Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48188
Title: Методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу
Other Titles: Методологические положения по формированию механизма инвестиционного обеспечения реинжиниринга бизнес-процессов промышленных предприятий машиностроительного комплекса
Methodological the Provisions on the Formation Mechanism of Investment Support Business Process Reengineering of the Industrial Enterprises of Machine-building Complex
Authors: Taraniuk, Leonid Mykolaiovych
Keywords: реінжиніринг бізнес-процесів
механізм
інвестиційне забезпечення
підприємство
підсистема
реинжиниринг бизнес-процессов
механизм
инвестиционное обеспечение
предприятие
подсистема
reengineering business process
mechanism
investment maintenance
enterprise subsystem
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Таранюк, Л.М. Методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу [Текст] / Л.М. Таранюк // Механізм регулювання економіки. - 2016. - № 2. - С. 41-50.
Abstract: В умовах сучасного економічного розвитку в діяльності промислових підприємств виникає необхідність щодо підвищення рівня інвестиційного потенціалу, використовуючи інструментарій трансформаційних змін. Одним із методів трансформацій є реінжиніринг бізнес-процесів. У статті досліджено роль та особливості інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств в умовах ринкового розвитку економіки України. Визначено одну з основних умов фінансування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання при реалізації трансформацій у їх роботі. Автором розроблено методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу. Сформовано та обґрунтовано складові цього механізму, до основних блоків якого віднесено: керуючу і керовану підсистеми організаційно-економічного забезпечення інвестування, елементи формування стратегії інвестування, складові організаційно- економічних засад інвестування; інструменти інвестиційного забезпечення та оцінку економічного результату впровадження механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу.
В условиях современного экономического развития в деятельности промышленных предприятий возникает необходимость в повышении своего уровня инвестиционного потенциала, используя инструментарий трансформационных изменений. Одним из методов трансформации является реинжиниринг бизнес-процессов. В статье исследованы роль и особенности инвестиционного обеспечения реинжиниринга бизнес-процессов промышленных предприятий в условиях рыночного развития экономики Украины. Определено одно из основных условий финансирования инновационного развития субъектов хозяйствования при реализации преобразований в их работе. Автором разработаны методологические положения по
In today's economic development in industrial activities there is a need to raise their level of investment potential, using the tools of transformational change. One method is the transformation of business process reengineering. The paper studies the role and characteristics of investment maintenance of reengineering of business processes of industrial enterprises in the conditions of market development of Ukraine's economy. Defined by one of the basic conditions for financing innovative development of economic entities in the implementation of changes in their work. The author of the methodological provisions for the formation of the mechanism of investment support business process reengineering of the industrial enterprises of machine-building complex. Formed and reasonably components of this mechanism, in which the basic blocks allocated: manage and control subsystems of the organizational and economic support of investment, elements of formation of investment strategy, components of organizational and economic basis of investment; Tools of investment maintenance and evaluation of the economic result of the introduction of the mechanism of investment support business process reengineering of the industrial enterprises of machine-building complex.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48188
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other17
Canada1
China2
Czech Republic2
Germany4
France1
United Kingdom3
Honduras1
Ukraine10
United States44
Downloads
Other26
China1
Germany3
France1
Hungary1
Ukraine46
United States4
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.