Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49588
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зниження техногенного навантаження на довкілля при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості
Other Titles The decrease in technogenic load on the environment during the process of absorption of ammonia in soda industry
Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при проведении процесса абсорбции в содовой промышленности
Authors Моїсєєв, В.Ф.
Манойло, Є.В.
Грубнік, А.О.
ORCID
Keywords аміак
екологія
кальцинована сода
абсорбція
вихровий абсорбер
барботажний принцип
масообмінний апарат
газові викиди
очищення
хімічна промисловість
вихровий апарат
ammonia
ecology
soda ash
absorption
vortex absorber
bubbler principle
mass transfer apparatus
gas emissions
purification
chemical industry
vortex device
аммиак
экология
кальцинированная сода
абсорбция
вихревой абсорбер
барботажный принцип
массообменный аппарат
газовые выбросы
очистка
химическая промышленность
вихревой аппарат
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49588
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Моїсєєв, В.Ф. Зниження техногенного навантаження на довкілля при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості [Текст] / В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, А.О. Грубнік // Журнал інженерних наук. - 2016. - Т.3, №2. - С. G1–G7.
Abstract Наведені результати досліджень ефективності роботи існуючих конструкцій абсорберів содового виробництва для здійснення очищення газових викидів від аміаку. Визначені основні джерела викидів аміаку у виробництві кальцинованої соди та показані недоліки роботи діючого обладнання. Захист повітряного басейну від забруднення промисловими викидами є однією з важливих проблем сучасності, що тією чи іншою мірою охоплює практично всі країни світу незалежно від рівня їх промислового розвитку. Вона не визнає територіальних кордонів. Тому створення нових конструкцій апаратів для очищення, удосконалення діючої газоочисної апаратури є єдиним шляхом для зростання обсягів господарської діяльності та розширення виробництва. На підставі аналізу конструкцій та показників роботи абсорбційних апаратів обґрунтована доцільність створення нової конструкції вихрового апарата, що дозволить підвищити ступінь очищення, зменшити виробничі площі, які займає газоочисне обладнання, та скоротити енергетичні витрати на проведення процесу очищення.
The article studies the effectiveness of implementation of existing equipment of soda production absorbers for ammonia cleaning from gas emissions. It identifies the major sources of ammonia emissions in the soda ash production and the limitations of the existing equipment. Protection of air basin from pollution by industrial emissions is one of the most important problems of our time, which covers in one way or another almost all countries, regardless of their level of industrial development. It does not recognize territorial boundaries. Therefore, the creation of new designs of equipment for cleaning, improvement of the existing gascleaning equipment is the only way of increasing volumes of economic activities and expansion of production. The article analysis of equipment and performance of the absorption apparatus andmotivatethe creation a new design of a vortex apparatus with improved cleaning efficiency, reduced the production areaenergy costs of the cleaning process.
Приведены результаты исследований эффективности работы существующих конструкций абсорберов содового производства для осуществления очистки газовых выбросов от аммиака. Определены основные источники выбросов аммиака в производстве кальцинированной соды и показаны недостатки работы действующего оборудования. Защита воздушного бассейна от загрязнения промышленными выбросами является одной из важнейших проблем современности, что в той или иной мере охватывает практически все страны мира, независимо от уровня их промышленного развития. Она не признает территориальных границ. Поэтому создание новых конструкций аппаратов для очистки, усовершенствование действующей газоочистительной аппаратуры являются единственным путем для возрастания объемов хозяйственной деятельности и расширения производства. На основании анализа конструкций и показателей работы абсорбционных аппаратов обоснована целесообразность создания новой конструкции вихревого аппарата, которая позволит повысить степень очистки, уменьшить производственные площади, занимаемые пылеочистным оборудованием, и сократить энергетические затраты на проведение процесса очистки.
Appears in Collections: Journal of Engineering Sciences / Журнал інженерних наук

Views

Canada Canada
25395
China China
889551012
France France
40
Germany Germany
6882825
Greece Greece
1
Ireland Ireland
251732
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2209
Ukraine Ukraine
35273101
United Kingdom United Kingdom
17640969
United States United States
-2123998893
Unknown Country Unknown Country
35273100

Downloads

China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
105818248
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
296517005
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Moiseev_Мanoilo_Hrubnik.pdf 235,29 kB Adobe PDF 402335267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.