497
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other10
Canada1
China1
Germany1
France2
United Kingdom3
Ukraine3
United States1
Downloads
Other7
Armenia1
China3
Germany2
Kyrgyzstan1
Russia4
Ukraine12
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
smiyan_chrononichnij_tonzilit.pdf723.09 kBAdobe PDF31Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.