Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51259
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів
Other Titles Развитие инвестирования банками инновационных технологий обслуживания клиентов
The development of bank investments in innovative technologies of serving clients
Authors Меренкова, О.В.
Keywords оцінка фінансового результату
інвестування банками
клієнтоорієнтовані інновації
інвестиційний проект
банківські інвестиції
банківські ризики
фінансовий потік банку
рейтингова оцінка
венчурне фінансування
investment project
innovative technologies of bank service
bank investments
bank risks
financial stream of bank
rating estimation
venture financing
оценка финансового результата
инвестирование банками
клиентоориентированные инновации
инвестиционный проект
банковские инвестиции
банковские риски
финансовый поток банка
рейтинговая оценка
венчурное финансирование
Type Synopsis
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51259
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Меренкова, О. В. Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів [Текст] : автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Меренкова О. В. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - 21 с.
Abstract У роботі розроблено імовірнісний підхід і підхід на основі методів нечіткої логіки відповідно для дискретної та інтервальної оцінки фінансового результату від реалізації інвестиційних проектів з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів; механізм здійснення інтервально-інтегральної оцінки рівня ризику таких проектів на основі байєсівського аналізу; процедуру врахування здійснюваних банком клієнтоорієнтованих інновацій при визначенні його рейтингової позиції на інвестиційному ринку. Обґрунтовано, що при венчурному фінансуванні банком піонерних, принципово нових інноваційних продуктів виникає специфіка щодо розподілу імовірності прийняття інвестиційного рішення та запропоновано механізм її врахування при оцінці ефективності таких проектів. Визначено функціональну залежність фінансового результату інвестиційного проекту з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів банку від рівня ризику і швидкості зміни дохідності та граничні умови доцільності такого інвестування. Додаткові фінансові потоки, що утворюються в банку внаслідок впровадження нових технологій клієнтоорієнтованого банкінгу, запропоновано визначати як різницю вхідного фінансового потоку банку після впровадження цих технологій і вихідного фінансового потоку банку до впровадження цих технологій, запропоновано механізм розрахунку кожного з них.
Such moments were developed in the work as the probabilistic approach and approach on the basis of fuzzy logic methods for discrete and interval estimation of financial result from investment projects realization concerning the introduction of innovative technologies of serving clients; such projects risk level interval-integrative estimation realization mechanism on the basis of baeyes’s analysis; the procedure of accounting the client-oriented innovations by a bank at determination of its rating position on the investment market. It was grounded, that in case of bank venture financing principally new innovative products there was a specific concerning probability distributing of the investment decision support and the mechanism of its accounting in the estimation of such projects financial result. It was determined functional dependence the investment project financial result from introduction of serving bank clients innovative technologies from the risk level and speed of change profitableness, and limited terms of such investing expedience. Additional financial streams which appear in a bank as a result of introduction new client-oriented banking tech-nologies, it was offered to determine as difference between bank input financial stream after introduction of these technologies and bank initial financial stream before introduction of these technologies, the mechanism of calculation each of them.
В работе разработаны вероятностный подход и подход на основе методов нечеткой логики соответственно для дискретной и интервальной оценки финансового результата от реализации инвестиционных проектов по внедрению инновационных технологий обслуживания клиентов; механизм осуществления интервальные-интегральной оценки уровня риска таких проектов на основе байесовского анализа; процедуру учета осуществляемых банком клиентоориентированных инноваций при определении его рейтинговой позиции на инвестиционном рынке. Обосновано, что при венчурном финансировании банком пионерных, принципиально новых инновационных продуктов возникает специфика по распределению вероятности принятия инвестиционного решения и предложен механизм ее учета при оценке эффективности таких проектов. Определены функциональную зависимость финансового результата инвестиционного проекта по внедрению инновационных технологий обслуживания клиентов банка от уровня риска и скорости изменения доходности и граничные условия целесообразности такого инвестирования. Дополнительные финансовые потоки, образующиеся в банке в результате внедрения новых технологий клиентоориентированного банкинга, предложено определять как разницу входящего финансового потока банка после внедрения этих технологий и исходного финансового потока банка к внедрению этих технологий, предложен механизм расчета каждого из них.
Appears in Collections: Автореферати

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
88
Ukraine Ukraine
700
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
3
Germany Germany
60
Netherlands Netherlands
5
Ukraine Ukraine
700
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Merenkova_bank_risks.doc 346 kB Microsoft Word 775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.