Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51214
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розвиток дистанційного ризик-орієнтованого моніторингу за діяльністю банків України
Other Titles Off-site risk-based surveillance on Ukrainian banks development
Развитие дистанционного риск-ориентированного мониторинга за деятельностью банков Украины
Authors Самсонов, М.І.
Keywords банківський нагляд
дистанційний моніторинг
ризик-орієнтований підхід
системно важливі банки
диференційований режим моніторингу
антикризовий план відновлення
banking supervision
off-site surveillance
risk-based approach
systemically important banks
differential treatment monitoring
crisis recovery plan
банковский надзор
дистанционный мониторинг
риск-ориентированный подход
системно важные банки
дифференцированный режим мониторинга
антикризисный план возобновления
Type Synopsis
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51214
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Самсонов, М. І. Розвиток дистанційного ризик-орієнтованого моніторингу за діяльністю банків України [Текст] : автореферат… канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Самсонов М. І. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - 21 с.
Abstract У дисертаційній роботі узагальнено сучасні тенденції в розвитку світових та вітчизняних систем банківського нагляду, обґрунтовано сутнісно-функціональне призначення дистанційного моніторингу в системі БН, проблеми та перспективи його реалізації в Україні, визначено сутність поняття “дистанційний ризик-орієнтований моніторинг за діяльністю банків”, розроблено концептуальні засади реформування діючої в Україні системи моніторингу за діяльністю банків шляхом переходу до ДРОМДБ, розвинуто науково-методичні підходи до виокремлення системно важливих банків як об’єктів ДРОМДБ, розроблено пропозиції щодо диференціації режимів ДРОМДБ залежно від рівня індивідуального та системного ризиків банківської діяльності, поглиблено організаційно-інформаційне забезпечення реалізації базового режиму ДРОМДБ, розвинуто методичні положення та організаційні засади стрес-тестування в банках як інструмента моніторингу за їх діяльністю, розроблено пропозиції щодо коригування існуючої системи економічних нормативів для системно важливих банків та перегляду вимог до якості їх внутрішніх систем антикризового управління.
The thesis summarizes current trends in international and domestic banking supervision systems development, problems and perspectives of off-site surveillance on banks in Ukraine; the context of off-site risk-oriented surveillance on banks is grounded; conceptual basis for reforming of off-site surveillance on banks in Ukraine on the basis of a risk-based approach is developed; identification of systemically important banks as off-site risk-oriented surveillance on banks objects is suggested; introduction a system of differentiated banking regulation and supervision is revealed; organizational and informational support of the basic mode of off-site risk-based surveillance on banks is improved; instrumental framework of intensive treatment of off-site risk-based surveillance on banks is improved.
В диссертационной работе обобщены современные тенденции в развитии мировых и отечественных систем банковского надзора, обоснованно сущностно-функциональное назначение дистанционного мониторинга в системе БН, проблемы и перспективы его реализации в Украине, определена сущность понятия "дистанционный риск-ориентированный мониторинг за деятельностью банков", разработаны концептуальные основы реформирования действующей в Украине системы мониторинга за деятельностью банков путем перехода к ДРОМДБ, развито научно-методические подходы к выделению системно важных банков как объектов ДРОМДБ, разработаны предложения по дифференциации режимов ДРОМДБ зависимости от уровня индивидуального и системного рисков банковской деятельности, углубленно организационно информационное обеспечение реализации базового режима ДРОМДБ, развито методические положения и организационные основы стресс-тестирования в банках как инструмента мониторинга за их деятельностью, разработаны предложения по корректировке существующей системы экономических нормативов для системно важных банков и пересмотра требований к качеству их внутренних систем антикризисного управления.
Appears in Collections: Автореферати

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
202
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
203
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Samsonov_banking_supervision.pdf 493,53 kB Adobe PDF 219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.