Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47794
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблема ідентичності людини як проблема її цілісності: постнекласичний підхід
Authors Telizhenko, Liudmyla Viktorivna  
Keywords людина
человек
human
цілісність
целостность
integrity
постнекласика
постнеклассика
postnonclassic
тотальність
тотальность
totality
ідентичність
идентичность
identity
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47794
Publisher ПАРАПАН
License
Citation Теліженко Л.В. Проблема ідентичності людини як проблема її цілісності: постнекласичний підхід / Л.В. Теліженко // Практична філософія. – 2010. - № 4. – С. 163 – 171.
Abstract У статті аналізується зв’язок між цілісністю людини та її ідентичністю. Доводиться, що в умовах глобалізаційних процесів відсутність адекватного реальній людині уявлення про її цілісність стало причиною деідентифікаційної кризи. Виявляються обмеження класичної та некласичної раціональності в уявленні про цілісність людини, які звузили людину та негативно вплинули на її відчуття тотожності самій собі. На прикладі метафізики тотальності як постнекласичної антропології демонструється онтико-онтологічна цілісність людини з парсико-генерологічним характером діяльності як проявом цієї цілісності. З’ясовується постнекласична сутність перервності ідентичності людини як стрибко-подібний перехід до нового типу цілісності.
В статье анализируется связь между целостностью человека и его идентичностью. Доказывается, что в условиях глобализационных процессов отсутствие адекватного реальному человеку представления о его целостности стало причиной деидентификационного кризиса. Выявляются ограничения классической и неклассической рациональности в представлении о целостности человека, которые сузили человека и негативно повлияли на его чувство тождества самому себе. На примере метафизики тотальности как постнеклассической антропологии демонстрируется онтико-онтологическая целостность человека с парсико-генерологичним характером деятельности как проявлением этой целостности. Выясняется постнеклассическая сущность прерывности идентичности человека как скачко-образный переход к новому типу целостности.
The article analyses the relation between the human integrity and human identity. It proves that in the course of globalization process the absence of the idea of human integrity adequate to the real human being has caused deidentification crisis. It (the article) reveals the limits of the classical and non-classical rationality in the idea of human integrity, which narrowed the human being and negatively affected its feeling of identity to him/herself. The example of metaphysics of totality as the postnon-classical anthropology demonstrates the human ontico-ontological integrity with the parsiko-generological nature of activity as the manifestation of this integrity. The article also establishes the postnon-classical nature of intermittence of the identity of the human being as a leap-like transition to a new type of integrity.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
54
Greece Greece
6415
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
12833
United Kingdom United Kingdom
4276
United States United States
48253
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
57
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
12833
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
telizhenko.pdf 297,06 kB Adobe PDF 12898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.