Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53769
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підвищення якості освітніх послуг через удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання навчальних закладів
Other Titles Improving the quality of educational services through improving legislation on providing property economic activity of educational institutions
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords навчальний заклад
суб’єкт господарювання
якість
освітні послуги
принципи господарювання
основні фонди
інноваційна складова
інвестор
перспективні майнові активи
податкові пільги
educational institution
economic entity
quality
educational services
principles of management
fixed assets
innovative component
investor
perspective property assets
tax relief
учебное заведение
субъект хозяйствования
качество
образовательные услуги
принципы хозяйствования
основные фонды
инновационная составляющая
инвестор
перспективные имущественные активы
налоговые льготы
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53769
Publisher Запорізький національний університет
License
Citation Деревянко, Б.В. Підвищення якості освітніх послуг через удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання навчальних закладів [Електронний ресурс] / Б.В. Деревянко // Юридичний науковий електронний журнал.— 2014. — № 8. - С. 53-56. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua
Abstract Статтю присвячено аналізу різних відносин за участі навчальних закладів і пропозиції окремих шляхів удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання останніх. У статті проведено порівняння кількості вищих навчальних закладів у співвідношенні із кількістю населення. В Україні з розрахунку на однакову кількість населення вищих навчальних закладів більше, ніж у США, Японії, КНР, Південній Кореї, Сінгапурі, Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Російській Федерації. Велика кількість навчальних закладів пропонує велику кількість освітніх та інших послуг. Перевищення пропозиції над попитом призводить до зниження якості освітніх послуг. Для забезпечення ефективної господарської діяльності навчальних закладів вважаємо за необхідне надати їм можливості найбільш повно використовувати загальні принципи господарювання, зокрема перші два із названих у статті 6 Господарського кодексу України: - забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання; - свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. Завдяки використанню цих принципів навчальні заклади мають самостійно обирати організаційно-правову форму, діяти на основі різних форм власності, надавати велику кількість послуг, не заборонених загальним господарським законодавством. Крім цього забезпечення високої якості послуг можливе через наявність стабільної майнової основи. Жодним чином не принижуючи роль приватних навчальних закладів, запропоновано господарсько-правовими та адміністративними методами підтримувати державні навчальні заклади. Запропоновано з обережністю ставитися до основних фондів, що в якості інвестицій передаються навчальним закладам іншими суб’єктами господарювання (особливо іноземними). У складі майна виділено його інноваційну складову, яку названо прогресивними майновими активами. Інвесторам, що передають навчальним закладам перспективні майнові активи, запропоновано надавати податкові пільги.
This article devoted to analyzes the various relationships involving educational institutions and offering some ways to improve legislation on its property economic activity. Comparison of the number of higher educational institutions in relation to the total population in the article was given. In Ukraine, based on the same number of the population and higher educational institutions more than in the U.S., Japan, China, South Korea, Singapore, UK, France, Italy, Poland, the Russian Federation. A large number of educational institutions offering a large number of educational and other services. Excess of supply over demand lowers the quality of educational services. To ensure the efficient economic activities of educational institutions deem it necessary to enable them to more fully use the general principles of management, in particular the first two of those mentioned in Article 6 of the Ukrainian Commercial Code: - Ensuring economic diversity and equal protection of all economic entities; - Freedom of entrepreneurship within the limits set by law. By using these principles, institutions should choose their own organizational and legal form, act on the basis of different forms of ownership, provide many services not prohibited by general economic legislation. Provide high quality services possible due to the presence stable property fundamentals. In no way diminishing the role of private educational institutions, proposed economic-legal and administrative measures to support public educational institutions. With wary of fixed assets that are transferred as an investment to educational institutions from other business entities (especially foreign) was proposed. As part of its assets allocated to innovative component, which is called perspective property assets. Investors, the transferor to educational institutions perspective property assets, proposed to provide tax relief.
Статья посвящена анализу различных отношений с участием учебных заведений и предложения отдельных путей совершенствования законодательства об имущественном обеспечение хозяйствования последних. В статье проведено сравнение количества высших учебных заведений в соотношении с количеством населения. В Украине в расчете на одинаковое количество населения высших учебных заведений больше, чем в США, Японии, КНР, Южной Корее, Сингапуре, Великобритании, Франции, Италии, Польши, Российской Федерации. Большое количество учебных заведений предлагает большое количество образовательных и других услуг. Превышение предложения над спросом приводит к снижению качества образовательных услуг. Для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности учебных заведений считаем необходимым предоставить им возможности наиболее полно использовать общие принципы хозяйствования, в частности первые два из названных в статье 6 Хозяйственного кодекса Украины: - обеспечение экономической многообразия и равную защиту государством всех субъектов хозяйствования; - свобода предпринимательской деятельности в пределах, определенных законом. Благодаря использованию этих принципов учебные заведения должны самостоятельно выбирать организационно-правовую форму, действовать на основе различных форм собственности, предоставлять большое количество услуг, не запрещенных общим хозяйственным законодательством. Кроме этого обеспечения высокого качества услуг возможно из-за наличия стабильной имущественной основы. Никоим образом не принижая роль частных учебных заведений, предложено хозяйственно-правовыми и административными методами поддерживать государственные учебные заведения. Предложено с осторожностью относиться к основным фондам, что в качестве инвестиций передаются учебным заведениям другими субъектами хозяйствования (особенно иностранными). В составе имущества выделено его инновационную составляющую, названная прогрессивными имущественными активами. Инвесторам, которые передают учебным заведениям перспективные имущественные активы, предложено предоставлять налоговые льготы.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
62
United Kingdom United Kingdom
2
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
3
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_fixed_assets.pdf 586,17 kB Adobe PDF 14

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.