Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50327
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міжнародні фінанси
Other Titles International Finance
Authors Д'яконова, Ірина Іванівна
Diakonova, Iryna Ivanivna  
Makarenko, Mykhailo Illich
Zhuravka, Fedir Oleksandrovych  
Shkolnyk, Inna Oleksandrivna  
Костюк, О.В.
Khomutenko, Liudmyla Ivanivna  
Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych
Rekunenko, Ihor Ivanovych  
Savchenko, Taras Hryhorovych  
Федірко, В.В.
Чала, Ю.В.
Dudchenko, Viktoriia Yuriivna  
Квачан, О.С.
Brychko, Maryna Mykhailivna  
Miroshnychenko, Hanna Oleksandrivna
Mozghovyi, Yaroslav Ivanovych
Mozghovyi, Ivan Pavlovych
Mordan, Yevheniia Yuriivna  
Keywords міжнародні фінанси
глобалізація
монетарна політика
international finance
globalization
monetary policy
Type Schoolbook
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50327
Publisher Центр учбової літератури
License
Citation Міжнародні фінанси [Текст] : навч.посіб./ І.І. Д’яконова, М. І.Макаренко, Ф. О.Журавка [та ін.]; за ред. М. І.Макаренка, І. І. Д’яконової. - К. :"Центр учбової літератури", 2013. - 548 с.
Abstract Міжнародні фінанси на сучасному етапі – це галузь формування економічних відносин, що найбільш динамічно розвиваються. Очевидним фактом сьогодення є тотальна глобалізація фінансового ринку. Крім того, фондові ринки, банківська справа, фінансова діяльність н. прокональних корпорацій, державні фінанси – це ті сфери діяльності, які н.годні перебувають не тільки в постійній взаємодії та взаємозалежності, але і відчувають на собі значний вплив інтеграційних, н. прокат ію процесів. Спеціалісту з фінансів чи міжнародного бізнесу, будь-якому суб’єкту господарювання неможливо зрозуміти події, що відбуваються на ринку, якщо він не володіє достатнім рівнем підготовки у галузі світових фінансів. Ознайомившись з матеріалами даного навчального посібника, читач зможе розуміти та оцінювати матеріали стосовно світових фінансів, що публікуються в засобах масової інформації, світових рейтингових агенціях, робити власні виважені висновки та приймати обґрунтовані рішення щодо ефективності власних інвестицій та управління боргів, а також оцінювати якість та зміст національної та міжнародної еко-номічної політики. Головною перевагою даного видання є дослідження міжнародних фінансових процесів у період останньої світової фінансової кризи. Метою розробки навчального посібника є формування знань з міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію при¬ н. рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях в межах навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси”. Основні завдання дисципліни “Міжнародні фінанси” спрямовані на: • вивчення сутності та елементів системи міжна¬родних фінансів; • набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових документів; • набуття вмінь здійснювати міжнародні розрахунки; • дослідження особливостей фінансів транснаціо¬нальних корпорацій; • визначення ролі України у світовій фінансовій сфері; • окреслення проблеми заборгованості в системі міжнародних фі-нансів. У навчальному посібнику “Міжнародні фінанси” увага приділена основним галузям світової фінансової інфраструктури. Опанування поданим у тексті матеріалом базується на знаннях економічної теорії, теорії фінансів, грошей та кредиту, міжнародної економіки та багатьох інших дисциплін. Дисципліна “Міжнародні фінанси” є однією з основних дисциплін бакалаврської підготовки студен¬тів. У свою чергу, вона створює базу для майбутнього засвоєння ба¬ н. п дисциплін магістерського рівня підготовки. Викладення матеріалу ґрунтується на теоріях, розроблених видатними вітчизняними та зарубіжними науковцями в галузі ринкової економіки, валюти та валютних курсів, фінансового ринку, фінансового менеджменту тощо. В ході написання навчального посібника автори намагались послі-довно вивчати всі аспекти діяльності суб’єктів світового ринку, що ви-никають у процесі міжнародної фінансової діяльності. Загальна послідовність тем визначалася вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напря-мку 0501 – “Економіка і підприємство” Міністерства освіти і науки, мо-лоді та спорту України. Перша тема видання присвячена визначенню сутності системи міжнародних фінансів. У другій темі розкривається зміст