Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50070
Title: Вміст і баланс есенціальних мікроелементів у плаценті в різні терміни гестаційного процесу
Other Titles: Содержание и баланс эссенциальных микроэлементов в плаценте на разных сроках гестационного процесса
Content and balance of trace elements in placenta on different stages of gestation
Authors: Shkolna, Iryna Ivanivna
Tarasova, Iryna Vitaliivna
Markevych, Valentyna Volodymyrivna
Petrashenko, Viktoriia Oleksandrivna 
Zahorodnii, Mykola Petrovych
Hordiienko, Olena Volodymyrivna
Keywords: мікроелементи
микроэлементы
trace elements
плацента
placenta
плід
плод
fetus
пологи передчасні
роды преждевременные
obstetric labor
Issue Year: 2017
Publisher: Науково-практичний журнал Запорізького державного медичного університету
Citation: Школьна, І.І. Вміст і баланс есенціальних мікроелементів у плаценті в різні терміни гестаційного процесу [Текст] / І. І. Школьна, І. В. Тарасова, В. В. Маркевич [та ін.] // Запорізький медичний журнал. - 2017. - №1, Т. 19. - С. 59-62.
Abstract: Функціональний стан плаценти, що забезпечує плід поживними речовинами, відіграє важливу роль у невиношуванні вагітності. Мета роботи – дослідити вміст і баланс есенціальних мікроелементів (Fe, Cu, Co, Zn, Mg, Mn) у плаценті в різні терміни гестаційного процесу. Матеріали та методи. Вивчений вміст і баланс есенціальних мікроелементів (Fe, Cu, Co, Zn, Mg, Mn) у плаценті 52 жінок, які народили в різні терміни гестаційного процесу. Уміст мікроелементів досліджували за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра C-115 MI. Результати. Встановлені середні показники вмісту та співвідношень есенціальних мікроелементів у плаценті жінок, які народили в термін гестації 24–28, 29–31, 32–36 та 37–41 тиждень. Висновки. Під час гестації у плаценті відбувались інтенсивні процеси накопичення та транспорту есенціальних мікроеле- ментів. Відзначено, що вміст Fe, Cu та Zn збільшувався під час гестації та досягав максимальних значень на 29–31 геста- ційному тижні. Показники вмісту Mn досягали пікового значення у 32–36 тижнів. Показники рівня Co у плаценті з вихідного рівня у 24–28 гестаційних тижнів поступово збільшувалися до завершального етапу внутрішньоутробного розвитку, а Mg, навпаки, зменшувалися. Крім того, досліджені показники співвідношення есенціальних мікроелементів у плаценті, котрі по- казали, що в парах Fe/Co, Cu/Co, Zn/Mn та Mg/Mn відзначалось вірогідне зменшення показників (p < 0,05) з 24 по 36 тиждень гестації, а в парах Fe/Mg, Cu/Zn, Cu/Mg та Co/Mg спостерігалось вірогідне збільшення показників співвідношення під час гестаційного процесу. Також встановлена позитивна кореляція між умістом Cu та Mn (rxy = 0,5732, p < 0,05) на 24–28 тижнях гестації, Mg і Mn (rxy = 0,5855, p < 0,05) на 32–36 тижнях, Mg і Mn на 29–31 тижнях (rxy = 0,8272, p < 0,01) та Zn і Mn на 32–36 гестаційних тижнях (rxy = 0,8097, p < 0,05). Отже, особливості транспортування та депонування есенціальних мікроелементів надалі потребують досліджень.
