Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51260
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Науково-методологічні засади банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу
Other Titles Scientific and methodological principles of banking supervision with the use of structural and functional analysis
Authors Заруцька, О.П.
ORCID
Keywords банківська система
фінансова стійкість
банківський нагляд
макропруденційний нагляд
структурно-функціональний аналіз
рейтингова оцінка
банківські ризики
banking system
financial stability of the banking system
bank supervision
macroprudential supervision
structural and functional analysis of the banks
rating evaluation of the banks
banks financial stability
banking risks
Type Synopsis
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51260
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Заруцька, О.П. Науково-методологічні засади банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук за спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / О.П. Заруцька ; ДВНЗ "УАБС НБУ". - Суми, 2013. – 38 с.
Abstract Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретико-методологічних засад та практичного інструментарію організації наглядової діяльності в Україні в умовах переходу від мікро- до макропруденційного банківського нагляду. У роботі розвинуто підходи до формування в Україні системи медіопруденційного нагляду, визначено зміст та призначення агрегованого, компаративного та специфікованого нагляду; виокремлено структурно-функціональні групи банків як об’єкти нагляду, формалізовано їх ідентифікаційні ознаки, досліджено тенденції та динаміку їх розвитку в Україні; обґрунтовано сутність ризику незбалансованих відхилень як орієнтира при здійсненні наглядових процедур та розроблено алгоритм розрахунку очікуваних збитків банку внаслідок його реалізації; розроблено методичні засади рейтингування банків; удосконалено критерії виокремлення етапів розвитку банківської системи; запропоновано підходи до ранньої діагностики загроз втрати фінансової стійкості банків, диференціації на-глядових заходів залежно від специфіки груп банків; розроблено систему оціночних контрольних показників діяльності банків як доповнення до обов’язкових економічних нормативів.
Dissertation research is dedicated to the elaboration of the theoretical and methodological principles and practical tools of the supervision activities’ organization in Ukraine in the transition conditions from micro to macroprudential bank supervision. In the work we developed approaches to the forming in Ukraine medioprudential supervision system, picking out homogeneous structural and functional groups of banks as the objects for supervision, determined maintenance and purpose of the aggregated, comparative and specified bank supervision, elaborated criterion basis for the picking up groups of banks, formalized their identifiable characteristics, investigated tendencies and dynamics of their development in Ukraine, grounded the essence of the unbalanced deflections’ risk as the orienting point in the time of the supervision procedures realizing and elaborated calculations algorithm of the ex-pected bank’s losses in the case of its realization; elaborated methodological principles of the banks’ ranking , grounded possibilities of the using these ratings for the bank supervision tasks realization; improved criteria of the picking up stages of the banking system developing; suggested approaches to the early diagnostics of the banks’ financial stability loss threats, supervision activities differentiation according to the specification of the groups of banks, system of the evaluating control indexes of the banks activities as addition to the obligatory economic standards
Appears in Collections: Автореферати

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
2
Ireland Ireland
6657
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
370
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
89489
United Kingdom United Kingdom
45115
United States United States
499415
Unknown Country Unknown Country
89488

Downloads

China China
1
Czechia Czechia
2
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
268290
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
499416
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Zarutska_Naukovo_metodolohichni_zasady_bankivskoho_nahliadu.pdf 1,8 MB Adobe PDF 767726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.