Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49575
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії
Authors Shvindina, Hanna Oleksandrivna  
Keywords стратегія
стратегия
strategy
стратегічний менеджмент
стратегический менеджмент
strategic management
ключові компетенції
ключевые компетенции
core competence
конкуренція
конкуренция
competition
еволюція
эволюция
evolution
коопетиція
коопетиция
coopetition
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49575
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Швіндіна, Г.О. Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії [Текст] / Г.О. Швіндіна // Механізм регулювання економіки. - 2016. - № 3. - С. 66-77.
Abstract У зв’язку з розвитком концепцій стратегічного менеджменту, який розпочався у 50 рр. ХХ сторіччя і продовжується досі, з'являються нові відкриття у сфері конкурентних стратегій. Кожний дослідник із стратегічного менеджменту абсолютизує свій власний підхід, і якщо проаналізувати публікації за останні два десятиріччя, то часто вони подібні між собою у використанні слів «новий підхід» чи «нова парадигма». Але не варто забувати, що всі нові дослідження були результатом натхнення працями попередників, які потрібно проаналізувати в історичній послідовності для того, щоб виявити закономірності у твердженнях, трактуваннях та застосуваннях стратегій сучасної організації. Автором проаналізовано розвиток підходів до трактування стратегії та запропоновано класифікацію підходів щодо визначення змісту стратегії. У роботі представлено трактування стратегії коопетиції як нового парадоксального погляду на стратегічне управління.
Развитие концепций стратегического менеджмента, которое началось в 50 гг. ХХ столетия и продолжается до сих пор, преподносит новые открытия в области конкурентных стратегий. Каждый исследователь в области стратегического управления абсолютизирует свой подход, и если проанализировать публикации за последние два десятилетия, то часто они схожи между собой в использовании слов «новый подход» или «новая парадигма». Но не стоит забывать, что все эти новые исследования были результатом вдохновения работами предшественников, которые нужно проанализировать в исторической последовательности для того, чтобы выявить закономерности в утверждениях, трактовке и использовании стратегий современной организации. Автором проанализированы подходы к трактовке стратегии и предложена классификация подходов по определению содержания стратегии. В работе представлена трактовка стратегии коопетиции как нового парадоксального взгляда на стратегическое управление.
The strategic management concepts development had started in 50-ties of XX century and still brings new discoveries in the field of competitive strategies. Every strategy specialist absolutizes his or her own approach in the field of strategic management. Many recent publications have a lot in common in using “new approach” or “new paradigm” expressions. But we should remember that new approaches are built as a result of inspiration by the previous researchers. These approaches must be analysed in a historical order to reveal patterns in the statements, interpretation and using of strategy at modern organization. Author analysed the approaches to interpretation of strategy, the classification of the approaches to identify strategy was offered. In the paper the coopetition strategy as new paradoxical view on the strategic management was presented.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Canada Canada
1
China China
16980
France France
1
Germany Germany
458368
Iran Iran
1
Ireland Ireland
229186
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2133
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
92287
United Kingdom United Kingdom
8491
United States United States
92286
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
2
Germany Germany
4267
Ireland Ireland
229185
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Romania Romania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
92285
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1067
Unknown Country Unknown Country
21

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.