Функциональное состояние плаценты, которая обеспечивает плод питательными веществами, играет важную роль в не- вынашивании беременности. Цель работы – исследовать содержание и баланс эссенциальных микроэлементов (Fe, Cu, Co, Zn, Mg, Mn) в плаценте в разные сроки гестационного процесса. Материалы и методы. Изучено содержание и баланс эссенциальных микроэлементов (Fe, Cu, Co, Zn, Mg, Mn) в плаценте 52 женщин, родивших в разные сроки гестационного процесса. Содержание микроэлементов исследовали с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра C-115 MI. Результаты. Установлены средние показатели содержания и соотношений эссенциальных микроэлементов в плаценте женщин, родивших в срок гестации 24–28, 29–31, 32–36 и 37–41 неделя. Выводы. В ходе гестации в плаценте происходили интенсивные процессы накопления и транспорта эссенциальных ми- кроэлементов. Отмечено, что содержание Fe, Cu и Zn увеличивалось в ходе гестации и достигало максимальных значений на 29–31 неделе гестации. Показатели содержания Mn достигали пикового значения к 32–36 неделе. Показатели уровня Co в плаценте из исходного уровня в 24–28 недель постепенно увеличивались к завершающему этапу внутриутробного развития, а Mg, наоборот, уменьшались. Кроме того, исследованы показатели соотношений эссенциальных микроэлементов в плаценте, которые показали, что в парах Fe/Co, Cu/Co, Zn/Mn и Mg/Mn отмечалось достоверное уменьшение показателей (p < 0,05) с 24 по 36 неделю гестации, а в парах Fe/Mg, Cu/Zn, Cu/Mg и Co/Mg наблюдалось достоверное увеличение пока- зателей соотношения в ходе гестационного процесса. Также установлена положительная корреляция между содержанием Cu и Mn (rxy = 0,5732, p < 0,05) в 24–28 недель гестации, Mg и Mn (rxy = 0,5855, p < 0,05) в 32–36 недель, Mg и Mn в 29–31 неделю (rxy = 0,8272, p < 0,01) и Zn и Mn в 32–36 недель гестации (rxy = 0,8097, p < 0,05). Итак, особенности транспорта и депонирования эссенциальных микроэлементов требуют дальнейших исследований.
Functional status of placenta, which provides nutrients to the fetus, plays an important role in miscarriage. The aim: to investigate content and balance of trace elements (Fe, Cu, Co, Zn, Mg, Mn) in placenta in different terms of gestation. Materials and methods. We studied content and balance of essential trace elements (Fe, Cu, Co, Zn, Mg, Mn) in placenta of 52 women which born babies in different terms of gestation. The content of micronutrients studied using atomic absorption spectrophotometer C-115 MI. Results. We established average content and ratio of essential trace elements in placenta of women which born babies on 24–28, 29–31, 32–36 and 37–41 week of gestation. Conclusions. Intensive processes of accumulation and transport of essential trace elements took place in placenta during gestation. It was noted that the content of Fe, Cu and Zn was increased during gestation process and reached maximum level on 29–31 week of gestation. Mn content reached maximum level on 32–36 weeks. Indicators of Co in placenta gradually increased from 24–28 week of gestation and Mg level by contrast reduced. In addition, we investigated the ratio of essential trace elements in placenta, which showed that in pairs Fe/Co, Cu/Co, Zn/Mn and Mg/Mn we observed a signicant decreasing of indicators (p < 0.05) from 24 to 36 week of gestation, and in pairs Fe/Mg, Cu/Zn, Cu/Mg and Co/Mg – signicant increasing of indicators during gestational process. Also we found a positive correlation between Cu and Mn (rxy = 0.5732, p < 0.05) at 24–28 weeks of gestation, Mg and Mn (rxy = 0.5855, p < 0.05) on 32–36 weeks, Mg and Mn on 29–31 weeks (rxy = 0.8272, p < 0.01) and Zn and Mn on 32–36 week of gestation (rxy = 0.8097, p < 0.05). So, features of transport and deposition of essential trace elements require further research.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50070
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other26
Canada2
China1
France1
United Kingdom2
Italy2
Netherlands1
Russia1
Thailand1
Ukraine11
United States4
Downloads
Other12
China1
Russia1
Ukraine5
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
shkolna.pdfоригінальні дослідження315.67 kBAdobe PDF21Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.