Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50550
Title: Використання технологій Web 2.0 для організації самостійної роботи студентів-магістрантів у курсі "Англійської мови професійного спілкування"
Other Titles: Использование технологий Web 2.0 для организации самостоятельной работы студентов-магистрантов в курсе изучения английского языка
Blending Web 2.0 technology to enhance student independent work in an ESP graduate course
Authors: Mulina, Nataliia Ihorivna 
Keywords: технологія Web 2.0
технология Web 2.0
Web 2.0 technology
освітні веб-ресурси
образовательные веб-ресурсы
educational web-resources
Issue Year: 2016
Publisher: Гнозис
Citation: Муліна, Н. І. Використання технологій Web 2.0 для організації самостійної роботи студентів-магістрантів у курсі "Англійської мови професійного спілкування" / Н. І. Муліна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип.37, Том ІІІ (71) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Гнозис, 2016. – С. 165-174.
Abstract: Сучасні інструменти Інтернет-технології нового покоління – Web 2.0 – допомагають викладачам організувати самостійну роботу студентів-магістрантів у курсі вивчення англійської мови на якісно новому рівні. У статті проаналізовано два основні підходи до використання технологій у навчальному процесі та зроблено спробу логічно їх поєднати. Робота обґрунтовує використання Вікіпедії в навчальних цілях як інформаційно-довідкового джерела при навчанні засобами технології, у ній наведено принципові положення щодо впровадження когнітивних інструментів при реалізації підходу "навчання разом з технологією". Автором запропонована поетапна організація навчальної діяльності з включенням інструментів технології Web 2.0 на етапі самостійної роботи студентів, надано орієнтовний перелік умінь, формуванню яких сприяє робота над англомовними проектами із залученням таких інструментів.
Современные инструменты Интернет-технологии нового поколения – Web 2.0 – помогают преподавателям организовать самостоятельную работу студентов-магистрантов в курсе изучения английского языка на качественно новом уровне. В статье проанализированы два существующих подхода к использованию технологий в учебном процессе и сделана попытка логически их объединить. В работе обосновывается использование Википедии в учебных целях в качестве информационно-справочного издания при обучении средствами технологии, приведены принципы, на которые опираются при использовании когнитивных инструментов в реализации подхода "обучение вместе с технологией". Автором предложена поэтапная организация учебной деятельности с включением инструментов технологии Web 2.0 на этапе самостоятельной работы студентов, представлен ориентировочный перечень умений, формированию которых способствует работа над англоязычными проектами с использований таких инструментов.
Web 2.0 technology tools are enablers in teaching/learning process, providing new quality of student independent work in an ESP graduate course. In the paper, we analyse two main approaches to using technology in education and attempt to logically combine them. Wikipedia is offered as an informational and academic resource for implementing learning "from" technology approach. There are also listed some principles for using computer-based cognitive tools in learning "with" technology approach. The author suggests an algorithm of teaching/learning process which involves Web 2.0 technology tools for student independent work organisation and a tentative list of the skills we expect these tolls to favour the development.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50550
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other15
Canada1
China2
Germany3
France1
Italy1
Moldova1
Ukraine6
United States1
Downloads
Other5
Germany3
Moldova1
Ukraine4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Mulina_2016.pdfстаття512.15 kBAdobe PDF13Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.