Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50746
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Current state and prospects of banking innovations’ development
Other Titles Сучасний стан та перспективи розвитку банківських інновацій
Authors Kryvych, Yana Mykolaivna  
Afanasieva, Olha Borysivna
Keywords banking innovations
competitiveness
internet-banking
bank
банківські інновації
банк
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50746
Publisher
License
Citation Krivich Ya.N. Current state and prospects of banking innovations’ development / Ya. N. Krivich, O. B. Afanasieva // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. Panstwowy zarzad - 2013. - № 2. - P. 4-15.
Abstract Increase of competitiveness level of economic systems appreciably caused by change of economic role of innovations, the pace, directions and mechanisms of realization of innovative processes. At the date economic success of any entity, including bank, directly depends on an innovative orientation of its activity. The development of scientific research on the given topic has exceptional actuality in terms of world financial crisis when the overwhelming quantity of banks both in Ukraine and abroad suffer of liquidity crises and outflow of financial resources, the reduction of innovative and investment projects financing and narrowing of innovative and investment activity take place. Moreover, the specific feature of the crisis, particularly in Ukraine, was the decline of public trust to banks which, in turn, led to the loss of client base. Under these conditions banks are forced to seek not only additional ways to sustain the existing clients by increasing their confidence and loyalty, but also opportunities to attract new ones. Together with innovations which are aimed at attracting additional consumers of banking products, nowadays banks seek innovations in the field of protection against possible frauds by unscrupulous clients. It should be noticed, that in banking sphere, innovations include those new processes and models, through which banks intend to enter the relatively new level of functioning, and improve their positions at the banking market by increasing market shares, building up client base or rising up quality of credit operations etc. That`s why researches of current state and development trends of banking innovations in Ukraine and abroad are extremely important nowadays.
Підвищення рівня конкурентоздатності економічних систем значною мірою обумовлено зміною економічної ролі інновацій, темпів, напрямків і механізмів реалізації інноваційних процесів. На сьогодні економічний успіх будь-якого суб’єкта господарювання, у тому числі і банка, напряму залежить від інноваційної спрямованості його діяльності. Особливої актуальності розвиток наукових досліджень з даної проблематики набуває в умовах світової фінансової кризи, коли переважна кількість фінансових установ, не лише в Україні, але і у світі, зазнає кризи ліквідності й відпливу фінансових ресурсів, відбувається скорочення фінансування інноваційних та інвестиційних проектів та звуження інноваційно-інвестиційної діяльності. Крім того, особливим проявом кризи, зокрема, в Україні, стало зниження довіри населення до фінансово-кредитних інститутів, що в свою чергу призвело до втрати частини клієнтської бази. За таких умов, банки змушені шукати додаткові шляхи не лише утримання існуючих клієнтів, шляхом підвищення рівня їх довіри та лояльності, але і, можливості до залучення нових. Поряд із інноваціями, що спрямовані на залучення додаткових споживачів банківського продукту, на сьогодні у банків виникає необхідність в інноваціях у сфері захисту від можливого шахрайства зі сторони недобросовісних клієнтів. Зауважимо, що у банківській сфері до інновацій відносять ті нові процеси і моделі, за допомогою яких кредитно-фінансові інститути мають намір вийти на відносно новий рівень функціонування, а також покращити свої позиції на ринку банківських послуг шляхом збільшення долі ринку або нарощення клієнтської бази чи підвищенню якості кредитних операцій, тощо. Саме тому дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку банківських інновацій в Україні та світі є надзвичайно актуальним.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
725
France France
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1450
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
231
United Kingdom United Kingdom
5797
United States United States
58967
Unknown Country Unknown Country
9
Vietnam Vietnam
16916

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
194
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
7
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Krivich_Current_state.pdf 3,66 MB Adobe PDF 213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.