глобалізації світового фінансового середовища та світових фінансових криз. Третя тема висвітлює питання оцінки та управління боргом у системі міжна-родних фінансів. У четвертій та п’ятій темах відповідно приділяється увага характеристиці елементів світової валютно-фінансової системи, етапам її еволюції, а також фінансовій та монетарній політиці Європейського валютного союзу. Шоста та сьома теми присвячені міжнародним розрахункам та особливостям формування та оцінки платіжного балансу країни. У восьмій-тринадцятій темах вивчається світовий фінансовий ринок, його основні структурні елементи та інструменти, що використовуються на цих ринках. Чотирнадцята тема висвітлює питання типологізації та організації фінансових аспектів функціонування транснаціональних корпорацій. П’ятнадцята тема звертає особливу увагу на аналіз ситуації, що склалася на міжнародній банківській арені та в Україні у кризовий та посткризовий періоди. Шістнадцята тема вивчає міжнародні податкові відносини, зокрема роз-криває сутність, еволюцію та специфічні риси податкових систем країн світу. Сімнадцята тема значну увагу приділяє аналізу тенденцій розвитку та функціонування міжнародного страхового ринку. В останній, вісімнадцятій, темі розглядаються сучасні тенденції розвитку валютного ринку, ринку банківських металів, стан платіжного балансу та зовнішньої заборгованості України в рамках інтеграційних та н. прокат ію процесів. Навчальний посібник підготували колектив авторів: д-р екон. Наук, н. . І. І. Д’яконова (передмова, розд. 1, 6, 8, 11, 15), д-р екон. Наук, н. . М. І. Макаренко (передмова, розд. 2), д-р екон. Наук, н. . О. М. Костюк, (розд. 14), д-р екон. Наук, н. . Ф. О. Журавка (розд. 9, 13), д-р екон. Наук, н. . І. О. Школьник (підрозд. 8.4, 8.5), н. . Екон. Наук, н. . О. В. Костюк (розд. 5), н. . Екон. Наук, н. . Л. І. Хомутенко (розд. 4), н. . Екон. Наук, н. . І. І. Рекуненко (розд. 10), н. . Екон. Наук, н. . Т. Г. Савченко (розд. 7), н. . Екон. Наук В. В. Федірко (розд. 18), н. . Екон. Наук, н. . Ю. В. Чала (розд. 17), н. . Екон. Наук В. Ю. Дудченко (розд. 3, 12), асистент О. С. Квачан (розд. 16); аспіранти: М. М. Бричко (підрозд. 14.4), А. О. Мірошниченко (підрозд. 15.3), Я. І. Мозговий (підрозд. 14.5), Є. Ю. Мордань (підрозд. 15.4).
International Finance at the present stage - an area of ​​the formation of economic relations, the fastest growing. Obviously, it is a fact of today's total globalization of financial markets. In addition, stock markets, banking, finance district. prokonalnyh corporations, public finances - those field-effect UAH Duration, nights that n.hodni are not only in constant interaction and interdependence, but also feel the significant impact of integration, n. uw rolling processes. Specialist finance or international business, any entity can not understand the events that occur in the market, if it does not have a sufficient level of training in the field of global finance. Acquainted with the materials of this textbook, the reader will be able to understand and evaluate the materials on global finance, published in the media, international rating agencies, to make their own informed conclusions and make informed decisions about the effectiveness of their investment and debt management, as well as to assess the quality and content of national and international eco-nomic policy. The main advantage of this release is to study international financial processes during the last global financial crisis. The purpose of the development of the manual is to develop knowledge of international finance mechanisms and instruments at ¬ n. making in monetary, credit and investment areas for micro-and macroeconomic levels within the discipline "International Finance". The main task of discipline "International Finance" aimed at: • study of the nature and elements of inter ¬ tional finance; • acquisition of knowledge about the study of the world market and its segments using key financial documents; • acquisition of skills to make international payments; • study characteristics ¬ tional finance transnational corporations; • the role of Ukraine in the global financial sector; • outline the debt problems in international finances. In the book "International Finance" attention is given to major sectors of the global