Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49585
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система функціонального контролю привода шахтної підіймальної установки, здатна навчатися
Other Titles Система функционального контроля привода шахтной подъемной машины, имеющая способность к обучению
Learning control system of lifting machine motors
Authors Zymovets, Viktoriia Ihorivna
Chyrva, Andrii Serhiiovych
Марищенко, О.І.
ORCID
Keywords інформаційно-екстремальна інтелектуальна технологія
функціональний контроль
навчальна матриця
алгоритм навчання
критерій функціональної ефективності
електропривід
шахтна підіймальна машина
information-extreme intellectual technology
functional control
learning matrix
learning algorithm
functional efficiency criteria
electric drive
mine hoisting engine
информационно-экстремальная интеллектуальная технология
функциональный контроль
учебная матрица
алгоритм обучения
критерий функциональной эффективности
электропривод
шахтная подъемная машина
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49585
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Зимовець, В.І. Система функціонального контролю привода шахтної підіймальної установки, здатна навчатися [Текст] / В.І. Зимовець, А.С. Чирва, О.І. Марищенко // Журнал інженерних наук. - 2016. - Т.3, №2. - С. H15–H19.
Abstract Процес автоматизації керування технологічними процесами шляхом використання діагностування технічного стану електродвигунів у робочих режимах дозволяє до мінімуму знизити збиток від цих наслідків за рахунок раннього виявлення зароджуваних дефектів. Сьогодні не завершене розроблення єдиної теорії діагностування приводів шахтних підіймальних машин. На практиці контроль технічного стану в основному здійснюється під час проведення планових ремонтів, що не дозволяє виявити зароджувані дефекти і запобігти значним пошкодженням приводів аж до їх повного виходу з ладу. Труднощі одержання діагностичної інформації полягають у тому, що між головними функціональними вузлами електричних машин існує взаємозалежність. Це означає, що при виникненні фізичного пошкодження у будь-якому із вузлів, в інших вузлах, як наслідок, також з'являються умовні несправності. Основним шляхом підвищення функціональної ефективності автоматизованої системи керування приводами шахтних підіймальних машин є надання їй властивості адаптивності на основі використання ідей і методів машинного навчання та розпізнавання образів. Для підвищення експлуатаційної надійності та терміну служби електропривода шахтної підіймальної машини пропонується інформаційно-екстремальний алгоритм машинного навчання системи функціонального контролю електропривода з гіперсферичним класифікатором. Як критерій функціональної ефективності навчання системи функціонального контролю використана нормована ентропійна міра Шеннона.
Process automation control by diagnostic electric motors in operation conditions allows to reduce to a minimum the damage from these consequences due to early detection of defects. The theory of diagnosticof lifting machine motors has not been completely developed yet. In practice, the control of technical state of the motors is mainly performed during scheduled maintenance, which does not reveal to detect originating defects and to prevent significant damage of motors up to their complete failure. The difficulty of obtaining diagnostic information is that the main functional units of electric motors are dependent. This means that physical damage in any unit results in malfunctions of other units. The main way of increasing the efficiency of the automated control system of lifting machine motors is giving it the properties of adaptability on the basis of ideas and methods of machine learning and pattern recognition. To increase the operational reliability and service life of a mine electric lifting machines the article offers an information and machine learning algorithm for extreme functional control systems with electric hyprnspherical classifier. Normalized Shannon entropy measure was used as a criterion for functional efficiency of leaning systems of the functional control.
Процесс автоматизации управления технологическими процессами путем использования диагностирования технического состояния электродвигателей в рабочих режимах позволяет до минимума снизить ущерб от этих последствий за счет раннего выявления зарождающихся дефектов. В настоящее время не завершена разработка единой теории диагностирования приводов шахтных подъемных машин. На практике контроль технического состояния в основном осуществляется во время проведения плановых ремонтов, не позволяет выявить дефекты, которые зарождаются, и предотвратить значительные повреждения приводов до их полного выхода из строя. Трудности получения диагностической информации заключается в том, что между главными функциональными узлами электрических машин существует взаимозависимость. Это означает, что при возникновении физического повреждения в любом из узлов, в других узлах, как следствие, также появляются условные неисправности. Основным путем повышения функциональной эффективности автоматизированной системы управления приводами шахтных подъемных машин является предоставление ей свойства адаптивности на основе использования идей и методов машинного обучения и распознавания образов. С целью повышения эксплуатационной надежности и срока службы электропривода шахтной подъемной машины предлагается информационно-экстремальный алгоритм машинного обучения системы функционального контроля электропривода с гипенрсферическим классификатором. В качестве критерия функциональной эффективности обучения системы функционального контроля использована нормированная энтропическая мера Шеннона.
Appears in Collections: Journal of Engineering Sciences / Журнал інженерних наук

Views

Canada Canada
1
China China
4
France France
280815802
Germany Germany
5261462
Ireland Ireland
1434486
Italy Italy
800128255
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
75872749
United Kingdom United Kingdom
33272485
United States United States
-711026395
Unknown Country Unknown Country
75872748

Downloads

China China
2631788
France France
237181
Germany Germany
2631790
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
224986428
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
280815801
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Zimovets1.PDF 815,9 kB Adobe PDF 511302999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.