Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51097
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологічні засади макроекономічного регулювання розвитку національного господарства
Other Titles Methodological foundations of the macroeconomic regulation of national economy’s growth
Методологические основы макроэкономического регулирования развития национального хозяйства
Authors Сунцова, О.О.
ORCID
Keywords економічне зростання
методологія оцінки ефективності макроекономічних регуляторів розвитку
фінансові інструменти
макроекономічне регулювання
экономический рост
макроэкономическое регулирование
финансовые инструменты
методология исследования оценки эффективности макрорегуляторов
economic growth
methodology of evaluating the effectiveness of macroeconomic controls
financial instruments
macroeconomic regulation
Type Synopsis
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51097
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Сунцова, О. О. Методологічні засади макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економ. наук : спец. 08. 00. 03 - економіка та управління національним господарством / О. О. Сунцова ; ДВНЗ "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. - 37 с.
Abstract Досліджені методологічні засади макроекономічного регулювання розвитку національного господарства, проаналізовано методології макроекономічного регулювання, оцінено ефективність фінансових регуляторів і у посткризовий період запропоновано комплекс методик для визначення ефективності макроекономічних регуляторів розвитку. Проведено порівняльний аналіз провідних вітчизняних та зарубіжних теорій і концепцій використання важелів макроекономічного регулювання розвитку національного господарства, визначено детермінанти механізму макроекономічного розвитку національного господарства. Проведено ретроспективний аналіз методологічних основ макроекономічного регулювання національного господарства та його фінансового забезпечення, систематизовано елементи різних методологій, які можуть бути адаптовані до нових посткризових умов функціонування світової економіки. Розроблена концепція і стратегія удосконалення макроекономічного регулювання соціально-економічних процесів держави з урахуванням негативних впливів світової фінансової рецесії. Запропоновано науково-методичні підходи до вимірювання ефективності фінансових регуляторів соціально-економічних процесів, проведена діагностика макроекономічної стабільності національного господарства. Висвітлено шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства, особливо за його фінансовою складовою.
В диссертации комплексно исследованы проблемы методологии макроэкономического развития национального хозяйства, проанализирована методика макроэкономического регулирования, оценена эффективность финансовых регуляторов и в посткризисный период предложен комплекс методик для определения эффективности макроэкономических регуляторов развития. Проведен сравнительный анализ ведущих отечественных и зарубежных теорий и концепций использования рычагов макроэкономического регулирования национального хозяйства, определены детерминанты механизма макроэкономического регулирования национального хозяйства. Проведен комплексный анализ методологических основ макроэкономического регулирования национального хозяйства и его финансового обеспечения, систематизированы элементы разных методологий, которые могут быть использованы в новых посткризисных условиях функционирования мировой экономики. Исследован вопрос определения макроэкономического механизма регулирования развития национального хозяйства, проведен ретроспективный анализ методологических основ макроэкономического регулирования сложных социально-экономических систем, детерминант механизма макроэкономического регулирования национального хозяйства и методологические подходы к набору рычагов финансового обеспечения макроэкономического регулирования развития национального хозяйства. Проанализированы существующие методологии исследования макроэкономических показателей развития национального хозяйства Украины, предложен научно-методический подход к измерению эффективности финансовых регуляторов социально-экономических процессов, проведена диагностика макроэкономической стабильности национального хозяйства состояния финансового обеспечения социально-экономического развития, таких как: финансовое планирование и прогнозирование, бюджетные и налоговые инструменты активизации темпов экономического развития, банковская сфера, акционерный капитал, финансовые рынки. В диссертации комплексно исследованы пути усовершенствования инструментов макроэкономического регулирования национального хозяйства. Предложена стратегия макроэкономического регулирования социально-экономических процессов государства с учетом реалий мировой финансовой рецессии. Выявлена основная ошибка в макрорегулировании экономики, которая привела к системному кризису национального хозяйства Украины. Предложена концепция усовершенствования механизма макроэкономического регулирования развития национального хозяйства по бюджетной составляющей. Сгруппированы теории развития сложных экономических систем, которые раскрывают общие парадигмы макроэкономических систем различного типа развития, которые классифицированы за концепциями. Проведен теоретический анализ существующих концепций и теорий макроэкономического регулирования развития экономики. Предложена и протестирована гипотеза относительно влияния финансового развития на темпы экономического роста; доказано, что уровень финансового развития, рассчитанный как соотношение банковских ликвидных кредитов к уровню ВВП определенной страны, влияет на ускорение темпов экономического роста данной страны.
The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological foundations of the macroeconomic regulation of national economy. In thesis was analyzed the methodology of macroeconomic adjustment, evaluated the effectiveness of financial regulators in the aftermath of the crisis and offered a number of methods to determine the effectiveness of macroeconomic controls. It contains the comparative analysis of leading domestic and foreign theories and concepts of levers of macroeconomic control of the national economy. It was defined the macroeconomic determinants of the regulation mechanism of national economy’s growth. It was given the retrospective analysis of the methodological foundations of macroeconomic regulation of the national economy and its financial support; it was systematized elements of different methodologies that can be adapted to the new post-crisis conditions of the global economy. It was proposed the concept and strategy of improving the macroeconomic regulation of state’ socio-economic processes, taking in point the negative impacts of the global financial recession. It was proposed the scientific and systematic approaches to measuring the effectiveness of financial regulators of socio-economic processes, conducted diagnostic macroeconomic stability of the national economy. It was illuminated the ways of improvement of tools of macroeconomic regulation of the national economy, especially its financial component.
Appears in Collections: Автореферати

Views

China China
1
EU EU
1
Germany Germany
28
Ireland Ireland
3349
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
82509
Russia Russia
1
Singapore Singapore
631191
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
27632
United Kingdom United Kingdom
14235
United States United States
1262382
Unknown Country Unknown Country
27631

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
China China
1
Czechia Czechia
1
France France
2
Germany Germany
320413
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2048975
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
320413
Unknown Country Unknown Country
31
Uzbekistan Uzbekistan
475802

Files

File Size Format Downloads
Suntsova_Metodolohichni_zasady.pdf 704,37 kB Adobe PDF 3165645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.