Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49309
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лінгвістична креативність та її реалізація у мові користувачів соціальних мереж (на прикладі соціальної мережі Фейсбук)
Other Titles Лингвистическая креативность и ее реализация в языке пользователей социальных сетей (на примере социальной сети Фейсбук)
Linguistic Creativity and its Realization in the Language of Social Network’ Users (by Example of Social Network Facebook)
Authors Voropai, Svitlana Valeriivna
Keywords мовотворчість
мовотворчество
linguistic creativity
оказіоналізм
оказионализм
occasionalism
неологізм
неологизм
neologism
похідні
производная
derivats
творчий потенціал
творческий потенциал
creative potential
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49309
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Воропай, С.В. Лінгвістична креативність та її реалізація у мові користувачів соціальних мереж (на прикладі соціальної мережі фейсбук) [Текст] / С.В. Воропай // Філологічні трактати. – 2016. – Т. 8. – №4. – С. 7–13.
Abstract Стаття присвячена проблемі вивчення явища лінгвістичної творчості. Робиться спроба окреслити такі поняття як «креативність» та «лінгвокреативність», а також спроба з’ясувати яким чином і у яких контекстах найчастіше і найпотужніше реалізується лінгвокреативний потенціал мовців. Погляд на мовотворчість як сприятливе підґрунтя для оказіонального словотворення, зумовило фокусування дослідження саме на цій групі слів. В статті вивчаються групи оказіоналізмів, створені користувачами соціальної мережі Фейсбук. Такі мовні одиниці, в основному об’єднані політичною тематикою, слугують для вираження певних авторських інтенцій, як-то: дати оцінку, висловити ставлення, з’ясувати роль і місце того чи іншого явища, події чи особи в житті країни. Структура новотворів включає компоненти, завдяки яким відбувається реалізація оцінності, емоційності чи експресії в мовленні. Такими компонентом виступають різні словотворчі засоби та твірні основи, що впливають на словесне значення. В статті виокремлюються семантичні групи індивідуально-авторських неолексем, які є результатом мовної творчості користувачів соціальної мережі Фейсбук, та аналізуються структурні та функціональні особливості таких утворень.
Статья посвящена проблеме изучения явления лингвистического творчества. Делается попытка определить такие понятия как «креативность» и «лингвокреативнисть», а также попытка выяснить каким образом и в каких контекстах чаще и сильнее реализуется лингвокреативный потенциал носителей языка. Взгляд на творчество в языке как благоприятную почву для окказионального словообразования обусловило фокусировку исследования именно на этой группе слов. В статье изучаются группы неологизмов, созданные пользователями социальной сети Фейсбук. Такие языковые единицы, в основном объединены политической тематикой, служат для выражения определенных авторских интенций, таких как: дать оценку, выразить отношение, выяснить роль и место того или иного явления, события или лица в жизни страны. Структура новообразований включает компоненты, благодаря которым происходит реализация оценочности, эмоциональности или экспрессии в речи. Такими компонентами выступают различные словообразовательные средства и основы, влияющие на словесное значение. В статье выделяются семантические группы индивидуально-авторских неолексем, которые являются результатом языкового творчества пользователей социальной сети Фейсбук, и анализируются структурные и функциональные особенности таких образований.
The article is devoted to the study of the phenomenon of linguistic creativity. An attempt to define such terms as «creativity» and «lingvocreativity» and to figure out how and in which contexts lingvocreative potential of native speakers is realized more often and more intensive. The look at the linguistic creativity as a favorable ground for the occasional word formation, focused the research on this group of words. In the article the group of occasionalisms created by users of social network Facebook are considered. Such linguistic units are mostly of political theme, and they serve to express certain author’s intentions, such as: to evaluate, to express attitudes, to clarify the role and place of a phenomenon, an event or a person in the country’s life. The structure of the new words includes the components that implement evaluation, emotion or expression in speech. These components might be the different derivation means and generating bases, affecting verbal meaning. The article distinguishes semantic groups of individual athors’ neoleksems which are results of linguistic creativity of social network Facebook users, and analyzed the structural and functional features of such entities.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
41057
Italy Italy
1
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
11448
United Kingdom United Kingdom
6670
United States United States
11450
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

China China
1
Czechia Czechia
1
France France
6
Germany Germany
41058
Italy Italy
1
Russia Russia
6
Ukraine Ukraine
41055
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
11451
Unknown Country Unknown Country
906

Files

File Size Format Downloads
Voropaj_Linguistic_creativity.pdf 338,32 kB Adobe PDF 94486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.