Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54380
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив МR-блокади на структурно-функціональні показники серця та судин у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
Authors Криворучко, Я.Ю.
Keywords артеріальна гіпертензія
артеріальний тиск
гіпертонічна хвороба
серцево-судинні захворювання
цукровий діабет
артериальная гипертензия
артериальное давление
гипертоническая болезнь
сердечно-сосудистые заболевания
сахарный диабет
arterial hypertension
arterial pressure
hypertonic disease
cardiovascular diseases
diabetes
Type Masters thesis
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54380
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Криворучко, Я.Ю. Вплив МR-блокади на структурно-функціональні показники серця та судин у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.02 - внутрішні хвороби / Я.Ю. Криворучко; наук. керівник В.Г. Псарьова. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2017. - 64 с.
Abstract В ХХІ столітті, як і раніше, перше місце серед основних причин захворюваності, смертності та втрати працездатності займають серцево-судинні захворювання (ССЗ), пов'язані з атеросклерозом (артеріальна гіпертензія, інфаркт міокарда, інсульт) [40]. Аналіз загальної смертності населення в Україні в 2014 році свідчить, що 66,3 % випадку смертей зумовлені хворобами системи кровообігу (ХСК), у той час як у більшості європейських країн цей показник не перевищує 50% [20]. Ведуче місце серед даних нозологій належить артеріальній гіпертензії (АГ), яка незважаючи на достатній прогрес у вивченні патогенезу, клініки, діагностики та лікування залишається найпоширенішим серцевосудинним захворюванням (ССЗ) із численними ускладненнями як в Україні [15], так і в усьому світі. Близько 90% складає її есенціальна форма – гіпертонічна хвороба (ГХ) [64]. За даними офіційної статистики, станом на 2014 рік в Україні зареєстровано понад 12 млн. осіб, хворих на АГ, що становить 32 % дорослого населення. Щорічно АГ вперше виявляється приблизно у 430 тис. пацієнтів [8]. Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, як супутнє захворювання, часто зустрічається у хворих на ГХ, значно збільшуючи захворюваність та смертність, головним чином серцево-судинну [25, 26]. ЦД в країнах світу охоплює від 2 до 8% населення [2, 13, 18, 21]. За даними Міжнародної федерації діабету, в даний час у світі налічується 366 млн. хворих на ЦД [25]. В Україні офіційно зареєстровано більше 1 млн. 100 тис. хворих на цю патологію [32]. Поширеність ЦД з кожним роком постійно зростає, також збільшується смертність, обумовлена його ускладненнями [9, 32]. Так за прогнозами дослідників до 2030 року захворюваність у світі на ЦД зросте до 438 млн. [25]. На даний час, ЦД 2-го типу вважається одним із найбільш вагомих та агресивних факторів ризику ССЗ [2, 13, 21]. Поєднання цих патологій супроводжується метаболічними порушеннями, оксидантним стресом, швидким розвитком атеросклерозу, зниженням рівня оксиду азоту та більш швидким розвитком ускладнень ЦД, зокрема макро- та мікроангіопатій [27, 39, 45] та створює труднощі для вибору терапії. Вивчення механізмів розвитку ЦД та його судинних ускладнень у хворих на ГХ залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини, тому що коморбідність цих патологій має спільний патогенетичний зв'язок і потенціює кардіоваскулярний ризик [45, 50]. Найважливішими механізмами, які ускладнюють взаємний перебіг ЦД та АГ є зміни у системі ренін-ангіотензин-альдостерон (РААС) [17]. При лікуванні хворих на ГХ у поєднанні з ЦД 2-го типу необхідно враховувати не тільки ефективність антигіпертензивної дії препаратів, а й їх вплив на метаболізм глюкози та ліпідів, чутливість тканин до інсуліну та структурно-функціональний стан серця, ендотеліальну функцію судин. Незважаючи на наявність декількох класів антигіпертензивних препаратів, прийом багатокомпонентної комбінованої терапії, зустрічається контингент хворих, у яких цільового рівня артеріального тиску (АТ) досягнути не вдається. Ризик серцево-судинних ускладнень (ССУ) постійно зростає. На даний час, недостатньо вивчений вплив окремого класу блокаторів РААС - селективних антагоністів альдостерону (САА) на структурнофункціональний стан серця та ендотеліальну функцію судин у хворих на ГХ у поєднанні з ЦД 2-го типу. Не розроблені диференційовані рекомендації стосовно корекції структурно-функціональних змін серця та судин у хворих з даною коморбідною патологією. Вирішення цих питань має безсумнівний практичний та теоретичний інтерес. Мета: дослідити структурно-функціональні зміни серця та судин у хворих на ГХ у поєднанні з ЦД 2-го типу та оцінити терапевтичну ефективність селективних антагоністів альдостерону у комплексному лікуванні пацієнтів з даним коморбідним станом.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
4
Germany Germany
369006
Italy Italy
4
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
104099
United Kingdom United Kingdom
69398
United States United States
1823006
Unknown Country Unknown Country
39

Downloads

Finland Finland
21659
France France
2365562
Germany Germany
1
India India
1
Italy Italy
4
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
104096
Poland Poland
1
Russia Russia
12868
Ukraine Ukraine
1280447
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1823007
Unknown Country Unknown Country
113

Files

File Size Format Downloads
mag_Kryvoruchko.pdf 839,95 kB Adobe PDF 5607762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.