Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49388
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підвищення якості освітніх послуг через удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання навчальних закладів
Other Titles Improving the quality of educational services through improving legislation on providing property economic activity of educational institutions
Повышение качества образовательных услуг посредством совершенствования законодательства об имущественном обеспечении хозяйствования учебных заведений
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords навчальний заклад
учебное заведение
educational institution
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
якість
качество
quality
освітні послуги
образовательные услуги
educational services
принципи господарювання
принципы хозяйствования
principles of management
основні фонди
основные фонды
fixed assets
інноваційна складова
инновационная составляющая
an innovative component
інвестор
инвестор
investor
перспективні майнові активи
перспективные имущественные активы
perspective property assets
податкові пільги
налоговые льготы
tax relief
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49388
Publisher
License
Citation Деревянко, Б.В. Підвищення якості освітніх послуг через удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання навчальних закладів [Електронний документ] / Б.В. Деревянко // Юридичний науковий електронний журнал. — 2014. — № 8. — С. 53—56. — Режим доступу: http://www.lsej.org.ua.
Abstract Статтю присвячено аналізу різних відносин за участі навчальних закладів і пропозиції окремих шляхів удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання останніх. У статті проведено порівняння кількості вищих навчальних закладів у співвідношенні із кількістю населення. В Україні з розрахунку на однакову кількість населення вищих навчальних закладів більше, ніж у США, Японії, КНР, Південній Кореї, Сінгапурі, Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Російській Федерації. Велика кількість навчальних закладів пропонує велику кількість освітніх та інших послуг. Перевищення пропозиції над попитом призводить до зниження якості освітніх послуг. Для забезпечення ефективної господарської діяльності навчальних закладів вважаємо за необхідне надати їм можливості найбільш повно використовувати загальні принципи господарювання, зокрема перші два із названих у статті 6 Господарського кодексу України: - забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання; - свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. Завдяки використанню цих принципів навчальні заклади мають самостійно обирати організаційно-правову форму, діяти на основі різних форм власності, надавати велику кількість послуг, не заборонених загальним господарським законодавством. Крім цього забезпечення високої якості послуг можливе через наявність стабільної майнової основи. Жодним чином не принижуючи роль приватних навчальних закладів, запропоновано господарсько-правовими та адміністративними методами підтримувати державні навчальні заклади. Запропоновано з обережністю ставитися до основних фондів, що в якості інвестицій передаються навчальним закладам іншими суб’єктами господарювання (особливо іноземними). У складі майна виділено його інноваційну складову, яку названо прогресивними майновими активами. Інвесторам, що передають навчальним закладам перспективні майнові активи, запропоновано надавати податкові пільги.
Статья посвящена анализу различных отношений с участием учебных заведений и предложению отдельных путей совершенствования законодательства об имущественном обеспечении хозяйствования последних. В статье приведено сравнение количества высших учебных заведений в соотношении с количеством населения. В Украине из расчета на одинаковое количество населения высших учебных заведений больше, чем в США, Японии, КНР, Южной Корее, Сингапуре, Великобритании, Франции, Италии, Польше, Российской Федерации. Большое количество учебных заведений предлагает большое количество образовательных и иных услуг. Превышение предложения над спросом приводит к снижению качества образовательных услуг. Для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности учебных заведений считаем необходимым предоставить им возможности наиболее полно пользоваться общими принципами хозяйствования, в частности первыми двумя из названных в статье 6 Хозяйственного кодекса Украины: - обеспечение экономического многообразия и равной защиты государством всех субъектов хозяйствования; - свобода предпринимательской деятельности в пределах, определенных законом. Благодаря использованию этих принципов учебные заведения должны самостоятельно выбирать организационно-правовую форму, действовать на основе разных форм собственности, предоставлять большое количество услуг, не запрещенных общим хозяйственным законодательством. Кроме этого обеспечить высокое качество услуг возможно благодаря наличию стабильной имущественной основы. Никоим образом не умаляя роли частных учебных заведений, предложено хозяйственно-правовыми и административными методами поддерживать государственные учебные заведения. Предложено с осторожностью относиться к основным фондам, которые в качестве инвестиций передаются учебным заведениям другими субъектами хозяйствования (особенно иностранными). В составе имущества выделена его инновационная составляющая, которую названо прогрессивными имущественными активами. Инвесторам, передающим учебным заведениям перспективные имущественные активы, предложено предоставлять налоговые льготы.
This article devoted to analyzes the various relationships involving educational institutions and offering some ways to improve legislation on its property economic activity. Comparison of the number of higher educational institutions in relation to the total population in the article was given. In Ukraine, based on the same number of the population and higher educational institutions more than in the U.S., Japan, China, South Korea, Singapore, UK, France, Italy, Poland, the Russian Federation. A large number of educational institutions offering a large number of educational and other services. Excess of supply over demand lowers the quality of educational services. To ensure the efficient economic activities of educational institutions deem it necessary to enable them to more fully use the general principles of management, in particular the first two of those mentioned in Article 6 of the Ukrainian Commercial Code: - Ensuring economic diversity and equal protection of all economic entities; - Freedom of entrepreneurship within the limits set by law. By using these principles, institutions should choose their own organizational and legal form, act on the basis of different forms of ownership, provide many services not prohibited by general economic legislation. Provide high quality services possible due to the presence stable property fundamentals. In no way diminishing the role of private educational institutions, proposed economic-legal and administrative measures to support public educational institutions. With wary of fixed assets that are transferred as an investment to educational institutions from other business entities (especially foreign) was proposed. As part of its assets allocated to innovative component, which is called perspective property assets. Investors, the transferor to educational institutions perspective property assets, proposed to provide tax relief.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
4
Germany Germany
1
Ireland Ireland
5
Italy Italy
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
405
United Kingdom United Kingdom
1803
United States United States
2703
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

France France
2
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
359
United Kingdom United Kingdom
1802
United States United States
2704
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_2014_8.PDF 279,28 kB Adobe PDF 4877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.