Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51185
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Бюджетні правовідносини в Україні: теорія, практика та перспективи розвитку
Other Titles Budget Legal Relations in Ukraine: theory, practice and trends of development
Authors Chernadchuk, Viktor Dmytrovych
Keywords бюджет
бюджетне законодавство
бюджетні правовідносини
суб’єкт бюджетних правовідносин
об’єкт бюджетних правовідносин
юридичний факт
budget
budget legislation
budget legal relations
subject of budget legal relations
object of budget legal relations
legal fact
Type Synopsis
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51185
Publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
License
Citation Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: теорія, практика та перспективи розвитку : автореферат...доктора юридичних наук, спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес: фінансове право; інформаційне право / В.Д. Чернадчук. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – 39 с.
Abstract У дисертації здійснено комплексне дослідження бюджетних правовідносин в Україні. Зокрема, уточнено визначення поняття бюджетних правовідносин, проаналізовано існуючі їх класифікації та запропоновано авторську класифікацію. Досліджено структуру бюджетних правовідносин, правовий статус їх суб’єктів, визначено особливості бюджетних правовідносин, проаналізовано підстави їх виникнення, зміни та припинення. Особливу увагу приділено дослідженню нормотворчих бюджетних правовідносин, правовідносин виконання бюджету, контрольно-бюджетних та охоронних бюджетних правовідносин. Проаналізовано стан правового регулювання бюджетних відносин, виявлено проблеми, які виникають у практиці бюджетної діяльності. У роботі сформульовані і обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення бюджетного законодавства та визначені напрями подальшого його розвитку. The dissertation is devoted to the integrated study of the budget legal relations in Ukraine. Particularly, it was specified the concept of the budget legal relations, it was analyzed their existing lassifications, and it was suggested the author’s classification of these relations. The structure of the budget legal relations and the legal status of their subjects were studied, the peculiarities of the budget legal relations were specified, and the reasons of their origin, alteration and termination were analyzed. Special attention was paid to the study of norm-making budget legal relations, legal relations of budget fulfillment, control-budget and security budget legal relations. It was analyzed the state of the legal regulation of budget relations, it was found out the problems arising in the practice of budget activity. The suggestions on the improvement of the budget legislation were stated and grounded in the thesis, it was identified the trends of its further development.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
71697
Germany Germany
434
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Sweden Sweden
279338
Ukraine Ukraine
279340
United Kingdom United Kingdom
47799
United States United States
15938
Unknown Country Unknown Country
57

Downloads

Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
3
Norway Norway
1
Russia Russia
6
Ukraine Ukraine
279357
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
75

Files

File Size Format Downloads
Chernadchuk_Biudzhetni_pravovidnosyny.pdf 278,48 kB Adobe PDF 279450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.