financial infrastructure. The training given in the text are based on knowledge of economic theory, the theory of finance, money and credit, international economics and many other disciplines. Discipline, "International Finance" is one of the main subjects bachelor degree students ¬ ing. In turn, it provides a basis for future assimilation ba ¬ n. n disciplines Masters training. Presentation of the material is based on theories developed by prominent domestic and foreign scholars in the field of market economy, currency and exchange rates, financial market, financial management and more. In the course of writing a textbook authors attempted consecutive study all aspects of the business world market, that ye arise in the process of international financial activity. Overall sequence of topics defined requirements program for professional bachelors in the field directions, ISU 0501 - "Economics and Business" of the Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine. First edition issue devoted to defining the nature of international finance. The second theme revealed content globalization global financial environment and global financial crises. The third topic covers the assessment and management of debt in the system of international finance. In the fourth and fifth respectively themes focuses on the characteristics of the elements of the global financial system, the stages of its evolution, as well as financial and monetary policy of the European Monetary Union. The sixth and seventh are devoted to topics of international payments and characteristics of the formation and evaluation of the balance of payments of the country. The eighth-thirteenth topics studied the global financial market, its main structural elements and tools used in these markets. Fourteenth theme highlights the typology and organization financial aspects of multinational corporations. Fifteenth theme emphasizes the analysis of the situation in the international banking arena and Ukraine in crisis and post-crisis periods. Sixteenth topic examines international tax affairs, including development-kryvaye nature, evolution and specific features of the tax systems in the world. Seventeenth issue pays great attention to the analysis of trends in the development and functioning of the international insurance market. In the last eighteen theme deals with modern trends in the foreign exchange market, precious metals, balance of payments and external debt of Ukraine in the framework of integration and n. uw rolling processes. A manual prepared by the team of authors: Dr. Econ. Science, n. . I. D'yakonova (Preface, Ch. 1, 6, 8, 11, 15), Dr. Econ. Science, n. . NI Makarenko (Preface, Ch. 2), Dr. Econ. Science, n. . A. Kostyuk, (Cap. 14), Dr. Econ. Science, n. . FO Zhuravka (Section 9, 13), Dr. Econ. Science, n. . IO Shkolnik (pidrozd. 8.4, 8.5), n. . Econ. Science, n. . A. Kostyuk (Section 5), n. . Econ. Science, n. . LI Homutenko (Section 4), n. . Econ. Science, n. . I. Rekunenko (Cap. 10), n. . Econ. Science, n. . T. Savchenko (Section 7), n. . Econ. Science V. Fedirko (Cap. 18), n. . Econ. Science, n. . Yu Chala (Cap. 17), n. . Econ. Science VY Dudchenko (Section 3, 12), assistant OS Kvachan (Cap. 16); graduate: MM carts (pidrozd. 14.4), A. Miroshnichenko (pidrozd. 15.3), Y. Brain (pidrozd. 14.5), EY Mordan (pidrozd. 4.15).
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ БТ)

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
3
Romania Romania
341434
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1126789
Ukraine Ukraine
1126797
United Kingdom United Kingdom
95603
United States United States
341461
Unknown Country Unknown Country
6813

Downloads

Albania Albania
1
Austria Austria
1
Azerbaijan Azerbaijan
1
Czechia Czechia
2
EU EU
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
341446
France France
1126821
Germany Germany
1126804
Latvia Latvia
1
Poland Poland
341429
Romania Romania
1
Russia Russia
95610
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
1127025
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
341468
Unknown Country Unknown Country
999

Files

File Size Format Downloads
Diakonova_Mizhnarodni finansy.pdf 5,3 MB Adobe PDF 4501613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.