Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53029
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Доцільність і особливості застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності
Other Titles Expediency and peculiarities of the application of game theory in the enterprise financial security management in conditions of economic instability
Целесообразность и особенности применения теории игр при управлении финансовой безопасностью предприятия в условиях экономической нестабильности
Authors Могиліна, Л.А.
Keywords фінансова безпека
финансовая безопасность
financial security
підприємство
предприятие
enterprise
економічна нестабільність
экономическая нестабильность
economic instability
теорія ігор
теория игр
game theory
управління фінансовою безпекою
управления финансовой безопасностью
financial security management
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53029
Publisher Запорізький національний університет
License
Citation Могиліна Л.А. Доцільність і особливості застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності / Л.А. Могиліна // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – С. 254-261.
Abstract В умовах економічної нестабільності дуже складно, а іноді навіть неможливо, спрогнозувати майбутні макроекономічні умови господарювання підприємства. Як наслідок, це зумовлює труднощі в реалізації процесу управління фінансовою безпекою підприємства, оскільки у такому випадку ускладнюється розробка стратегії його подальшої діяльності. З огляду на це, виникає питання розроблення рекомендацій стосовно прийняття стратегічних управлінських рішень у контексті управління фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності. У таких випадках автор пропонує застосовувати апарат теорії ігор з природою. У статті виділяються три рівні економічної нестабільності: низький, середній та високий. Автор відзначає доцільність використання різних стратегій підприємства (розвитку, стабільності чи скорочення) залежно від рівня нестабільності економіки в державі. Але іноді неможливо передбачити рівень економічної нестабільності в майбутньому, тому використання апарату теорії ігор з природою при управлінні фінансовою безпекою дозволить визначити оптимальну стратегію підприємства, реалізація якої забезпечить мінімізацію його можливих майбутніх втрат. Автором наводиться загальний вигляд платіжної матриці гри та визначається показник, значення якого є її елементами. Шляхом застосування до даної платіжної матриці певних критеріїв (Вальда, Гурвіца, Севіджа та ін.) і визначається оптимальна стратегія підприємства. Автор також здійснює ранжування можливих ситуацій за ступенем сприятливості фінансовій безпеці підприємства, на основі чого визначає «універсальну» оптимальну стратегію, що є загальною для всіх підприємств рекомендацією стосовно вибору стратегії поведінки, якщо з якихось причин неможливо розрахувати значення елементів матриці для певного підприємства.
В условиях экономической нестабильности очень сложно, а иногда даже невозможно, спрогнозировать будущие макроэкономические условия хозяйствования предприятия. Как следствие, это обуславливает трудности в реализации процесса управления финансовой безопасностью предприятия, поскольку в таком случае усложняется разработка стратегии его дальнейшей деятельности. Учитывая это, возникает вопрос разработки рекомендаций относительно принятия стратегических управленческих решений в контексте управления финансовой безопасностью предприятия в условиях экономической нестабильности. В таких случаях автор предлагает применять аппарат теории игр с природой. В статье выделяются три уровня экономической нестабильности: низкий, средний и высокий. Автор отмечает целесообразность использования различных стратегий предприятия (развития, стабильности или сокращения) в зависимости от уровня нестабильности экономики в государстве. Но иногда невозможно предсказать уровень экономической нестабильности в будущем, поэтому использование аппарата теории игр с природой при управлении финансовой безопасностью позволит определить оптимальную стратегию предприятия, реализация которой обеспечит минимизацию его возможных будущих потерь. Автором приводится общий вид платежной матрицы игры и определяется показатель, значения которого являются ее элементами. Путем применения к данной платежной матрице определенных критериев (Вальда, Гурвица, Сэвиджа и др.) и определяется оптимальная стратегия предприятия. Автор также осуществляет ранжирование возможных ситуаций по степени благоприятности для финансовой безопасности предприятия, на основе чего определяет «универсальную» оптимальную стратегию, которая является общей для всех предприятий рекомендацией по выбору стратегии поведения, если по каким-то причинам невозможно рассчитать значения элементов матрицы для определенного предприятия.
In time of economic instability it is very difficult and sometimes even impossible to predict future macroeconomic conditions of enterprise’s activity. As a result it leads to difficulties in the implementation of financial security management, because in that case the development of strategy for its future activities is complicated. Given this, we have a task to develop recommendations for strategic management decisions in the context of the enterprise financial security management during the economic instability. In such cases the author suggests the application of the game theory with nature. In the article three levels of economic instability are pointed out: low, medium and high. The author underlines the expediency of using different strategies of the company (development, stability or decrease) depending on the level of economic instability in the country. But sometimes it is impossible to predict the level of economic instability in the future, so the use of the apparatus of game theory with nature in the financial security management will determine the optimal strategy for the company the implementation of which will ensure minimizing its possible future losses. The author provides a general view of a payment matrix of the game and gives the indicator values of which constitute its elements. By applying certain criteria (Wald, Hurwitz, Savage etc.) to this payment matrix the optimal strategy is determined. The author also provides rankings of possible situations according to the degree of favorableness for enterprise’s financial security. On this basis he defines a "universal" optimal strategy that is a common recommendation to all businesses regarding the selection of strategy, if for some reason it is impossible to calculate the value of the matrix elements for a certain enterprise.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
762
Germany Germany
1
Greece Greece
4383
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
380
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
177
United Kingdom United Kingdom
760
United States United States
2280
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
162
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2281
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Mohylina_Teoriia_ihr.pdf 515,47 kB Adobe PDF 2455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.