Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51577
Title: Управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування
Other Titles: Management of securities portfolio of mutual funds
Authors: Tsyhaniuk, Dmytro Leonidovych 
Циганюк, Дмитрий Леонидович
Keywords: інститути спільного інвестування
управління
портфель цінних паперів
mutual investment institutions
management
securities portfolio
Issue Year: 2011
Publisher: Українська академія банківської справи Національного банку України
Citation: Циганюк, Д.Л. Управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування [Текст]: дисертація... канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Д.Л. Циганюк; наук. керівник С.В. Леонов. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – 261 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене розвитку теоретичної бази та практичних механізмів управління ресурсною базою, ліквідністю та портфелем цінних паперів ІСІ з урахуванням специфіки фондового ринку України. В роботі узагальнено теоретичні основи здійснення операцій з цінними паперами та портфельного інвестування, досліджено місце ринку цінних паперів в структурі фінансового ринку, визначено перспективи розвитку фондового ринку та ІСІ в Україні, сформовано систему управління портфелем цінних паперів ІСІ, розро-блено механізм врахування сек’юритизації капіталу підприємств галузі при фо-рмуванні галузевої стратегії управління активами ІСІ, запропоновано механізм управління адекватністю ресурсної бази ІСІ, розвинуто підходи до стратегічного управління ризиками ІСІ за етапами життєвого циклу портфеля цінних паперів, поглиблено підходи до управління його ліквідністю; запропоновано напрямки вдосконалення стратегії інфраструктурного та інституційного державного регулювання фондового ринку в Україні, розвинуто науково-методичні підходи до впровадження політики транспарентності в діяльність ІСІ в Україні.
The dissertation is devoted to the development of theoretical framework and practical mechanisms of resource base, liquidity and portfolio management in mutual funds, considering specificity of Ukrainian stock market. The paper summarizes the theoretical foundations of transactions with securities and portfolio investment, explored the securities market place in the structure of the financial market, perspec-tives of development of the stock market and mutual funds in Ukraine, the system of portfolio management of mutual funds, developed the mechanism of incorporation of the branch securitization of business capital field in the formation of branch asset management strategy of mutual funds, the mechanism of the adequacy of the resource base of mutual funds, developed methodological framework of strategic risk management for mutual funds considering the life cycle of its portfolio, enhanced the scientific and systematic approaches to managing its liquidity and proposed ways to improve infrastructure and institutional strategy for public stock market regulation in Ukraine, developed scientific and methodological approaches to the implementation of transparency in the activities of mutual funds in Ukraine.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51577
Type: Thesis
Appears in Collections:Дисертації

Views
Other7
Germany2
Ukraine10
United States1
Downloads
Other16
Germany2
France1
Luxembourg2
Russia3
Ukraine159
Vietnam1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Tsyganyk_securities_portfolio.pdf8.44 MBAdobe PDF184Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.