Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53107
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Перестрахування як механізм стабілізації економіки в умовах фінансової кризи
Other Titles Reinsurance as a mechanism of economy stabilization in the financial crisis conditions
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Keywords ринок перестрахування
рынок перестрахования
reinsurance market
фінансова криза
финансовый кризис
financial crisis
стабільний розвиток
стабильное развитие
stable development
попередження ризиків
предупреждение рисков
risks prevention
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53107
Publisher Міністерство фінансів України
License
Citation Кузьменко О.В. Перестрахування як механізм стабілізації економіки в умовах фінансової кризи / О.В. Кузьменко // Фінанси України. - 2014. - № 7. - С. 66-75.
Abstract В останні роки переважна більшість наукових досліджень в економічній сфері присвячена питанням виявлення, нейтралізації та подолання наслідків впливу деструктивних чинників фінансової кризи. На даній стадії розвитку фінансових відносин, найбільш дієвим ринковим механізмом протидії факторів кризи виступає страхування та подальший перерозподіл ризику за рахунок перестрахування. Виходячи з того, що за допомогою перестрахування страхові компанії зменшують навіть власні ризики, актуальності набуває дослідження саме ринку перестрахування та перспектив його подальшого розвитку як чинника що здатний нейтралізувати негативний вплив фінансової кризи на функціонування як глобальної, так і національних економік. Метою статті є дослідження ефективного механізму використання ринку перестрахування як чинника, що здатний нейтралізувати негативний вплив фінансової кризи на функціонування як глобальної, так і національних економік. Для досягнення даної мети у статті обгрунтувано необхідність формування системи інструментів превентивного характеру з метою подолання фінансової кризи; проведено оцінку впливу глобалізаційних процесів на структурні зрушення внутрішнього та зовнішнього перестрахових ринків; визначено роль ринку перестрахування в забезпеченні стабільного розвитку економіки, який розглядається як механізм протидії факторів кризи в системі раннього попередження ризиків. Методологічною основою статті виступають фундаментальні положення теорії фінансів та страхування, напрацювання вітчизняних і зарубіжних науковців, які присвячені проблемам функціонування страхового і перестрахового ринків, сучасних концепцій страхового менеджменту, а також наукові праці вчених-економістів, щодо умов забезпечення стабілізації економіки. Таким чином, подальший розвиток глобального та регіональних ринків перестрахування може виступати дієвим важелем стабілізації економіки в умовах фінансової кризи та паралельно з удосконаленням вимог до організації та умов функціонування фінансової системи забезпечити синергетичний ефект що нівелювання піків економічної нестабільності.
В последние годы подавляющее большинство научных исследований в экономической сфере посвящена вопросам выявления, нейтрализации и преодолению последствий влияния деструктивных факторов финансового кризиса. На данной стадии развития финансовых отношений, наиболее действенным рыночным механизмом противодействия факторам кризиса выступает страхование и дальнейшее перераспределение риска за счет перестрахования. Исходя из того, что с помощью перестрахования страховые компании уменьшают даже собственные риски, актуальность приобретает исследование именно рынка перестрахования и перспектив его дальнейшего развития как фактора, который способен нейтрализовать негативное влияние финансового кризиса на функционирование как глобальной, так и национальных экономик. Целью статьи является исследование эффективного механизма использования рынка перестрахования как фактора, который способен нейтрализовать негативное влияние финансового кризиса на функционирование как глобальной, так и национальных экономик. Для достижения данной цели в статье обосновано необходимость формирования системы инструментов превентивного характера с целью преодоления финансового кризиса; проведена оценка влияния глобализационных процессов на структурные сдвиги внутреннего и внешнего перестраховочных рынков; определена роль рынка перестрахования в обеспечении стабильного развития экономики, который рассматривается как механизм противодействия факторов кризиса в системе раннего предупреждения рисков. Методологической основой статьи выступают фундаментальные положения теории финансов и страхования, наработки отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам функционирования страхового и перестраховочного рынков, современных концепций страхового менеджмента, а также научные труды ученых-экономистов, относительно условий обеспечения стабилизации экономики. Таким образом, дальнейшее развитие глобального и региональных рынков перестрахования может выступать действенным рычагом стабилизации экономики в условиях финансового кризиса и параллельно с совершенствованием требований к организации и условий функционирования финансовой системы обеспечить синергетический эффект нивелирования пиков экономической нестабильности.
In recent years the vast majority of scientific research in the economic sphere are stressed on the identification, neutralization and overcoming the effects of the financial crisis destructive factors. On this stage of financial relations development, the most effective market mechanism against the factors of crisis is insurance and further redistribution of risk through reinsurance. Proceeding from the fact that with the help of reinsurance insurance companies even reduce their own risks it is relevant to study reinsurance market and prospects of its further development as a factor that can neutralize the negative impact of the financial crisis on the operation of both the global and national economies. The article is aimed at the study of the effective mechanism of the reinsurance market usage as a factor, which is able to neutralise the negative effects of the financial crisis on the operation of both the global and national economies. To achieve this objective, the article is stressed on the formation necessity of the preventive nature instruments system with the purpose to overcome the financial crisis; evaluation the impact of globalization processes on structural shifts of internal and external reinsurance markets; role of reinsurance market in providing stable economic development, which is viewed as a mechanism against the factors of the current crisis. Methodological basis of the articles are fundamental tenets of the finance and insurance theory, developments of domestic and foreign scientists in the context of problems of the insurance and reinsurance markets functioning, modern insurance management concepts, as well as scientific works of economists, concerning conditions ensure stabilization of the economy. Thus, further development of the global and regional reinsurance markets can be an effective means of stabilizing the economy in the conditions of financial crisis and in parallel with the improvement of the organizational requirements and conditions of the financial system functioning to ensure the synergy leveling peaks of economic instability.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
2
Greece Greece
12284
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1050
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
6295
United Kingdom United Kingdom
4197
United States United States
700
Unknown Country Unknown Country
33

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
12296
United Kingdom United Kingdom
6297
Unknown Country Unknown Country
25

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_Perestrakhuvannia.pdf 569,96 kB Adobe PDF 18622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.