Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52528
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Международный подход к структуризации ликвидности банковских систем
Other Titles International approach to structuring the liquidity of the banking systems
Authors Makarenko, Mykhailo Illich
Дмитрієв, Є.Є.
Keywords ліквідність банківської системи
ліквідність фінансування
ліквідність ринку
макроекономічна ліквідність
системний підхід
liquidity of the banking system
liquidity funding
market liquidity
macroeconomic liquidity
systematic approach
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52528
Publisher ВД «ІНЖЕК»
License
Citation Макаренко М.И. Международный подход к структуризации ликвидности банковских систем / М.И. Макаренко, Е.Е. Дмитриев // Бизнес Информ. – 2014. – №3. – C. 282–286.
Abstract Метою статті є аналіз ліквідності як системної категорії, дослідження сутнісної трансформації ліквідності від поняття виключно банківського сектора до більш широкого її трактування як категорії фінансової системи, ґрунтуючись на міжнародних підходах у даній сфері. У статті зазначено, що поняття ліквідності є одним з фундаментальних в теорії фінансів і в банківській справі, але донині питання про природу ліквідності не є до кінця розробленим. Також у статті підкреслюється, що в міжнародній практиці системний характер ліквідності виражається в існуванні і взаємодії конкретних форм її прояву, таких як ліквідність Центрального банку (грошова база економіки), ліквідність ринку (міжбанківського ринку та ринку активів) і ліквідність фінансування (ліквідність інституційних одиниць). У результаті дослідження запропоновано визначати ліквідність банківської системи як складну динамічну взаємодію таких елементів, як ліквідність Центрального банку, ліквідність окремих банківських інститутів і ринків (як на національному, так і міжнародному рівні), що забезпечує виконання банками своїх зобов'язань, легкість перетікання фінансових ресурсів та їх ефективний перерозподіл між суб'єктами господарювання, забезпечуючи безперервне загальне зростання економіки.
The goal of the article is analysis of liquidity as a system category and study of essential transformation of liquidity from the purely banking notion to its wider interpretation as a financial system category on the basis of international approaches in this sphere. The article states that the liquidity notion is one of the fundamental ones in the theory of finance and banking business, but, until now, the issue of the nature of liquidity has not been completely developed yet. The article also states that the system nature of liquidity is expressed, in international practice, in availability of interaction of specific forms of its manifestation, such as the Central Bank liquidity (monetary basis of the economy), market liquidity (inter-bank market and asset market) and financing liquidity (liquidity of institutional units). In the result of the study the article offers such interpretation of the banking system liquidity as a complex dynamic interaction of such elements as the Central Bank liquidity, liquidity of individual banking institutions and markets (both at national and international levels), which ensures execution of their obligations by banks, easy flow of financial resources and their efficient re-distribution between economic subjects, ensuring continuous general growth of economy. Key words: banking system liquidity, financing liquidity, market liquidity, macro-economic liquidity, system approach.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1315
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
194
United Kingdom United Kingdom
876
United States United States
221
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
126
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_Mezhdunarodnыi_podkhod.pdf 298,01 kB Adobe PDF 145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.