Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50550
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання технологій Web 2.0 для організації самостійної роботи студентів-магістрантів у курсі "Англійської мови професійного спілкування"
Other Titles Использование технологий Web 2.0 для организации самостоятельной работы студентов-магистрантов в курсе изучения английского языка
Blending Web 2.0 technology to enhance student independent work in an ESP graduate course
Authors Mulina, Nataliia Ihorivna  
Keywords технологія Web 2.0
технология Web 2.0
Web 2.0 technology
освітні веб-ресурси
образовательные веб-ресурсы
educational web-resources
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50550
Publisher Гнозис
License
Citation Муліна, Н. І. Використання технологій Web 2.0 для організації самостійної роботи студентів-магістрантів у курсі "Англійської мови професійного спілкування" / Н. І. Муліна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип.37, Том ІІІ (71) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Гнозис, 2016. – С. 165-174.
Abstract Сучасні інструменти Інтернет-технології нового покоління – Web 2.0 – допомагають викладачам організувати самостійну роботу студентів-магістрантів у курсі вивчення англійської мови на якісно новому рівні. У статті проаналізовано два основні підходи до використання технологій у навчальному процесі та зроблено спробу логічно їх поєднати. Робота обґрунтовує використання Вікіпедії в навчальних цілях як інформаційно-довідкового джерела при навчанні засобами технології, у ній наведено принципові положення щодо впровадження когнітивних інструментів при реалізації підходу "навчання разом з технологією". Автором запропонована поетапна організація навчальної діяльності з включенням інструментів технології Web 2.0 на етапі самостійної роботи студентів, надано орієнтовний перелік умінь, формуванню яких сприяє робота над англомовними проектами із залученням таких інструментів.
Современные инструменты Интернет-технологии нового поколения – Web 2.0 – помогают преподавателям организовать самостоятельную работу студентов-магистрантов в курсе изучения английского языка на качественно новом уровне. В статье проанализированы два существующих подхода к использованию технологий в учебном процессе и сделана попытка логически их объединить. В работе обосновывается использование Википедии в учебных целях в качестве информационно-справочного издания при обучении средствами технологии, приведены принципы, на которые опираются при использовании когнитивных инструментов в реализации подхода "обучение вместе с технологией". Автором предложена поэтапная организация учебной деятельности с включением инструментов технологии Web 2.0 на этапе самостоятельной работы студентов, представлен ориентировочный перечень умений, формированию которых способствует работа над англоязычными проектами с использований таких инструментов.
Web 2.0 technology tools are enablers in teaching/learning process, providing new quality of student independent work in an ESP graduate course. In the paper, we analyse two main approaches to using technology in education and attempt to logically combine them. Wikipedia is offered as an informational and academic resource for implementing learning "from" technology approach. There are also listed some principles for using computer-based cognitive tools in learning "with" technology approach. The author suggests an algorithm of teaching/learning process which involves Web 2.0 technology tools for student independent work organisation and a tentative list of the skills we expect these tolls to favour the development.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
13696
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
13702
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
413
United Kingdom United Kingdom
138296
United States United States
13708
Unknown Country Unknown Country
497961

Downloads

Germany Germany
3
Moldova Moldova
1
Ukraine Ukraine
497962
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Mulina_2016.pdf 512,15 kB Adobe PDF 497974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.